Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Osobní trenér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka se zaměřením na golf

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat oběhovou soustavu (převodní systém srdce, srdeční a tepovou frekvenci, krevní oběh, krevní tlak) Písemné ověření
b Popsat dýchací systém (dýchací cesty, mechaniku dýchání, dechový objem a dechovou frekvenci, základní funkce dýchacího systému) Písemné ověření
c Popsat smyslová ústrojí (zrak, sluch, rovnovážné ústrojí) Písemné ověření
d Popsat centrální nervový systém (míchu, mozkový kmen, mozeček, mezimozek, velký mozek, autonomní nervový systém) Písemné ověření
e Popsat trávicí systém (dutina ústní a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, ledviny, metabolismus a výživa) Písemné ověření
f Popsat termoregulaci (tvorba a ztráty teply, řízení tělesné teploty) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve fyziologii zátěže se zaměřením na golf

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby získávání energie (aerobní a anaerobní způsob získávání energie, kyslíkový dluh a deficit) Písemné ověření
b Popsat adaptaci metabolismu na zátěž Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace ve stimulaci pohybových schopností v golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj koordinačních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
b Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj flexibility (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
c Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj silových schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
d Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj vytrvalostních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a psychologii pro potřeby trénování golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit cíle a úkoly pohybové edukace v golfu Ústní ověření
b Vysvětlit důležitost dodržování didaktických principů při trénování golfu Ústní ověření
c Vysvětlit specifika přístupu k různým věkovým skupinám a metodice výuky golfových skupin se zdravotním postižením a omezením Ústní ověření
d Popsat vhodné osobnostní vlastnosti trenéra Písemné ověření
e Popsat potřebné osobnostní vlastnosti sportovce Písemné ověření
f Vysvětlit principy regulace aktuálních psychických stavů Ústní ověření
g Vysvětlit motivaci ve sportu Ústní ověření
h Vysvětlit charakteristické prvky sportovní přípravy z psychologického hlediska Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a realizace trenérských činností v golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku standardní výuky a trénování golfu Písemné ověření
b Sestavit fiktivní motivační program včetně měřitelných a ověřitelných výsledků pro sportovní trénink nebo soutěžení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit plánovací, organizační a realizační činnosti trenéra Ústní ověření
d Popsat 3 příklady taktické práce trenéra Písemné ověření
e Popsat 3 příklady trenérských stylů vedení Písemné ověření
f Popsat 3 příklady komunikačních schopností trenéra Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování vhodného tréninkového plánu s ohledem na věk a jednotlivé výkonnostní úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly věkových a výkonnostních skupin v závislosti na sestavování tréninkového plánu Ústní ověření
b Charakterizovat specifika skupiny „zdravotně postižení“ a sestavit pro ně relevantní tréninkový plán podle zadaného příkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Charakterizovat specifika skupiny „senioři“ a sestavit pro ně relevantní tréninkový plán podle zadaného příkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci tréninkového vybavení pro potřeby golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé typy golfových holí Písemné ověření
b Popsat jednotlivé typy golfových míčů Písemné ověření
c Popsat jednotlivé typy tréninkových pomůcek a jejich účel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Trénování golfových dovedností a rozvoj pohybových schopností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit základní postavení těla hráče pro základní typy úderů (drive, chip, pitch, lob, putt) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést a vysvětlit základní úderové a švihové techniky (drive, chip, pitch, lob, putt) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Analyzovat držení těla při trénování základních golfových poloh a při švihových pohybech, a to s přihlédnutím k případným pohybovým stereotypům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Na příkladu provést korekci pohybových stereotypů při golfovém tréninku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Na příkladu určit typ hole v závislosti na požadovaném úderu a terénu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Specifikovat zásady strategie hry a řešení herních situací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Při názorné ukázce diagnostikovat herní chyby a určit vhodné provedení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení sportovního tréninku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vedení individuálního a skupinového golfového tréninku - technická složka a koordinační schopnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést vedení individuálního a skupinového golfového tréninku - vytrvalostní složka, silová složka a flexibilita pohybu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhodnocování herních dovednosti hráče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat fiktivní osobní handicap hráče v závislosti na konkrétní normě jamky, resp. hřiště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyplnit záznam o provedení zkoušky golfové způsobilosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání centrální databáze hráčů golfu a golfových turnajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypsat nový turnaj s veškerými jeho náležitostmi (pořadatel, typ hry a způsob startu, termín a způsob registrace, výše startovného ad.) v databázi golfových turnajů Praktické předvedení
b Přihlásit fiktivního hráče k zadanému turnaji v databázi golfových turnajů Praktické předvedení
c Vypočítat výsledky fiktivního hráče v určeném turnaji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizačních a koordinačních činnostech uplatňovaných při sportovním tréninku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na příkladu uvést vhodné pomůcky ke sportovnímu tréninku Ústní ověření
b Uvést způsoby zajištění prostor pro sportovní trénink v závislosti na čase, místě, velikosti tréninkové skupiny, obsazenosti apod. Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v meteorologii při trénování golfu ve venkovním prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Najít a zhodnotit klimatické podmínky na zadaném místě a v určeném čase s použitím počítače s připojením k internetu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Specifikovat opatření při zvýšeném nebezpečí výskytu bouřek a zasažení bleskem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v pravidlech golfu, souvisejících předpisech a etiketě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech golfu Písemné ověření
b Uvést doporučení ohledně chování a způsobu hry golfu (duch hry, bezpečnost, ohled na ostatní hráče, rychlost hry, přednost na hřišti, péče o hřiště) Ústní ověření
c Uvést stěžejní části zadaného souvisejícího předpisu (např. golfového hracího řádu v platném znění) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti, prevence úrazů a poskytování první pomoci při sportovním tréninku a soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovním tréninku i soutěžích Ústní ověření
b Uvést způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů při trénincích a soutěžích Ústní ověření
c Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
d Předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nenadálé změně zdravotního stavu či úrazu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu, pitného režimu a ochrany zdraví při dlouhodobém pobytu na přímém slunci či ve zhoršených klimatických podmínkách při sportovním tréninku a soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky Ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při sportovním tréninku či soutěži Ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Ústní ověření
e Uvést rizika dlouhodobého pobytu na přímém slunci či ve zhoršených klimatických podmínkách Ústní ověření
f Uvést obecné zásady vhodné ochrany při sportovním tréninku a soutěžení v závislosti na klimatických podmínkách a době strávené ve venkovním prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie na požadované úrovni.

