Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: Od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prezentace lektorských dovedností při vzdělávací činnosti v horské službě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předávat dalším osobám poznatky a praktické dovednosti z oblasti činnosti horské služby a souvisejících oborů – forma prezentace, metodického vystoupení, instruktáže, výkladu, vysvětlení, praktické předvedení Praktické předvedení
b Propojit a sestavit použité názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
c Používat názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
d Připravit (předem dle vlastní volby) a předvést instruktáž – přednášku (15–20 minut) na jedno ze zadaných témat; historie horské služby, současnost; topografie a orientace; základy meteorologie; základy horolezectví; laviny; technika záchranných prací; osvětlovací a signalizační prostředky; organizace záchranných akcí; záchranná činnost za použití vrtulníku; radiospojení Praktické předvedení
e Stanovit a vysvětlit základní pojmy z jednoho ze zadaných témat; historie horské služby, současnost; topografie a orientace; základy meteorologie; základy horolezectví; laviny; technika záchranných prací; osvětlovací a signalizační prostředky; organizace záchranných akcí; záchranná činnost za použití vrtulníku; radiospojení Ústní ověření nebo písemné
f Odpovídat na dotazy věcně správně a pohotově Ústní nebo písemné ověření
g Prokázat průběžné osvojení novinek v horské záchranné činnosti a zdůvodnit jejich implementaci do praxe horské služby Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění organizačních a koordinačních činností na stanici horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodické pokyny při organizování a koordinaci činnosti horské služby Ústní nebo písemné ověření
b Popsat koordinaci záchranné a pátrací akce v dané oblasti v době nepřítomnosti náčelníka horské služby Ústní nebo písemné ověření
c Popsat úkoly dispečera oblasti horské služby Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit postup identifikace druhu záchranné akce Ústní nebo písemné ověření
e Popsat vedení předepsané dokumentace k záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30594&kod_sm1=6).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která je zaměstnancem Horské služby ČR, o. p. s., je již minimálně 2 roky cvičitelem horské služby (DK Cvičitel horské služby), je školena pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a má splněny všechny povinnosti cvičitele horské služby. Předpokladem je předcházející pravidelná účast na všech stanovených školeních zaměstnanců, která organizuje metodická komise horské služby, a dalších oblastních doškolovacích akcích.

Zkouška se dělí na dvě části. Pro první část si zkoušený předem připraví prezentaci z předem zvoleného a v přihlášce uvedeného tématu podle bodu 1. d). Pomocí prezentační techniky vede přednášku určenou jak laické, tak odborné veřejnosti. Druhá část zkoušky se skládá z bodů vázaných k náhodně vybranému tématu na začátku zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z minimálně 2 zástupců autorizované osoby, zástupce vedení Horské služby ČR, o. p. s., a zástupce zakladatele Horské služby ČR, o. p. s. Členem komise může být dále jmenován nezávislý odborník v oblasti záchranné činnosti. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje náčelník Horské služby ČR, o. p. s., na doporučení metodické komise a vedení Horské služby ČR, o. p. s. Autorizující orgán může specifikovat požadavky na složení komise včetně zvýšení počtu autorizovaných osob.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být instruktor horské služby s minimálně 5letou praxí u horské služby na základě doporučení náčelníka Horské služby ČR, o. p. s.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

V rozsahu používaného vybavení Horské služby ČR, o. p. s. – horolezecký materiál letní i zimní, transportní prostředky, mapy, buzola, GPS, čelová svítilna, lavinové sondy a vyhledávače, lyže sjezdové, skialpinistická výzbroj a výstroj, obvazový materiál, vakuové dlahy, lékárnička člena horské služby, vysílačka, zpětný či datový projektor, PC, učebnice horské služby.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Zkoušející má právo na 15 minutovou přípravu po vybrání druhého tématu před zahájením vlastní zkoušky.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1 až 1,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.