Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Lektor dalšího vzdělávání
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 6.1.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srozumitelně představit a vysvětlit vzdělávací cíle, které si uchazeč zvolil z oblasti své odbornosti, aby je pochopili i neodborníci Písemné ověření s ústní obhajobou
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence, aby jimi byl každý zadaný cíl plně pokrytý Písemné ověření s ústní obhajobou
c Rozepsat vybrané kompetence do vzdělávacích témat – učebního plánu, který bude plně zahrnovat přípravu pro všechny zadané kompetence Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozepsat vybranou část učebního plánu do minutového scénáře Písemné ověření s ústní obhajobou
b Určit optimální formu vzdělávání pro zpracovaný minutový scénář v souladu se vzdělávacími cíli a požadovaným kompetencemi Písemné ověření s ústní obhajobou
c Zvolit k jednotlivým částem scénáře metody vzdělávání v souladu se vzdělávacími cíli a požadovanými kompetencemi Písemné ověření s ústní obhajobou
d Zvolit k jednotlivým částem scénáře adekvátní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí nejvhodněji odpovídající vzdělávacím cílům a požadovaným kompetencím Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu s ohledem na vybrané vzdělávací cíle, podle nichž by bylo možné konkretizovat jejich vzdělávací potřeby Praktické předvedení
b Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí účastníků (např. jako vstupní ověřovací test) Praktické předvedení
c Formulovat úlohy účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit jejich vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí Praktické předvedení
d Seznámit účastníky vzdělávacího programu s pravidly a průběhem jejich vzdělávání a s minutovým scénářem, aby je pochopili i neodborníci Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) nebo c).
7

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srozumitelně a v logické struktuře a návaznosti prezentovat vzdělávací obsah s uplatněním principu názornosti, přiměřenosti (příp. aktivity, trvalosti a soustavnosti) zadanému složení účastníků Praktické předvedení
b Srozumitelně a adekvátně formulovat problém, jehož řešením se splní vybraný vzdělávací cíl nebo osvojí vybraná kompetence Praktické předvedení
c Srozumitelně a adekvátně objasnit problematiku týkající se vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence rozborem příkladu z praxe Praktické předvedení
d Předvést účelné využití vybraných a adekvátních didaktických pomůcek při osvojování vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Praktické předvedení
e Ovládat běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW) Praktické předvedení
f Srozumitelně artikulovat, mluvit dostatečně nahlas, používat spisovnou češtinu, nepoužívat fráze a parazitní slova (prostě, vlastně, v podstatě, jakoby apod.), využívat synonyma (neopakovat příliš stejné výrazy), měnit tempo řeči včetně používání pauz, zvládat řízení dechu Praktické předvedení
g Adekvátním a příjemným způsobem používat prostředky neverbální komunikace – postoj, gesta, mimika, úsměv, oční kontakt, působit suverénně, nedat najevo trému Praktické předvedení
h Předvést použití prostředků vedoucích k motivování účastníků – přesvědčivost projevu, zaujetí pro danou tématiku, doplňování zajímavými a podnětnými příklady, prokládání otázkami vedoucími k vlastnímu objevování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nastavení a průběh modelové situace jednoznačně vedoucí k osvojení vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Ústní ověření
b Popsat řešení modelové situace interaktivními metodami odpovídajícími zadanému vzdělávacími cíli Ústní ověření
c Popsat jak a podle čeho by se provedlo vyhodnocení modelové situace, aby co nejlépe vystihovalo míru splnění vzdělávacího cíle a zvládnutí rolí účastníků modelové situace Ústní ověření
d Předvést zahájení modelové situace, aby bylo vytvořeno odpovídající prostředí a podmínky pro její realizaci a aby účastníkům byl zřejmý její cíl i průběh Praktické předvedení
e Podněcovat diskusi otázkami, které vyžadují otevřené odpovědi, ocenit uměřeným způsobem diskusní vstupy účastníků i když nejsou relevantní, naslouchat jim a neskákat jim do řeči Praktické předvedení
f Adekvátně a účinně reagovat na negativní chování účastníka modelové situace nebo na odklon od modelové situace Praktické předvedení - vyřešení modelové situace navozené AO
g Adekvátně a účinně reagovat v případě technických nebo organizačních problémů (např. výpadek proudu, výpadek internetu, krátký kabel k dataprojektoru, hluk z vedlejší místnosti, není vidět na promítací tabuli atd.) Praktické předvedení Vyřešení modelové situace navozené AO
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat srozumitelně zadání, aby bylo jednoznačné a aby na jeho základě bylo možné realizovat samostatnou nebo skupinovou práci vyžadující stanovené kompetence Praktické předvedení
b Vysvětlit vztah předpokládaných výsledků zadané práce ke stanoveným vzdělávacím cílům nebo kompetencím Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit kritéria hodnocení jednoznačně odpovídající naplnění vybraného vzdělávacího cíle a osvojení nové kompetence Písemné ověření
b Zvolit evaluační nástroj pro ověření úrovně dosažených kompetencí Písemné ověření
c Vysvětlit, jakým způsobem a podle čeho by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků dalšího vzdělávání a zadavatele Ústní ověření
d Podat zpětnou vazbu účastníkům dalšího vzdělávání i zadavateli s těžištěm na návaznost na jejich očekávání a potřeby a na jejich vyhodnocení popsané při ověřování kritéria c) Praktické předvedení
e Vysvětlit, co by mělo obsahovat výstupní hodnocení a návrh na zlepšení účastníků v návaznosti na kritéria hodnocení nastavená v rámci kritéria a) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vyjasnění terminologie:

