Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební montážník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 13.12.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy pro kladení prefabrikovaných dílců a jejich částí Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup odpovídající zadané práci Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha tlakových hydraulických napínacích zařízení pro napínání ocelových strun a lan předpjatých dílců při provádění montáží objektů průmyslové výstavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup a předpisy BOZP Ústní ověření
b Uvést potřebná oprávnění pro předpínání jednotlivých druhů stavebních konstrukcí Ústní nebo písemné ověření
c Provést zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování železobetonových základových bloků, sloupů, stožárů, stropních nosníků, překladů, kanalizačních a teplovodních dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup a předpisy BOZP Ústní ověření
b Zvolit vhodný technologický postup Ústní ověření
c Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky včetně osobních ochranných prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dřevěných a kovových nosných konstrukcí pro opláštění sádrokartonem, montáž sádrokartonových příček a osazování zárubní a okenních rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup Ústní ověření
b Vyměřit polohu montovaných prvků podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést montáž nosné konstrukce pro opláštění, případně osadit zárubeň nebo okenní rám Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kovových panelů s konečnou úpravou lištováním, akustických obložení z dýhovaných a leštěných prvků, montáž bytových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Rozměřit polohu dílců podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést montáž zadaných prvků podle technické dokumentace Praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu styků nebo spojů dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž ocelových a ocelobetonových spřažených silničních, dálničních a železničních mostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provést předepsané spojení montovaných dílců Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha jednoduchých stavebních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení používané při stavebně montážních pracích Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení včetně BOZP Písemné ověření s ústní obhajobou
c Obsluhovat určené zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž prefabrikovaných dílců věžových domů, svařování oceli s různými profily při montáží konstrukcí ze železobetonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné zvedací zařízení Ústní ověření
b Popsat vazačské práce a BOZP při nich Ústní ověření
c Uvést oprávnění pro svářečské práce Ústní ověření
d Provést uložení dílce, jeho fixaci a vytvoření předepsaného styku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž sádrokartonových desek se speciální úpravou proti vlhkosti a požáru a montáž zvukové a tepelné izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět montáž v souladu s požadavky projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
1

Montáž závěsných sádrokartonových stropů, podlah, kazetových stropů a ozdobných štukatérských prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět montáž v souladu s požadavky projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Stavět a demontovat lešení a montážní plošiny v souladu s oprávněním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
1

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení pro montážní práce Ústní ověření
b Ošetřovat a udržovat používané vybavení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha, SUDOP Brno, Statikum Brno, ISA Consult Karviná