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese sportovní oděv odpovídající golfovému Dress Code, golfovou obuv a má možnost využít vlastní golfové vybavení (hole, míče, tee), které je v souladu s Pravidly golfu R & A (vyhovující vybavení zveřejněno na webových stránkách R & A, www.randa.org).

 

Maximální počet zkoušených v rámci jedné zkoušky dané profesní kvalifikace nesmí přesáhnout počet 8 uchazečů.

 

Autorizovaná osoba si připraví pro teoretickou část zkoušky soubor otázek pro písemné a ústní ověření teoretických znalostí uchazeče. Při ověřování kritéria „Orientace v pravidlech golfu“ formou písemného testu musí být dodržena následující pravidla:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba, tento soubor spravuje a uchovává.

 

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru minimálně 30 otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 85 % správně zodpovězených otázek.

 

Týká se kompetence „Orientace v pravidlech golfu, souvisejících předpisů a etikety“.

 

Praktické předvedení u kompetence „Dodržování zásad bezpečnosti, prevence úrazů a poskytování první pomoci při nenadálé změně zdravotního stavu či úrazu“ probíhá s figurantem, kterým je jeden z členů zkušební komise či osoba, jejíž přítomnost zajistí autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká golfová federace

SELEX PRODUCT INVEST, s. r. o. Most

Okresní hospodářská komora Most