Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Instruktor horské služby
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizování a vedení kurzu Horské služby na republikové úrovni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit potřebnou dokumentaci související s vedením kurzu a orientovat se v ní Praktické předvedení
b Vést letní nebo zimní Základní školu a reagovat na vzniklé situace v rámci tohoto kurzu Praktické předvedení
c Provést celkové vyhodnocení kurzu Praktické předvedení
d Vytvořit závěrečnou zprávu z kurzu a prezentaci na webovou stránku Praktické předvedení
e Orientovat se v Národní soustavě kvalifikací a charakterizovat jednotlivé profesní kvalifikace využívané Horskou službou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava instruktážní přednášky na téma spjaté s činností horské služby a její prezentování frekventantům kurzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit instruktorskou práci na předem vybrané téma v rozsahu prezentace na 20 minut s cílem přínosu pro Horskou službu (např. vytvoření nové výukové prezentace, rozšíření vybrané problematiky, implementace novinek a nových postupů apod.) Praktické předvedení
b Použít názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, názorné pomůcky) Praktické předvedení
c Připojit a použít PC a dataprojektor Praktické předvedení
d Prezentovat vytvořenou práci s důrazem na schopnost předávat informace Praktické předvedení
e Vysvětlit základní pojmy v oblasti vzdělávání dospělých Ústní ověření
f Popsat specifika cílové skupiny a prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v meteorologii, topografii, mapách, lavinové problematice a v historii Horské služby pro potřeby instruktora horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní meteorologické pojmy, prvky a jevy Ústní ověření
b Popsat specifika počasí na horách Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní ověření
d Pracovat s topografickými mapami a buzolou Praktické předvedení a ústní ověření
e Pracovat s elektronickými mapovými aplikacemi a aplikacemi používanými Horskou službou Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit základní rozdělení lavin, podmínky pro jejich vznik a princip jejich uvolnění Ústní ověření
g Vysvětlit vznik sněhu, druhy sněhu, přeměnu sněhu Ústní ověření
h Vysvětlit zásady pohybu v lavinovém terénu a kamarádskou pomoc Ústní ověření
i Vysvětlit základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability Ústní ověření
j Orientovat se v historii horské služby v České republice Ústní ověření
k Vysvětlit fungování a popsat základní dokumenty Horské služby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace lezeckých a záchranných technik formou metodického výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s lanem – transport, balení, uzlová technika (kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly, improvizované úvazy a způsoby navazování na lano) Praktické předvedení
b Předvést zakládání postupového jištění a vytváření jisticího stanoviště ve skalním terénu Praktické předvedení
c Předvést správné způsoby jištění prvolezce, druholezce (zachycení pádu, dynamické jištění) Praktické předvedení
d Předvést způsoby bezpečného slanění s různými slaňovacími pomůckami (slaňovací osma, jistítko, „kyblík“, RIG atd.) a improvizovaný způsob slanění (Dülferův sed) Praktické předvedení
e Předvést výstup po laně za pomocí prusíků a blokantů do výšky min. 8 m Praktické předvedení
f Bezpečně a jistě ovládat způsoby improvizované záchrany horolezce (Straussovou metoda, metoda HOI atd.) Praktické předvedení
g Předvést způsoby vytažení postiženého pomocí kladkostrojů Praktické předvedení
h Předvést způsob spouštění postiženého s následným přechodem do vytažení Praktické předvedení
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Ke zkoušce může přistoupit ten, kdo splní požadavky stanovené metodickým pokynem Horské služby ČR. Metodický pokyn zašle autorizovaná osoba uchazeči současně s pozvánkou ke zkoušce.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní způsobilost se prokazuje předložením ergometrického vyšetření se zátěží W170 od sportovního lékaře (nebo internisty). Doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč se ke zkoušce dostaví s osobní výstrojí a výzbrojí záchranáře a cvičitele horské služby (dále HS), kterou je vybaven od HS v závislosti na období, ve kterém se zkouška koná. Období, ve kterém se zkouška koná určí autorizovaná osoba.

