Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Provozní zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat ze strojírenských norem a z technické dokumentace strojů, přístrojů a zařízení údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy a seřizování Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle pokynů pro údržbu postup kontroly dobývacího nebo a razicího kombajnu, vrtacího a nakládacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle pokynů pro údržbu postup provádění kontroly dopravní tratě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby, oprav a generálních oprav důlních strojů a zařízení, ošetřování a opravy dobývacího nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a provést údržbu vrtacího stroje nebo kombajnu při dobývání v dolech Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a provést údržbu pásového dopravníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu (opravu) sbíjecího kladiva nebo ruční vrtačky do uhlí Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést záznam z provedené údržby (vrtacího stroje nebo kombajnu nebo pásového dopravníku) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob nakládání s oleji a emulsí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch důlních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat poruchu převodovky dobývacího stroje pomocí diagnostického přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit protokol z provedené diagnostiky převodovky strojů a zařízení při dobývání v dolech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek důlních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při provádění funkční zkoušky strojů a zařízení při dobývání v dolech Ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti posunovačů strojů a zařízení při dobývání v dolech (v kolejové dopravě) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opravu po kontrole nefunkčních posunovačů strojů a zařízení při dobývání v dolech (v kolejové dopravě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu údržby strojů a zařízení při dobývání v dolech Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam z kontroly funkčnosti posunovačů strojů a zařízení při dobývání v dolech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-zamecnik#zdravotni-zpusobilost).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hornictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti údržby a oprav strojů a zařízení v dolech nebo ve funkci učitele praktického vyučování v dané oblasti.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hornictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti údržby a oprav strojů a zařízení v dolech nebo ve funkci učitele odborných předmětů v dané oblasti.

 

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o stání báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

 1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– předepsaný pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky pro provozního zamečníka v dole

– zkouška bude probíhat v prostředí dolu, na pracovišti vybaveném důlními stroji

 

Požadavky na materiálně-technické zázemí

 • dílenské prostory s přísunem potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům pro práci provozního zámečníka
 • osobní ochranné pracovní prostředky provozního zámečníka v dole
 • pracoviště vybavené důlními stroji a zařízeními (vrtací stroj nebo kombajn k dobývání uhlí; pásový dopravník; posunovače strojů; zařízení při dobývání v dolech; sbíjecí kladivo nebo ruční vrtačku do uhlí)
 • stroje, zařízení a nářadí pro údržbu: alespoň montážní jeřáb minimální nosnost 1000 kg, pojizdný hydraulický zvedák, 2,5t, rámová pila, ohýbačka plechu 2m, zakružovačka, dílenský stůl 2100x1000mm, svařovací souprava kyslík acetylen, svařovací souprava CO2, sada šroubováků, kladiva, ruční pila, kleště, gola sada, sloupová vrtačka minimální rozměr pracovního stolu 355x235mm, ruční vrtačka, měřidla: svinovací metr, skládací metr, posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, úchylkoměry, úhloměry,
 • přístroj pro diagnostiku převodovky A4900 Vibrio M, A4900 Vibrio M EX, A4900 Vibrio MP, A4910 LUBRI, A4300 VA3 Pro
 • náhradní díly a provozní náplně pro výše uvedené stroje
 • školicí pracoviště BOZP a PO na povrchu
 • technická, provozní a výkresová dokumentace vrtacího stroje nebo kombajnu k dobývání uhlí; pásového dopravníku; posunovače strojů; zařízení při dobývání v dolech; sbíjecího kladiva nebo ruční vrtačky do uhlí, strojnické tabulky a normy

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie