Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník odbytu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci železniční a kamionové přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla pro nakládku na železniční vagóny a kamiony Ústní ověření
b Popsat základní normy týkající se přepravy metalurgických materiálů a výrobků na železničních vagónech a kamionech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci vztahující se ke skladování a expedici vč. obsahu Ústní ověření
b Na modelovém případě předvést konkrétní záznam do dokumentace Praktické předvedení
c Na modelovém případě předvést konkrétní záznam do SW v PC Praktické předvedení
d Předvést vedení dokumentace a evidenci ve skladovém hospodářství s vyžitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy dokumentace doprovázející metalurgický materiál a výrobky Ústní ověření
b Popsat a vyplnit dodací list (interní a externí ložné listy) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup kompletace zásilky pro odběratele Písemné a ústní ověření
b Popsat základní druhy expedovaných metalurgických materiálů a výrobků Písemné a ústní ověření
c Popsat základní způsoby ložení metalurgických výrobků Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení metalurgických výrobků Písemné a ústní ověření
e Prakticky předvést postup kompletace zakázky pro odběratele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu příslušného jeřábu při ložení metalurgického materiálu a výrobků do železničních vagónů a na kamion Praktické předvedení
b Předvést obsluhu motorového manipulačního vozíku či nakládače při ložení metalurgického materiálu a výrobků do železničních vagónů a na kamion Praktické předvedení
Je třeba splnit alespoň jedno kritérium.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů v expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při obsluze mostového jeřábu v expedici Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při obsluze motorových manipulačních vozíků či nakládačů v expedici Ústní ověření
c Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce obecně platné pro metalurgickou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a)+c) nebo b)+c).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102374&kod_sm1=36)

 

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Střední odborná škola Třineckých železáren