Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel terarijních zvířat
Platnost standardu: od 1.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro terarijní zvířata, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy terárií, sestavit jednoduché terárium, včetně vnitřního členění, z hlediska nároků zvoleného druhu, předvést manipulaci a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit teplotu a vlhkost v místě chovu, navrhnout denní světelný, tepelný režim (určení teplotního gradientu v teráriu) a vlhkostní režim, vysvětlit způsob zajištění větrání v uzavřených prostorách, u venkovních zařízení způsob zastínění, případně lokálního přitápění Praktické předvedení a ústní ověření
c Osadit daný typ terária, vybrat vhodný substrát, zvolit a instalovat topná a světelná zařízení, předvést čištění terária Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady pro zimování hibernujících druhů plazů a obojživelníků v lidské péči z hlediska teploty a vlhkosti, popsat přípravu zařízení pro zimování Ústní ověření
e Založit provozní deník pracoviště – zapsat teplotu, vlhkost, biologická pozorování (párování, agresivní chování, snůška, atypické chování) a mimořádné události Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů terarijních zvířat, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu vybraných technických zařízení zaručujících potřebné mikroklima v uzavřených prostorách (klimatizace, zvlhčovače, zařízení pro ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení), ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody, připojit líhně k síti Praktické předvedení a ústní ověření
b Respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví, vysvětlit zásady práce s nebezpečnými a jedovatými druhy, popsat zásady chování a první pomoci při pokousání nebo jiné intoxikaci jedovatými živočichy, uvést koho a jak informovat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vybavení provozní lékárničky na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce terarijních zvířat v lidské péči

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podrobně popsat reprodukční biologii nejčastěji chovaných druhů včetně specifik chovu v lidské péči Ústní nebo písemné ověření, případně i praktické předvedení
b Rozlišit pohlaví podle anatomických znaků, chování, případně fyziologických a etologických příznaků Praktické předvedení
c Vysvětlit sestavování chovných skupin a inkubaci, charakterizovat postnatální fáze vývoje mláďat obratlovců a vývojových stádií bezobratlých Ústní nebo písemné ověření, případně i praktické předvedení
d Popsat zásadní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést, kdy a jak je možno chovat samce a samice společně Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat teritoriální a agresivní chování a jeho vliv na chov Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit partenogenezi u plazů a její význam Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přirozený a umělý odchov terarijních zvířat, obsluha líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit a názorně předvést funkce jednoduchého typu líhně, včetně umístění vajec a volby časového, teplotního a vlhkostního režimu pro vybraný druh Praktické předvedení, ústní ověření
b Popsat princip umělého a přirozeného odchovu Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prevence nákaz v chovech terarijních zvířat, sledování diagnostických příznaků případných onemocnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy prevence nákaz v chovech ‒ dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit zdravotní stav vybraných zvířat Praktické předvedení, ústní ověření
c Popsat úlohu chovatele při výměně pokožky plazů (svlékání) Ústní ověření
d Shrnout opatření, která je nutno provést v případě výskytu parazitóz a bakteriálních onemocnění, způsoby asanace chovu, součinnost s veterinární službou Písemné nebo ústní ověření
e Uvést postup při likvidaci biologického odpadu (kadávery zvířat, znečištěný substrát, zbytky potravy a vody) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Krmení terarijních zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy krmiv pro jednotlivé skupiny chovaných živočichů, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky a doplňkové přípravky), ozřejmit důležitost poměru prvků v potravě a vlivu slunečního záření na optimální vývoj kostry a dermálních struktur plazů (zejména želv) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponent krmivo pro býložravé druhy, vyjmenovat základní složky jídelníčku masožravých a všežravých druhů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady krmení živou potravou podle druhu, předvést metodiku umělého krmení u plazů a stanovit četnost krmení podle nároku jednotlivých druhů Ústní ověření a praktické předvedení
d Rozpoznat a popsat závady krmiv, definovat nevhodná krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika terarijních zvířat, specifický přístup k chovu náročnějších druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat běžně chované druhy a skupiny (želvy, hadi, ještěři, bezocasí a ocasatí obojživelníci, bezobratlí) po stránce biologické a anatomické Písemné nebo ústní ověření
b Uvést příklady druhů vyžadujících zvláštní péči Ústní ověření
c Určit podle obrázků nebo v chovném zařízení alespoň 10 z 15 druhů našich a cizokrajných plazů, 5 z 8 druhů obojživelníků a 5 z 10 druhů bezobratlých Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení welfare v chovech terarijních zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů welfare (životní pohody zvířat) v podmínkách zájmových terarijních zvířat s důrazem na obratlovce Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit maximální počet jedinců daného druhu plazů nebo obojživelníků vzhledem k dimenzím chovného zařízení a vzájemné toleranci jedinců s využitím doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést praktické způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých na prostor a jejich vzájemnou snášenlivost Praktické předvedení a ústní ověření
d Stručně definovat příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, vysvětlit opatření směřující k prevenci Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit způsob řešení důsledků šokových situací (např. přehřátí nebo prochlazení z důvodu výpadku termoregulačních zařízení nebo větrání) Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit, jakým způsobem je potřeba odborně postupovat při záchraně plazů a obojživelníků ohrožených na životě (dehydrovaných a vyhladovělých a jinak postižených) Ústní nebo písemné ověření
g Vysvětlit, jakým způsobem je třeba budovat konstrukce chovných zařízení, aby nedocházelo k únikům zvířat Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženými druhy světové fauny (CITES) a vyjmenovat praktické dopady na chovatele, uvést podmínky při dovozu nebo vývozu druhu zařazeného do seznamů I a II CITES, objasnit, jak vypadá a k čemu slouží tzv. CITES permit, uvést, jaké povinnosti pro chovatele vyplývají ze znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Ústní nebo písemné ověření
b Uvést, jakým způsobem se mohou chovatelé podílet na zamezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy plazů a obojživelníků Ústní ověření
c Vysvětlit povinnost chovatele předem informovat místně příslušnou veterinární správu o zamýšleném chovu nebezpečných zvířat ve smyslu platné vyhlášky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odchyt a odborná manipulace s terarijními zvířaty, transport

