Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební montážník
Platnost standardu: Od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy pro kladení prefabrikovaných dílců a jejich částí Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup odpovídající zadané práci Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha tlakových hydraulických napínacích zařízení pro napínání ocelových strun a lan předpjatých dílců při provádění montáží objektů průmyslové výstavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup a předpisy BOZP Ústní ověření
b Uvést potřebná oprávnění pro předpínání jednotlivých druhů stavebních konstrukcí Ústní nebo písemné ověření
c Provést zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování železobetonových základových bloků, sloupů, stožárů, stropních nosníků, překladů, kanalizačních a teplovodních dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup a předpisy BOZP Ústní ověření
b Zvolit vhodný technologický postup Ústní ověření
c Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky včetně osobních ochranných prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dřevěných a kovových nosných konstrukcí pro opláštění sádrokartonem, montáž sádrokartonových příček a osazování zárubní a okenních rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup Ústní ověření
b Vyměřit polohu montovaných prvků podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést montáž nosné konstrukce pro opláštění, případně osadit zárubeň nebo okenní rám Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kovových panelů s konečnou úpravou lištováním, akustických obložení z dýhovaných a leštěných prvků, montáž bytových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Rozměřit polohu dílců podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést montáž zadaných prvků podle technické dokumentace Praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu styků nebo spojů dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž ocelových a ocelobetonových spřažených silničních, dálničních a železničních mostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provést předepsané spojení montovaných dílců Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha jednoduchých stavebních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení používané při stavebně montážních pracích Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení včetně BOZP Písemné ověření s ústní obhajobou
c Obsluhovat určené zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž prefabrikovaných dílců věžových domů, svařování oceli s různými profily při montáží konstrukcí ze železobetonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné zvedací zařízení Ústní ověření
b Popsat vazačské práce a BOZP při nich Ústní ověření
c Uvést oprávnění pro svářečské práce Ústní ověření
d Provést uložení dílce, jeho fixaci a vytvoření předepsaného styku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž sádrokartonových desek se speciální úpravou proti vlhkosti a požáru a montáž zvukové a tepelné izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět montáž v souladu s požadavky projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
1

Montáž závěsných sádrokartonových stropů, podlah, kazetových stropů a ozdobných štukatérských prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět montáž v souladu s požadavky projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Stavět a demontovat lešení a montážní plošiny v souladu s oprávněním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
1

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení pro montážní práce Ústní ověření
b Ošetřovat a udržovat používané vybavení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Akreditovaná zkušebna

– výcvikové pracoviště nebo staveniště umožňující realizaci zkoušek, vybavené potřebnými stroji a zařízeními pro zkoušené práce, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů:

– míchačka na výrobu betonové směsi, malty, injektážní malty

– zvedací zařízení

– bednicí prvky

– napínací zařízení pro napínání předpínacích kabelů

– svářecí agregát

– montážní plošina

– fixační prvky pro provizorní uchycování montovaných prvků

– dokumentace související s hodnocenými činnostmi

– materiál, polotovary, spojovací součásti a materiály, související s hodnocenými činnostmi

– nářadí a pracovní pomůcky: zednické nářadí, bourací kladivo, vrtačka, aku šroubovák, měřidla, vodováha

– pomocný personál (v případě potřeby)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut pro každý dílčí úkol. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha, SUDOP Brno, Statikum Brno, ISA Consult Karviná