Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník železných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení
c Číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Písemné ověření se slovní obhajobou
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Písemné ověření se slovní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při přípravě vsázky Ústní ověření s praktickým předvedením
b Dodržovat bezpečnost práce Ústní ověření s praktickým předvedením
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat spékací proces Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Kontrolovat hrudkovitost pražení rud Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Kontrolovat mletí rudy na požadovanou velikost Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Kontrolovat zařízení na spékání, mletí a hrudkování rud Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro předzpracování vsázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do vysoké pece Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do ocelárenské pece Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do pecí pro tavení neželezných kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat zařízení pro úpravu surovin vysokopecní vsázky Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Obsluhovat zařízení pro úpravu komponentů vsázky do ocelárenských pecí Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Obsluhovat zařízení pro úpravu šrotu a vratného materiálu do pecí pro tavení neželezných kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Provádět čištění zařízení a kontrolu nastavených parametrů zařízení na zpracování vsázky Praktické předvedení s ústní obhajobou
h Obsluhovat mlecí zařízení pro mletí paliva vysoké pece a vápence Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit kritéria (a) + d) + g) + h)), nebo (b) + e) +g)), nebo (c) + f) + g)).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100189&kod_sm1=36).

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, spolu s informací, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.