Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Provozní zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat ze strojírenských norem a z technické dokumentace strojů, přístrojů a zařízení údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy a seřizování Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle pokynů pro údržbu postup kontroly dobývacího nebo a razicího kombajnu, vrtacího a nakládacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle pokynů pro údržbu postup provádění kontroly dopravní tratě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby, oprav a generálních oprav důlních strojů a zařízení, ošetřování a opravy dobývacího nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a provést údržbu vrtacího stroje nebo kombajnu při dobývání v dolech Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a provést údržbu pásového dopravníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu (opravu) sbíjecího kladiva nebo ruční vrtačky do uhlí Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést záznam z provedené údržby (vrtacího stroje nebo kombajnu nebo pásového dopravníku) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob nakládání s oleji a emulsí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch důlních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat poruchu převodovky dobývacího stroje pomocí diagnostického přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit protokol z provedené diagnostiky převodovky strojů a zařízení při dobývání v dolech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek důlních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při provádění funkční zkoušky strojů a zařízení při dobývání v dolech Ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti posunovačů strojů a zařízení při dobývání v dolech (v kolejové dopravě) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opravu po kontrole nefunkčních posunovačů strojů a zařízení při dobývání v dolech (v kolejové dopravě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu údržby strojů a zařízení při dobývání v dolech Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam z kontroly funkčnosti posunovačů strojů a zařízení při dobývání v dolech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-zamecnik#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie