Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Střihač ovcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Chov ovcí ve vztahu k produkci vlny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní strukturu chovu ovcí v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena ovcí chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové trendy a směry chovu ovcí Ústní ověření
b Popsat stručně historii chovu ovcí v ČR, popsat vývoj ruční a mechanizované stříže ovcí, včetně popisu různých technologických systémů stříže Ústní ověření
c Vysvětlit hospodářský význam současného chovu ovcí v ČR Ústní ověření
d Popsat základní systémy chovu ovcí v návaznosti na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví a reprodukčního stádia a potřeby provedení stříže Ústní ověření
e Popsat plemennou strukturu ovcí v ČR, popsat nejdůležitější mléčná, masná a kombinovaná plemena, určit dvojstřižné a jednostřižné ovce Ústní ověření
f Popsat vlivy a faktory ovlivňující produkci vlny Ústní ověření
g Popsat vlastnosti a strukturu ovčí vlny, popsat jednotlivé druhy vlny, které jsou získávány stříží Ústní ověření
h Popsat základní systémy třídění a hodnocení ovčí vlny a třídění a hodnocení předvést Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny Ústní ověření
j Popsat třídicí stůl na vlnu a předvést činnost třídění vlny na tomto stole Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a úprava paznehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pazneht jako anatomický útvar Ústní ověření
b Popsat příčiny vzniku nakažlivé hniloby paznehtů a vysvětlit prevenci Ústní ověření
c Popsat postup vývoje nemoci a dopad na užitkovost chovu ovcí Ústní ověření
d Rozpoznat a popsat pracovní pomůcky k ošetření paznehtů ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní ošetření nemocných a zraněných paznehtů, princip brodění ovcí a složení brodicí lázně Ústní ověření
f Předvést fixaci ovce a úpravu paznehtů u 5 ovcí za použití vhodných pracovních pomůcek a popsat prováděné úkony Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat princip a způsob využití fixačních prostředků při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
h Popsat a vybrat vhodné pracovní pomůcky na úpravu paznehtů ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést údržbu, čištění a desinfekci pomůcek pro úpravu paznehtů ovcí, vyjmenovat vhodné přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Respektování podmínek welfare ovcí pro provedení stříže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebnou plochu a umístění hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí (čekárna ovcí před stříží) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit potřebu přemístění jehňat od bahnic v případě stříže v tomto období, popsat přípravu pomocné ohrady Ústní ověření
c Vysvětlit význam vhodných klimatických poměrů pro provedení stříže ovcí Ústní ověření
d Vysvětlit potřebu napájení ovcí při náročných teplotních poměrech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdravotní stav ovcí s ohledem na produkci vlny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost prevence v péči o zdraví ovcí, popsat důležitost přípravy ovcí na stříž (teplotní poměry, nakrmenost, pravidelná aplikace antiparazitik, ochranné očkování) Ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav ovcí z pohledu provedení stříže Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vliv škodlivosti parazitů na užitkovost v chovu ovcí, popsat příznaky onemocnění a změny v chování nemocné ovce Ústní ověření
d Rozpoznat na základě kontroly zdravotní stav paznehtů ovce Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění zvířete způsobeném při stříži ovcí Ústní ověření
f Rozpoznat a charakterizovat vady a defekty vlny na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat parazity ovcí, které se nacházejí v ovčím rounu a na kůži ovce Ústní ověření
h Popsat důležité vnitřní parazity ovcí Ústní ověření
i Popsat význam doplňkových minerálních krmiv a lizů pro zdravotní stav ovcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s ovcemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stavbu základní manipulační ohrady pro daný počet ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stavbu manipulační uličky, vysvětlit zásady stavby třídicí uličky pro stříhání ovcí Ústní ověření
c Popsat funkci a použití třídicích a stavěcích branek pro ovce, uvést vhodné rozměry Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést manipulaci a pokládání ovce před stříží, vyvedení ovce z košáru nebo střihačského vozíku, nebo jiného zařízení sloužícího k stříži ovcí na pracoviště střihače Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést použití ovčácké hole, předvést fixaci ovce za krk a zadní končetinu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip využití střihačského vozíku, mobilního střihacího místa a lavice Ústní ověření
b Popsat princip střihačských strojků, vysvětlit konstrukci bovdenového a kardanového náhonu Ústní ověření
c Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit třídění nožů pro střihačské hlavice, předvést jejich výměnu a nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit nože před broušením, popsat brusky na broušení nožů, předvést broušení spodních i horních nožů Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit údržbu, čistění a dezinfekci všech používaných pomůcek na stříž ovcí Ústní ověření
g Popsat použití dalších prostředků používaných při stříži ovcí, popsat mazací oleje, kartáče na nože a vhodná odmašťovadla lanolinu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání ovcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přípravu střihačského pracoviště, vhodnost umístění vybavení střihače u různých zařízení, výběr vhodných pracovních podložek pro stříž Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP a PO v chovu ovcí a koz, dodržovat bezpečnost práce při stříhání ovcí a úpravách paznehtů ovcí včetně poskytnutí první pomoci střihači Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit důležitost dodržování zoohygieny a prevence střihačem Ústní ověření
d Vysvětlit metodiku způsobu stříže na zemi a způsob stříže na lavici Ústní ověření
e Předvést stříž 10 ovcí nůžkami nebo střihacím strojkem na zemi či na lavici, popsat postup jednotlivých tahů uvedeného systému, předvést fixaci ovce při stříži Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést sezónní stříže bahnic a chovných jehnic a vysvětlit jejich účel Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit zvláštnosti stříže koz a lam a příbuzných zvířat Ústní ověření
h Popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezonní stříže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a s přidělenými ovcemi, o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu střihače ovcí.

Je třeba zadávat úkoly v tomto pořadí:

 • Popsat chov ovcí ve vztahu k produkci vlny
 • Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny, třidící stoly na vlnu
 • Předvést úpravy paznehtů ovce a manipulaci se zvířaty při úpravě paznehtů
 • Určit potřebnou plochu hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí
 • Popsat první pomoc při drobném i větším zranění způsobeném při stříži ovcí
 • Popsat a předvést zásady správné manipulace s ovcemi
 • Vysvětlit zásady prevence v péči o zdraví ovcí, popsat nemoci a parazity ovcí
 • Popsat využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí
 • Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby
 • Popsat a předvést údržbu nožů broušením
 • Vysvětlit a předvést stříž ovce novozélandským systémem na zemi nebo na lavici, popsat princip fixace ovce při stříži
 • Popsat a předvést sezonní stříže bahnic a chovných jehnic, popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezonní stříže

Při plnění uložených úkolů formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený celkový výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s ovcemi podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a získanými dovednostmi. Při práci s ovcemi je třeba hodnotit přístup k zvířatům a respektování požadavků welfare.

U Kompetence "Manipulace s ovcemi" pro ověření kritéria a) zajistí autorizovaná osoba pomocníka, který pomůže uchazeči s fyzickou prací při stavbě ohrady.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Zemědělský svaz ČR

Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s.