Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník odbytu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci železniční a kamionové přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla pro nakládku na železniční vagóny a kamiony Ústní ověření
b Popsat základní normy týkající se přepravy metalurgických materiálů a výrobků na železničních vagónech a kamionech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci vztahující se ke skladování a expedici vč. obsahu Ústní ověření
b Na modelovém případě předvést konkrétní záznam do dokumentace Praktické předvedení
c Na modelovém případě předvést konkrétní záznam do SW v PC Praktické předvedení
d Předvést vedení dokumentace a evidenci ve skladovém hospodářství s vyžitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy dokumentace doprovázející metalurgický materiál a výrobky Ústní ověření
b Popsat a vyplnit dodací list (interní a externí ložné listy) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup kompletace zásilky pro odběratele Písemné a ústní ověření
b Popsat základní druhy expedovaných metalurgických materiálů a výrobků Písemné a ústní ověření
c Popsat základní způsoby ložení metalurgických výrobků Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení metalurgických výrobků Písemné a ústní ověření
e Prakticky předvést postup kompletace zakázky pro odběratele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu příslušného jeřábu při ložení metalurgického materiálu a výrobků do železničních vagónů a na kamion Praktické předvedení
b Předvést obsluhu motorového manipulačního vozíku či nakládače při ložení metalurgického materiálu a výrobků do železničních vagónů a na kamion Praktické předvedení
Je třeba splnit alespoň jedno kritérium.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů v expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při obsluze mostového jeřábu v expedici Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při obsluze motorových manipulačních vozíků či nakládačů v expedici Ústní ověření
c Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce obecně platné pro metalurgickou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a)+c) nebo b)+c).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102374&kod_sm1=36)

 

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenské metalurgie, strojírenství nebo hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti hutnictví, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenskou metalurgii, strojírenství nebo hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti hutnictví, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Žadatel musí zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 • jeřáb a vázací prostředky
 • motorový manipulační vozík nebo nakládač
 • železniční vagón, kamion, popř. simulovaný prostor železničního vagónu a kamionu
 • dodací list a další doklady doprovázející hutní materiál a výrobky k odběrateli
 • nakládací směrnici pro železniční přepravu
 • nakládací směrnici pro kamionovou přepravu
 • osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka
 • provozní dokumentace k expedici
 • PC, SW pro expedici

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Střední odborná škola Třineckých železáren