Výbava uchazeče pro letní období:

 • odpovídající sportovní oblečení

 • pevná horská obuv

 • revidovaný horolezecký materiál, kterým je záchranář vybaven od HS

 • mapy, buzola, GPS

 • čelová svítilna

 • obvazový materiál a lékárnička, která je povinnou výbavou záchranáře horské služby při pohybu v terénu.

Výbava uchazeče pro zimní období:

 • odpovídající sportovní oblečení

 • pevná horská obuv

 • revidovaný horolezecký materiál, kterým je záchranář vybaven od HS

 • mapy, buzola a GPS

 • čelová svítilna

 • lavinová sonda, lavinový vyhledávač a lavinová lopata

 • sjezdová výstroj a výzbroj, skialpinistická výstroj a výzbroj

 • obvazový materiál, lékárnička, která je povinnou výbavou záchranáře horské služby při pohybu v terénu.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Vyloučení veřejnosti:

Povaha zkoušky umožňuje za níže uvedených okolností vyloučit veřejnost. Autorizovaná osoba tuto informaci uvede v pozvánce ke konání zkoušky

 • místa nepřístupná veřejnosti – klidová území národních parků ( bývalá I. zóna NP) podle návštěvních řádů NP

 • místa, kde se provádí vyhledávání v lavinách (laviniště)

 • místa, kde se provádí vyhledávání v horském terénu (rokle, sutě, polomy a jiná místa, kde hrozí nebezpečí úrazu)  

Ověření odborné způsobilosti Organizování a vedení kurzu Horské služby na republikové úrovni se provádí formou reálného zapojení uchazeče do přípravy, organizování a vedení celorepublikového kurzu HS, který je uchazeči přidělen s ohledem na termín zkoušky. Délka kurzu je jeden týden. 

Ověřování kritérií a) a d) se děje na PC či notebooku ve vlastnictví autorizované osoby. Ověřování kritéria b), vedení kurzu, je prováděno pod dozorem zkušeného instruktora.

Ověřování kritérií a) až d) odborné způsobilosti Příprava instruktážní přednášky na téma spjaté s činností horské služby a její prezentování frekventantům kurzu se děje formou předvedení instruktáže v rozsahu 20 minut. Zkoušený si předem připraví prezentaci k tématu, které uvede v přihlášce ke zkoušce. Úkolem zkoušeného v roli instruktora je předávat formou výukové prezentace dalším osobám (odborné i laické veřejnosti) nové poznatky a praktické dovednosti z oblasti činnosti horské služby a souvisejících oborů (historie horské služby; současnost horské služby; topografie a orientace; meteorologie; horolezectví; laviny; technika záchranných prací; osvětlovací a signalizační prostředky; organizace záchranných akcí; záchranná činnost za použití vrtulníku; radiospojení).

Ke zkoušce může přistoupit ten, kdo splní požadavky stanovené Metodickým pokynem Horské služby ČR. Metodický pokyn zašle autorizovaná osoba uchazeči současně s pozvánkou ke zkoušce.

Při ověřování odborných způsobilostí Orientace v meteorologii, topografii, mapách, lavinové problematice a v
historii Horské služby pro potřeby instruktora horské služby
a Prezentace lezeckých a záchranných technik formou metodického výstupu uchazeč vysvětluje a předvádí danou problematiku tak, jak by ji vysvětloval a předváděl účastníkům kurzu, pokud toto nebude možno předvést v rámci odborné způsobilosti Organizování a vedení kurzu Horské služby na republikové úrovni. Autorizovaná osoba posuzuje nejen obsah sdělení, ale i to, jestli jej uchazeč předal v souladu se zásadami vzdělávání dospělých.

Při ověřování odborných způsobilostí, u kterých je nezbytná přítomnost třetí osoby, je přítomen figurant. Figurantem může být i zkoušející. Pokud má být vytvořena skupina složená z figurantů, musí se jednat o skupinu složenou z jedinců různého věku a pohlaví.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ozbrojené složky, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.