Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Platnost standardu: Od 1.3.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění provozních činností při ubytovávání v soukromí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ubytovací zařízení pro hosty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
c Popsat zajištění revize budovy a zařízení, údržbových a opravářských prací u odborných firem a způsob převzetí jejich práce Ústní ověření
d Popsat postup při uzavírání budovy v souladu s provozním řádem a způsob kontroly dodržování domovního řádu Ústní ověření
e Vést evidenci hostů Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit dodržování požadavků státní správy (cizinecká policie, autorské svazy, hygiena, statistický úřad) Ústní ověření
g Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Inkasování plateb od hostů ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a evidovat objednávku hosta Praktické předvedení
b Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů ubytovaných v soukromí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nabídku služeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit základní informační služby pro hosty s využitím internetu Praktické předvedení
c Předvést základní komunikaci s hostem při příjezdu nebo při odjezdu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit drobné požadavky hostů (například vyřízení vzkazu, zapůjčení sportovního vybavení, uschování zavazadel) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat návrh jednoduchého marketingového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání pomůcek a čisticích prostředků při úklidu v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a správně použít pomůcky a čisticí prostředky k vykonání zadané práce Praktické předvedení
b Zacházet s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti práce (reálné předvedení, čisticí prostředky, pomůcky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob likvidace obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, mycí, čisticí stroje) Praktické předvedení
b Dodržet dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků podle doporučení výrobců Praktické předvedení
c Vhodně manipulovat se zařízením při výkonu činnosti Praktické předvedení
d Provést ošetření a údržbu zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
e Zacházet se zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
f Zajistit zabezpečení zařízení po ukončení provozu (např. úklidový stroj) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid v ubytovacích zařízeních v soukromí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykonat pobytový úklid pokoje včetně příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
b Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, pastovat, luxovat) Praktické předvedení
c Utřít prach v pokoji i v koupelně Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj (apartmán) a ustlat lůžkoviny Praktické předvedení
e Provést výměnu ložního prádla, ručníků, osušek, předložek Praktické předvedení
f Doplnit toaletní a hygienické potřeby Praktické předvedení
g Vyleštit zrcadla, dveře Praktické předvedení
h Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést kompletní úklid pokoje, koupelny a toalety Praktické předvedení
j Popsat zásady vstupu do obsazeného pokoje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v možnostech podnikání ve službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti podnikání ve službách, zhodnotit rizika v podnikání Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti podnikatele vůči příslušným statním orgánům a zdravotním pojišťovnám Ústní ověření
c Orientovat se v základních právních normách vztahujících se k danému podnikání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování podnikových písemností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit obchodní nabídku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit účetní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyřídit reklamaci, objednávku zboží nebo služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování bezpečnosti hostů, BOZP, PO v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů a majetku hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienická pravidla v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Použít vhodný pracovní oděv Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
d Používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-pohos).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce uvede pomůcky, které může uchazeč při zkoušce používat.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

U odborné způsobilosti Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení:

kritérium a) pracoviště musí obsahovat všechny náležitosti pro odbavení hostů, tzn. prostor pro příjem, komunikaci požadavků a ubytovací část s patřičným technickým zázemím a zázemím pro housekeeping. Součástí přípravy je kontrola pracoviště, aby mohl být host standardně odbaven

kritérium b) mezi drobnou nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení budov patří například uvedené činnosti: oprava sprchy, kliky, háčku v koupelně, vyčistění odpadu u umyvadla

U odborné způsobilosti Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení:

kritérium a) obchodní nabídka služeb představuje konkrétní nabídku podle požadavků a přání zákazníka, tzn. typ pokoje, konfiguraci lůžek, čas příjezdu, příp. snídaní atd. Nabídka služeb může být značně variabilní, ale základ by se měl odvíjet vždy od nabídky ubytování a dohodnutí času příjezdu

kritérium b) základní informační služby představují informace o dění v ubytovacím zařízení a v jeho okolí

kritérium e) základní jednoduchý marketingový plán představuje základní kroky v oblasti marketingu a strategie ubytovacího zařízení

 

U odborné způsobilosti Orientace v možnostech podnikání ve službách:

kritérium c) základní právní normy vyžadované jako nezbytné pro provozovatele ubytování v soukromí, jejichž znalost uchazeč prokazuje u zkoušky jsou:

  • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

  • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností ( živnost volná - č. 55 Ubytovací služby; živnost řemeslná - Hostinská činnost)

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (§ 2)

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 3, § 39, § 40,§ 44)

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení se sleduje kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AHR ČR

Hotel Imperial Karlovy Vary

Hotel Vienna House Diplomat Prague