Pozice v Národní soustavě povolání (NSP), ke které se váže navrhovaná kvalifikace nebo činnosti, které kvalifikace umožňuje vykonávat (pokud není odpovídající pozice v NSP):
Argumenty podporující zařazení kvalifikace do prioritně vytvářené skupiny z důvodu jejího významu a využitelnosti:

1. Předložte, prosím, argumenty, na jejichž základě lze říci, že o tuto kvalifikaci bude zájem ze strany zájemců o získání certifikátu a že po této kvalifikaci bude poptávka na trhu práce a bude zde dobře uplatnitelná - např. předpokládaný rozsah náboru pracovníků s touto kvalifikací do vaší společnosti, předpokládaný počet pracovníků vaší společnosti zvyšujících touto cestou svou kvalifikaci apod. Znáte jiné společnosti, které budou uznávat tuto kvalifikaci a využívat ji při své personální práci, např. při výběru nových zaměstnanců a rozvoji kompetencí stávajících zaměstnanců? Vyčíslete předpokládaný zájem o zkoušky. Argumentaci posílíte i předložením analýzy potřeb trhu práce v dané oblasti – ve vazbě na navrhovanou profesní kvalifikaci.


2. Znáte fyzickou nebo právnickou osobu, která by měla zájem a byla schopna provádět ověřování dle hodnotícího standardu, tedy stát se Autorizovanou osobou (AOs) pro tuto profesní kvalifikaci?
Uveďte konkrétní návrhy možných AOs, například jednu silnou AOs, případně více menších AOs? Argumentaci posílíte, pokud doplníte garanci AOs – písemné vyjádření subjektu, který deklaruje zájem stát se AOs.


3. Znáte pro tuto kvalifikaci možné vzdělavatele, kteří budou mít zájem a budou schopni vzdělávat tuto kvalifikaci i zajistit její propagaci?

Uveďte konkrétní vzdělavatele, posuzujte:

  • Zájem vzdělávat
  • Schopnost vzdělávat
  • Schopnost propagace

4.Potvrďte, že pro nově navrhovanou kvalifikaci neexistuje legislativní norma, která by byla v rozporu s jejím vznikem (resp.i tvorbou). V opačném případě uveďte, k jaké legislativní normě se navrhovaná kvalifikace vztahuje, a popište dané souvislosti.


Navrhovatel