Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař odpadních vod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Měření fyzikálních vlastností vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat fyzikální vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní ověření
b Předvést měření teploty vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření chemických vlastností a charakteristika mikrobiologických vlastností vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat chemické vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní ověření
b Charakterizovat mikrobiologické vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní ověření
c Předvést stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku přenosným oxymetrem Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést stanovení pH elektrochemicky a kolorimetricky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit vliv způsobů stabilizace vzorků na změnu chemických a mikrobiologických parametrů vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro odběr odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip zařízení pro odběr odpadních vod Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit obsluhu daného odběrového zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést postupy při přepravě, čištění a údržbě odběrového zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést nastavení hodnot (času, množství vzorků) u automatického odběrného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a stabilizaci vzorku odpadních vod a kalů Ústní ověření
d Provést odběr vzorku odpadní vody nebo kalu podle zadání Praktické předvedení
e Popsat postup při odběru vzorků odpadní vody nebo kalu na různých místech (technologické stupně čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), kanalizační šachta, stoková síť, odlehčovací komora, volná kanalizační výusť) Ústní ověření
f Popsat nejčastější chyby při odběru vzorků odpadních vod a kalů a formulovat důsledky nesprávného postupu na výsledek analýzy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků Ústní ověření
b Vyplnit průvodku vzorků, záznam o odběru vzorku Praktické předvedení
c Popsat postup odběru vzorku pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu a pro stanovení platby za nadlimitní znečištění Ústní ověření
d Popsat způsob zápisu o odběru vzorku do provozního deníku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při odběru vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na kanalizaci Ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení apod.) Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit vlastnosti plynů vyskytujících se v kanalizační síti a podmínky dýchatelnosti a předvést činnosti při detekci ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat rizika negativního ovlivnění technologie čištění odpadních vod nebo životního prostředí nesprávným chováním při odběru vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na nichž odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

- Odběr vzorku vody z kanalizace

- Odběr vzorku kalu z kalojemu

- Odběr vzorku odvodněného kalu z kontejneru

- Odběr vzorku odpadní vody, kalu na ČOV

 

Modelové situace pro předvedení správných postupů první pomoci:

Modelové situace musí být zaměřeny na úrazy vztahující se k dané pracovní činnosti a ošetření drobných úrazů. Například se jedná o poleptání chemickou látkou, nadýchání nedýchatelným nebo jedovatým plynem, postup při dopravní nehodě, pád do prohlubně, postup při ošetření pracovníka v bezvědomí. Mezi drobné úrazy patří zejména postup při ošetření drobných řezných ran nebo odřenin při práci v rizikovém prostředí.

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (manuální vzorkovač, automatický vzorkovač, přenosný teploměr, oxymetr a pH metr, pomůcky individuálního zabezpečení proti pádu z výšky nebo do volné hloubky a detektor nebezpečných plynů). Dále poskytne formuláře dokumentace odběru vzorku, zejména průvodku vzorku a záznam o odběru.

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