Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Informátor v dopravě
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie v železniční dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a podkladech ke struktuře a organizaci autobusové dopravy a přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se autobusové dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob v autobusové dopravě Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie v autobusové dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost autobusových dopravců Ústní ověření
e Charakterizovat integrované dopravní systémy Ústní ověření
f Charakterizovat základní typy autobusů Ústní ověření
g Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informace o rezervaci místa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve smluvních přepravních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít jízdní řád v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Použít informační systémy v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít jízdní řád v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Použít informační systémy v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit následující doklady:

- doklad o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni jazykových znalostí B1,

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria by měla být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Znalost organizace práce a pracovních postupů při provozování drážní dopravy a organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy se prokazuje v souladu s nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Ověřování kompetencí

Pro ověřování znalostí z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích dostane uchazeč 3 úkoly vyhledání spojení mezi různými místy s použitím různých druhů dopravy.

Pro ověřování znalostí z vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě dostane uchazeč 3 úkoly vypočítání jízdného s návazností na úkoly z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích.

Pro ověřování znalostí z vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě dostane uchazeč 3 úkoly vypočítání jízdného s návazností na úkoly z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Veolia Transport, a. s.