Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Informátor v dopravě
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie v železniční dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a podkladech ke struktuře a organizaci autobusové dopravy a přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se autobusové dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob v autobusové dopravě Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie v autobusové dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost autobusových dopravců Ústní ověření
e Charakterizovat integrované dopravní systémy Ústní ověření
f Charakterizovat základní typy autobusů Ústní ověření
g Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informace o rezervaci místa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve smluvních přepravních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít jízdní řád v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Použít informační systémy v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít jízdní řád v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Použít informační systémy v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit následující doklady:

- doklad o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni jazykových znalostí B1,

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria by měla být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Znalost organizace práce a pracovních postupů při provozování drážní dopravy a organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy se prokazuje v souladu s nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Ověřování kompetencí

Pro ověřování znalostí z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích dostane uchazeč 3 úkoly vyhledání spojení mezi různými místy s použitím různých druhů dopravy.

Pro ověřování znalostí z vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě dostane uchazeč 3 úkoly vypočítání jízdného s návazností na úkoly z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích.

Pro ověřování znalostí z vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě dostane uchazeč 3 úkoly vypočítání jízdného s návazností na úkoly z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy s praxí v délce minimálně 5 let v typové pozici Osobní pokladník, nebo ve vyšší kvalifikaci, která zahrnuje požadavky na tento kvalifikační stupeň v oblasti provozování železniční nebo autobusové dopravy, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na železniční osobní nebo autobusovou dopravu s praxí v délce minimálně 5 let v oblasti železniční osobní nebo autobusové dopravy, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na železniční osobní nebo autobusovou dopravu s praxí v délce minimálně 5 let v oblasti železniční osobní nebo autobusové dopravy, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, jízdní řády pro železniční a silniční dopravu v tištěné a elektronické podobě a dokumenty uvedené v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace v aktuálním znění v tištěné nebo elektronické podobě.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro dopravu, logistiku a poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Veolia Transport, a. s.