Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění provozních činností při ubytovávání v soukromí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ubytovací zařízení pro hosty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
c Popsat zajištění revize budovy a zařízení, údržbových a opravářských prací u odborných firem a způsob převzetí jejich práce Ústní ověření
d Popsat postup při uzavírání budovy v souladu s provozním řádem a způsob kontroly dodržování domovního řádu Ústní ověření
e Vést evidenci hostů Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit dodržování požadavků státní správy (cizinecká policie, autorské svazy, hygiena, statistický úřad) Ústní ověření
g Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Inkasování plateb od hostů ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a evidovat objednávku hosta Praktické předvedení
b Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet, včetně využití EET Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů ubytovaných v soukromí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nabídku služeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit základní informační služby pro hosty s využitím internetu Praktické předvedení
c Předvést základní komunikaci s hostem při příjezdu nebo při odjezdu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit drobné požadavky hostů (například vyřízení vzkazu, zapůjčení sportovního vybavení, uschování zavazadel) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat návrh jednoduchého marketingového plánu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání pomůcek a čisticích prostředků při úklidu v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a správně použít pomůcky a čisticí prostředky k vykonání zadané práce Praktické předvedení
b Zacházet s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti práce (reálné předvedení, čisticí prostředky, pomůcky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob likvidace obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, mycí, čisticí stroje) Praktické předvedení
b Dodržet dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků podle doporučení výrobců Praktické předvedení
c Vhodně manipulovat se zařízením při výkonu činnosti Praktické předvedení
d Provést ošetření a údržbu zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
e Zacházet se zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
f Zajistit zabezpečení zařízení po ukončení provozu (např. úklidový stroj) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid v ubytovacích zařízeních v soukromí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykonat pobytový úklid pokoje včetně příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
b Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, pastovat, luxovat) Praktické předvedení
c Utřít prach v pokoji i v koupelně Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj (apartmán) a ustlat lůžkoviny Praktické předvedení
e Provést výměnu ložního prádla, ručníků, osušek, předložek Praktické předvedení
f Doplnit toaletní a hygienické potřeby Praktické předvedení
g Vyleštit zrcadla, dveře Praktické předvedení
h Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést kompletní úklid pokoje, koupelny a toalety Praktické předvedení
j Popsat zásady vstupu do obsazeného pokoje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v možnostech podnikání ve službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti podnikání ve službách, zhodnotit rizika v podnikání Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti podnikatele vůči příslušným statním orgánům a zdravotním pojišťovnám Ústní ověření
c Orientovat se v základních právních normách vztahujících se k danému podnikání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování podnikových písemností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit obchodní nabídku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit účetní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyřídit reklamaci, objednávku zboží nebo služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování bezpečnosti hostů, BOZP, PO v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů a majetku hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienická pravidla v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Použít vhodný pracovní oděv Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
d Používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-pohos#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce:

- uvede pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení se sleduje kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Metodické pokyny k jednotlivým odborným kompetencím:

U odborné kompetence Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

kritérium a) - pracoviště musí obsahovat všechny náležitosti pro odbavení hostů, tzn. prostor pro příjem, komunikaci požadavků a ubytovací část s patřičným technickým zázemím a zázemím pro housekeeping. Součástí přípravy je kontrola pracoviště, aby mohl být host standardně odbaven.

kritérium b) - mezi drobnou nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení budov patří uvedené činnosti: oprava sprchy, kliky, háčku v koupelně, vyčistění odpadu u umyvadla.

U odborné kompetence Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

kritérium a) - obchodní nabídka služeb představuje konkrétní nabídku podle požadavků a přání zákazníka, tzn. typ pokoje, konfiguraci lůžek, čas příjezdu, příp. snídaní atd. Nabídka služeb může být značně variabilní, ale základ by se měl odvíjet vždy od nabídky ubytování a dohodnutí času příjezdu.

kritérium b) - základní informační služby představují informace o dění v ubytovacím zařízení a v jeho okolí.

kritérium e) - základní jednoduchý marketingový plán představuje základní kroky v oblasti marketingu a strategie ubytovacího zařízení.

 

U odborné kompetence Orientace v možnostech podnikání ve službách

kritérium c) - základní právní normy vyžadované jako nezbytné pro provozovatele ubytování v soukromí, jejichž znalost uchazeč prokazuje u zkoušky jsou:

  • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

  • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností ( živnost volná - č. 55 Ubytovací služby; živnost řemeslná - Hostinská činnost)

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (§ 2)

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 3, § 39, § 40,§ 44)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AHR ČR

Hotel Imperial Karlovy Vary

Hotel Vienna House Diplomat Prague