Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ubytovací zařízení pro hosty Praktické předvedení
b Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy (např. umýt okno, opravit háček v koupelně, opravit sprchu ) Praktické předvedení
c Popsat zajištění revize budovy a zařízení, údržbových a opravářských prácí u odborných firem a způsob převzetí jejich práce Ústní ověření
d Popsat postup při uzavírání budovy v souladu s provozním řádem a způsob kontroly dodržování domovního řádu Ústní ověření
e Vést evidenci hostů Praktické předvedení
f Vysvětlit dodržování požadavků státní správy (cizinecká policie, autorské svazy, hygiena, statistický úřad) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Inkasování plateb od hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a evidovat objednávku hosta Praktické předvedení
b Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet, včetně využití EET Praktické předvedení
c Použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nabídku služeb Písemné ověření
b Zajistit základní informační služby pro hosty včetně využití internetu Praktické předvedení
c Předvést základní komunikaci s hostem při příjezdu nebo při odjezdu Praktické předvedení
d Zajistit drobné požadavky hostů (vyřízení vzkazu, zapůjčení sportovního vybavení atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat návrh jednoduchého marketingového plánu Praktické předvedení
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
3

Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné pomůcky a čisticí prostředky k vykonání zadané práce Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při úklidu Praktické předvedení
c Zacházet s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
d Likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést praní prádla s využitím vhodného zařízení Praktické předvedení
b Dodržet správné dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků Praktické předvedení
c Spustit zařízení a vykonat zadanou operaci Praktické předvedení
d Provést ošetření a údržbu zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
e Zacházet se zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
f Zajistit zabezpečení zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid v ubytovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykonat úklid pokoje včetně příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
b Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, pastovat, luxovat) Praktické předvedení
c Utřít prach z nábytku Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj (apartmán) a ustlat lůžkoviny Praktické předvedení
e Provést výměnu ložního prádla, ručníků Praktické předvedení
f Doplnit toaletní a hygienické potřeby Praktické předvedení
g Vyčistit okna, zrcadla, dveře, osvětlovací zařízení, nábytek a stěny podle potřeby Praktické předvedení
h Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení
i Provést sanitaci toalety a kontrolu odpadů včetně čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v možnostech podnikání ve službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti podnikání ve službách, zhodnotit rizika v podnikání Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti podnikatele vůči státu Ústní ověření
c Orientace v základních právních normách vztahujících se k danému podnikání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyhotovování podnikových písemností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit obchodní dopis Praktické předvedení
b Vyhotovit účetní doklad Praktické předvedení
c Vyřídit reklamaci, objednávku zboží nebo služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat pravidla BOZP a požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zajištění ochrany osobních údajů hostů Ústní ověření
d Popsat způsob zabezpečení zavazadel a majetku hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Nosit vhodný pracovní oděv Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
d Použít ochranné pracovní pomůcky a předměty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hotelového provozu nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru hotelnictví.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hotelnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hotelnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti hotelnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hotelového provozu nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
  4. Vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo vyšším stupni studijního programu a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hotelnictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů.
  5. Profesní kvalifikace 65-016-H Ubytování v soukromí a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v hotelovém provozu nebo v úseku zahrnujícím pracoviště s činnostmi předmětné kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- Podklady BOZP a PO

- Provozní řád ubytovacího zařízení

- Podklady pro evidenci ubytovaných osob a zapůjčených předmětů

- PC s přístupem na internet, tiskárna, zařízení pro EET

- Zařízení a pomůcky pro úklid: vysavač, mop, hadr, stěrka, čistící prostředky

- Prostory ubytovacího zařízení včetně pokojové části, zařízení pokoje, lůžkoviny a ložní prádlo, ručníky, toaletní a hygienické potřeby

- Vhodné pracovní oblečení a ochranné pomůcky a předměty.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Filip Kühnell - Asociace hotelů a restaurací ČR

Milan Pavelka - OSVČ

Přemysl Grunt - ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, s. r. o.

Jiří Šrámek - Intercatering, spol. s r. o.