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šetrný odchyt, manipulaci a přípravu zvířat na transport Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Poskytování kvalifikovaných informací z oblasti chovu terarijních zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat nejnovější chovatelské poznatky v oboru Ústní ověření
b Popsat poradenskou činnost pro orgány státní správy, ochrany přírody, celní správy a policie při taxonomické determinaci živočichů zabavených pro podezření z nelegálního importu nebo exportu Ústní ověření
c Popsat základy bezodkladné pomoci směřující k záchraně terarijních zvířat Ústní ověření
d Uvést příklady osvětové činnosti v oblasti chovu terarijních zvířat Ústní ověření
e Poskytnout informace k odpovědnému přístupu k chovu obtížně chovatelných a choulostivých druhů a potenciálně nebezpečných druhů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu odchytu a fixaci v případě ošetření a transportů ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat, stejně tak jako vysvětlit nebezpečí pro chovatele v případě manipulace s velkými a nebezpečnými druhy plazů.

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Profesní kvalifikaci chovatel terarijních zvířat a alespoň 8 let odborné či komerční praxe v oblasti chovu terarijních zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné či komerční praxe v oblasti chovu terarijních zvířat nebo zájmových chovů, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oboru vzdělání chovatel cizokrajných zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Místnost vhodná pro sestavení 2‒3 typů terárií, včetně technického vybavení.

– Základní komponenty pro zařízení klasického terária a akvaterária (paludária) a terária pro bezobratlé živočichy.

– Základní sortiment krmiv a komponent vhodných pro terarijní zvířata.

– Technická zařízení potřebná ke sledování a regulaci teploty, vlhkosti a světelného režimu – teploměry, vlhkoměry, časové spínače, topné kameny a kabely, lampy se speciální úpravou světelného spektra, nejjednodušší typ líhně pro inkubaci plazů.

– 3‒4 druhy plazů a obojživelníků a 2‒3 druhy exotických druhů bezobratlých vhodných pro názornou ukázku dovednosti odchytu a manipulace se zvířaty a umístění do terária.

– Atlas plazů a obojživelníků, případně obrazové tabule pro poznávací část zkoušky, fotografie nebo obrázky 5 druhů exotických bezobratlých.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

MVDr. Král Jaromír, veterinář