Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník ostrahy veřejných akcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití teleskopického obušku, tonfy, slzného spreje Ústní ověření
b Předvést sebeobranu beze zbraně Praktické předvedení
c Provést bezpečnostní prohlídku osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit postup likvidace požáru Ústní ověření
c Popsat postup při evakuaci osob při požáru Ústní ověření
d Předvést použití hasicího přístroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění život zachraňujících úkonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit první fázi při nálezu zraněného Ústní ověření
b Resuscitovat zraněného Praktické předvedení
c Ošetřit zranění Praktické předvedení
d Charakterizovat a předvést protišoková opatření a způsob ověření životních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
e Komunikovat s Integrovaným záchranným systémem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat osobu při vstupu za využití ručního detektoru kovů a vysvětlit postup při pozitivní kontrole osoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nejčastější místa uchování nebezpečných předmětů na těle Ústní ověření
c Zkontrolovat zavazadla a vysvětlit postup při pozitivní kontrole zavazadla Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat nebezpečné předměty a popsat způsob zamezení jejich vnesení do objektu Ústní ověření
e Zkontrolovat osobu bez použití ručního detektoru kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikace podezřelého předmětu Praktické předvedení
b Popsat a předvést postup při nálezu, manipulace, zajištění místa Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsob komunikace s Integrovaným záchranným systémem, veřejností, objednatelem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání záznamových a pozorovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup a zásady při pořizování obrazového příp. zvukového záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést nakládání se záznamem, archivace, práce s médii Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zásady použití pozorovací techniky (dalekohledy, noční vidění….) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, kdy a komu může pracovník soukromé bezpečnostní služby provést kontrolu na přítomnost omamných látek či alkoholu Písemné ověření
b Zadokumentovat kontrolu Písemné ověření
c Provést kontrolu na přítomnost alkoholu a omamných látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadržení a předvedení podezřelé osoby Praktické předvedení
b Zkontrolovat podezřelou osobu Praktické předvedení
c Zajistit místo činu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup při vzniku mimořádné události (zranění, požár, únik plynu) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v legislativní regulaci veřejných akcí a jejich průběhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit legislativní ukotvení regulace veřejných akcí a jejich průběhu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat oprávnění státní správy a samosprávy ve věci regulace veřejných akcí a jejich průběhu Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat nutné dokumenty pro pořádání veřejných akcí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel silničního provozu s ohledem na parkoviště, vjezd a výjezd z/na komunikaci Písemné ověření
b Charakterizovat technické prostředky regulace dopravy Ústní ověření
c Předvést navigaci/směrování řidiče s vozidlem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost, vybavení a pravomoci Požárně preventivní hlídky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řešení konfliktních situací na veřejných akcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady řešení konfliktní situace na veřejné akci Ústní ověření
b Vysvětlit nebezpečí davové psychózy Ústní ověření
c Vyřešit modelovou konfliktní situaci na veřejné akci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vzhledem ke skutečnosti, že výkon zkoušky odpovídá výkonu povolání pracovníka bezpečnostní agentury a vzhledem k rizikům, které z toho vyplývají jak pro něj, tak pro figuranty na zkoušce se podílející, tak je uchazeč povinen doložit odbornou způsobilost pro výkon povolání v rámci živnosti Ostraha majetku a osob jak stanovuje Příloha č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění. Musí tedy předložit osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo doklad o příslušném vzdělání dle tohoto zákona.

 

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

 

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

 

Soubor testových otázek obsahuje kompetence:

 • Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Orientace v legislativní regulaci veřejných akcí a jejich průběhu
 • Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů;
 • Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

 

Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

 

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Délka písemného testu je 45 minut.

 

Kde stanovuje tento standard praktické předvedení a ústní ověření, dochází k ústnímu ověřování i během praktického předvedení.

 

V praktické části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence:

Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany; Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

 • Provádění život zachraňujících úkonů
 • Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
 • Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
 • Používání záznamových a pozorovacích prostředků
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů

 

K praktické části zkoušky uchazeč přistupuje plně vystrojen jako člen ostrahy. Minimální výstroj:

 1. Stejnokroj příslušné bezpečnostní agentury
 2. Teleskopický obušek, pouta, baterka, balíček první pomoci, obranný sprej
 3. Pevná pracovní obuv (min. třída S1)
 4. Radiostanice nebo mobilní telefon

 

Výstroj pod body a) a c) musí mít uchazeč vlastní. Pokud uchazeč nevlastní stejnokroj příslušníka bezpečnostní agentury, nebo pokud není plně vybaven zaměstnavatelem, lze stejnokroj nahradit trikem s krátkým/dlouhým rukávem a vhodnými kalhotami.

 

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně-bezpečnostních situací.

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Při ověřování kompetence Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků, kritérium d) zadá autorizovaná osoba uchazeči předvedení jednoho druhu hasicího přístroje. Uchazeč předvede, jak by hasil požár. Z důvodu bezpečnosti během zkoušky nedochází k hasení skutečného ohně.

 

Při ověřování kompetence Řešení konfliktních situací na veřejných akcích, kritérium c) uchazeč na figurantovi(figurantech) předvede řešní konfliktní situace na veřejné akci. Figurantem může být i člen zkušební komise.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud autorizovaná osoba nemá zároveň vzdělání požadované k výkonu lékařského nebo nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, musí zajistit, aby byla při ověřování odborné způsobilosti Provádění život zachraňujících úkonů přítomna osoba s tímto vzděláním, která není členem zkušební komise a má jen poradní hlas.

 

Lékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání lékaře. Nelékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání praktické sestry, nebo všeobecné (zdravotní) sestry, a/nebo dětské sestry, nebo zdravotnického záchranáře bez odborného dohledu nebo akreditovaný kurz opravňující vyučovat laickou první pomoc v rámci BOZP.

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni po celou dobu trvání zkoušky.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti soukromých bezpečnostních služeb se specialiazací na ostrahu veřejných akcí.
 2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oboru ostraha majetku a osob (viz. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností) se specializací na ostrahu veřejných akcí.
 3. Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia min. v bakalářském studijním programu a alespoň 5 let odborné praxe v oboru ostraha majetku a osob (viz. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností) se specializací na ostrahu veřejných akcí.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zázemí pro administrativní zajištění, učebny pro realizaci písemné části zkoušky

Zkušební objekt a prostory umožňující plnění příslušných typových situací v oblasti sebeobrany a požární ochrany tak, aby bylo možno bezpečně sledovat daný postup

Vybavení pro řešení situací – cvičné prostředky obranné, cviční hasicí přístroje, frekvenci pro radiostanici a radiostanici (nebo mobilní telefon) pro komunikaci při řešení situací, AmbuMan a sada pro imitaci zranění, prostředky pro první pomoc

Záznamová zařízení – diktafon, fotoaparát, kamera

Dalekohled, noční vidění

Cvičné hasicí přístroje

Ruční detektor kovů

Analytické sady pro detekci alkoholu a jiných omamných látek (i cvičné)

Figurant

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 3,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Délka písemného testu je 45 minut. Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Group BBS, s. r. o.

Mark 2 Corporation, a. s.

Securitas, s. r. o.