 

Kompetence:

Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností. Synonymum výrazu „odborná způsobilost“ dle zákona č. 179/2006 Sb.

 

Formy výuky:

Souhrn organizačních opatření a uspořádání výuky (vzdělávání) při realizaci určitého vzdělávacího procesu. Nejobvyklejší formy vzdělávání dospělých jsou: nástupní školení, nástupní řízená praxe absolventů škol, zaškolení, zaučení, doškolování, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace. (in Palán, Lidské zdroje - výkladový slovník, 2002)

 

Metody výuky:

Při vzdělávání se uplatňuje celá řada metod. Metody vzdělávání mimo pracoviště používané ve formálních vzdělávacích kurzech zahrnují přednášky, debaty, diskuse, případové studie, hraní rolí, simulaci, skupinová cvičení, distanční vzdělávání, školení nebo učení se hrou, semináře atd. (in. Armstrong, 1999, s. 545-6)

 

K průběhu zkoušky:

 

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoli odborných dovedností tvořících obsah výuky. Odbornost v jednotlivých pracovních činnostech je základním předpokladem pro vzdělávání dospělých, není však předmětem této zkoušky.

 

Kompetence Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí

Kritérium a – Navrhnout vzdělávací cíle: Autorizovaná osoba vyzve účastníka zkoušky k písemné přípravě vzdělávacích cílů, od kterých se bude odvíjet obsah celé zkoušky. Účastník zkoušky navrhne písemně vzdělávací cíle, zkoušející autorizovaná osoba je následně schválí, nebo doporučí zvolit jiné vzdělávací cíle vhodnější pro provedení zkoušky.

 

Účastník zkoušky následně ústně obhájí svůj písemný návrh v časovém rozsahu 2 minut.

 

Kompetence Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky

Účastník zkoušky následně ústně obhájí svůj písemný návrh v časovém rozsahu 2 minut.

 

Kompetence Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou

Pro kritérium b lze v rámci modelové situace vybrat následující metody, např. hraní rolí, skupinová práce, brainstorming, brainwriting, řízená diskuse.

Pro kritéria d, e, f si zkoušející autorizovaná osoba připraví náměty, jak navodit vhodnou situaci pro průběh zkoušky (negativní chování v průběhu modelové situace a rušení při výuce). Za tímto účelem může autorizovaná osoba zajistit účast další osoby, která bude spoluvytvářet adekvátní prostředí pro průběh zkoušky při provádění kritérií.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro veřejné služby a správu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Grafia, s.r.o. - zastoupení komerčních vzdělávacích institucí

Šance na vzdělání, o.p.s. – zastoupení neziskového sektoru

Ostravská univerzita – zastoupení univerzit

Dům dětí a mládeže – zastoupení školských zařízení

AIVD – asociace zastupující instituce vzdělávání dospělých

MPSV – vyjadřující i názory Úřadů práce

MŠMT – z hlediska zadavatele projektu Koncept

NÚV – z hlediska realizátora projektu Koncept