Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Osobní trenér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka se zaměřením na golf

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat oběhovou soustavu (převodní systém srdce, srdeční a tepovou frekvenci, krevní oběh, krevní tlak) Písemné ověření
b Popsat dýchací systém (dýchací cesty, mechaniku dýchání, dechový objem a dechovou frekvenci, základní funkce dýchacího systému) Písemné ověření
c Popsat smyslová ústrojí (zrak, sluch, rovnovážné ústrojí) Písemné ověření
d Popsat centrální nervový systém (míchu, mozkový kmen, mozeček, mezimozek, velký mozek, autonomní nervový systém) Písemné ověření
e Popsat trávicí systém (dutina ústní a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, ledviny, metabolismus a výživa) Písemné ověření
f Popsat termoregulaci (tvorba a ztráty teply, řízení tělesné teploty) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve fyziologii zátěže se zaměřením na golf

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby získávání energie (aerobní a anaerobní způsob získávání energie, kyslíkový dluh a deficit) Písemné ověření
b Popsat adaptaci metabolismu na zátěž Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace ve stimulaci pohybových schopností v golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj koordinačních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
b Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj flexibility (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
c Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj silových schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
d Na konkrétním příkladu vysvětlit rozvoj vytrvalostních schopností (definice, dělení, východiska, pohybové prostředky, metody a diagnostika) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a psychologii pro potřeby trénování golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit cíle a úkoly pohybové edukace v golfu Ústní ověření
b Vysvětlit důležitost dodržování didaktických principů při trénování golfu Ústní ověření
c Vysvětlit specifika přístupu k různým věkovým skupinám a metodice výuky golfových skupin se zdravotním postižením a omezením Ústní ověření
d Popsat vhodné osobnostní vlastnosti trenéra Písemné ověření
e Popsat potřebné osobnostní vlastnosti sportovce Písemné ověření
f Vysvětlit principy regulace aktuálních psychických stavů Ústní ověření
g Vysvětlit motivaci ve sportu Ústní ověření
h Vysvětlit charakteristické prvky sportovní přípravy z psychologického hlediska Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a realizace trenérských činností v golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku standardní výuky a trénování golfu Písemné ověření
b Sestavit fiktivní motivační program včetně měřitelných a ověřitelných výsledků pro sportovní trénink nebo soutěžení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit plánovací, organizační a realizační činnosti trenéra Ústní ověření
d Popsat 3 příklady taktické práce trenéra Písemné ověření
e Popsat 3 příklady trenérských stylů vedení Písemné ověření
f Popsat 3 příklady komunikačních schopností trenéra Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování vhodného tréninkového plánu s ohledem na věk a jednotlivé výkonnostní úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly věkových a výkonnostních skupin v závislosti na sestavování tréninkového plánu Ústní ověření
b Charakterizovat specifika skupiny „zdravotně postižení“ a sestavit pro ně relevantní tréninkový plán podle zadaného příkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Charakterizovat specifika skupiny „senioři“ a sestavit pro ně relevantní tréninkový plán podle zadaného příkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci tréninkového vybavení pro potřeby golfu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé typy golfových holí Písemné ověření
b Popsat jednotlivé typy golfových míčů Písemné ověření
c Popsat jednotlivé typy tréninkových pomůcek a jejich účel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Trénování golfových dovedností a rozvoj pohybových schopností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit základní postavení těla hráče pro základní typy úderů (drive, chip, pitch, lob, putt) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést a vysvětlit základní úderové a švihové techniky (drive, chip, pitch, lob, putt) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Analyzovat držení těla při trénování základních golfových poloh a při švihových pohybech, a to s přihlédnutím k případným pohybovým stereotypům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Na příkladu provést korekci pohybových stereotypů při golfovém tréninku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Na příkladu určit typ hole v závislosti na požadovaném úderu a terénu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Specifikovat zásady strategie hry a řešení herních situací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Při názorné ukázce diagnostikovat herní chyby a určit vhodné provedení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení sportovního tréninku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vedení individuálního a skupinového golfového tréninku - technická složka a koordinační schopnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést vedení individuálního a skupinového golfového tréninku - vytrvalostní složka, silová složka a flexibilita pohybu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhodnocování herních dovednosti hráče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat fiktivní osobní handicap hráče v závislosti na konkrétní normě jamky, resp. hřiště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyplnit záznam o provedení zkoušky golfové způsobilosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání centrální databáze hráčů golfu a golfových turnajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypsat nový turnaj s veškerými jeho náležitostmi (pořadatel, typ hry a způsob startu, termín a způsob registrace, výše startovného ad.) v databázi golfových turnajů Praktické předvedení
b Přihlásit fiktivního hráče k zadanému turnaji v databázi golfových turnajů Praktické předvedení
c Vypočítat výsledky fiktivního hráče v určeném turnaji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizačních a koordinačních činnostech uplatňovaných při sportovním tréninku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na příkladu uvést vhodné pomůcky ke sportovnímu tréninku Ústní ověření
b Uvést způsoby zajištění prostor pro sportovní trénink v závislosti na čase, místě, velikosti tréninkové skupiny, obsazenosti apod. Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v meteorologii při trénování golfu ve venkovním prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Najít a zhodnotit klimatické podmínky na zadaném místě a v určeném čase s použitím počítače s připojením k internetu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Specifikovat opatření při zvýšeném nebezpečí výskytu bouřek a zasažení bleskem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v pravidlech golfu, souvisejících předpisech a etiketě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech golfu Písemné ověření
b Uvést doporučení ohledně chování a způsobu hry golfu (duch hry, bezpečnost, ohled na ostatní hráče, rychlost hry, přednost na hřišti, péče o hřiště) Ústní ověření
c Uvést stěžejní části zadaného souvisejícího předpisu (např. golfového hracího řádu v platném znění) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti, prevence úrazů a poskytování první pomoci při sportovním tréninku a soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovním tréninku i soutěžích Ústní ověření
b Uvést způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů při trénincích a soutěžích Ústní ověření
c Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
d Předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nenadálé změně zdravotního stavu či úrazu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu, pitného režimu a ochrany zdraví při dlouhodobém pobytu na přímém slunci či ve zhoršených klimatických podmínkách při sportovním tréninku a soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky Ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při sportovním tréninku či soutěži Ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Ústní ověření
e Uvést rizika dlouhodobého pobytu na přímém slunci či ve zhoršených klimatických podmínkách Ústní ověření
f Uvést obecné zásady vhodné ochrany při sportovním tréninku a soutěžení v závislosti na klimatických podmínkách a době strávené ve venkovním prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie na požadované úrovni.

