Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník železných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení
c Číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Písemné ověření se slovní obhajobou
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Písemné ověření se slovní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při přípravě vsázky Ústní ověření s praktickým předvedením
b Dodržovat bezpečnost práce Ústní ověření s praktickým předvedením
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat spékací proces Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Kontrolovat hrudkovitost pražení rud Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Kontrolovat mletí rudy na požadovanou velikost Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Kontrolovat zařízení na spékání, mletí a hrudkování rud Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro předzpracování vsázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do vysoké pece Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do ocelárenské pece Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do pecí pro tavení neželezných kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat zařízení pro úpravu surovin vysokopecní vsázky Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Obsluhovat zařízení pro úpravu komponentů vsázky do ocelárenských pecí Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Obsluhovat zařízení pro úpravu šrotu a vratného materiálu do pecí pro tavení neželezných kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Provádět čištění zařízení a kontrolu nastavených parametrů zařízení na zpracování vsázky Praktické předvedení s ústní obhajobou
h Obsluhovat mlecí zařízení pro mletí paliva vysoké pece a vápence Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit kritéria (a) + d) + g) + h)), nebo (b) + e) +g)), nebo (c) + f) + g)).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100189&kod_sm1=36).

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, spolu s informací, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti hutní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b) Vyšší odborné vzdělání v oblasti hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti hutní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti hutní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkoušku je zapotřebí vykonat v hutním provozu (na zařízení pro třídění komponentů vsázky, na zařízení pro úpravu surovin, na zařízení pro mletí vsázky, na zařízení pro spékání rud).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 50 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.