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese sportovní oděv odpovídající golfovému Dress Code, golfovou obuv a má možnost využít vlastní golfové vybavení (hole, míče, tee), které je v souladu s Pravidly golfu R & A (vyhovující vybavení zveřejněno na webových stránkách R & A, www.randa.org).

 

Maximální počet zkoušených v rámci jedné zkoušky dané profesní kvalifikace nesmí přesáhnout počet 8 uchazečů.

 

Autorizovaná osoba si připraví pro teoretickou část zkoušky soubor otázek pro písemné a ústní ověření teoretických znalostí uchazeče. Při ověřování kritéria „Orientace v pravidlech golfu“ formou písemného testu musí být dodržena následující pravidla:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba, tento soubor spravuje a uchovává.

 

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru minimálně 30 otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 85 % správně zodpovězených otázek.

 

Týká se kompetence „Orientace v pravidlech golfu, souvisejících předpisů a etikety“.

 

Praktické předvedení u kompetence „Dodržování zásad bezpečnosti, prevence úrazů a poskytování první pomoci při nenadálé změně zdravotního stavu či úrazu“ probíhá s figurantem, kterým je jeden z členů zkušební komise či osoba, jejíž přítomnost zajistí autorizovaná osoba.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat minimálně tento požadavek:

 

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti golfu a držení licence rozhodčího golfu min. III. třídy + úspěšné absolvování kurzu základy první pomoci v rozsahu minimálně 3 vyučovacích hodin.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba je povinna zajistit:

 • normované golfové hřiště,
 • místnost pro písemné a ústní ověřování,
 • 8x Pravidla golfu v tištěné podobě (oficiální dokument R & A),
 • 8x golfové řády (Herní řád, Hendikepový řád, Soutěžní řád),
 • 8x Amatérský statut,
 • 8x kompletní sadu golfových holí vyhovující Pravidlům golfu R & A,
 • golfové pomůcky (golfové míče uvedené v Seznamu schválených golfových míčů R&A, odpovídající Dodatku III Pravidel golfu R&A, ve dvou až čtyřvrsvém technologickém provedení, tee apod.),
 • počítač,
 • internetové připojení.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 240 minut. Doba trvání testu je 90 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká golfová federace

SELEX PRODUCT INVEST, s. r. o. Most

Okresní hospodářská komora Most