Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník ostrahy veřejných akcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití teleskopického obušku, tonfy, slzného spreje Ústní ověření
b Předvést sebeobranu beze zbraně Praktické předvedení
c Provést bezpečnostní prohlídku osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit postup likvidace požáru Ústní ověření
c Popsat postup při evakuaci osob při požáru Ústní ověření
d Předvést použití hasicího přístroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění život zachraňujících úkonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit první fázi při nálezu zraněného Ústní ověření
b Resuscitovat zraněného Praktické předvedení
c Ošetřit zranění Praktické předvedení
d Charakterizovat a předvést protišoková opatření a způsob ověření životních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
e Komunikovat s Integrovaným záchranným systémem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat osobu při vstupu za využití ručního detektoru kovů a vysvětlit postup při pozitivní kontrole osoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nejčastější místa uchování nebezpečných předmětů na těle Ústní ověření
c Zkontrolovat zavazadla a vysvětlit postup při pozitivní kontrole zavazadla Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat nebezpečné předměty a popsat způsob zamezení jejich vnesení do objektu Ústní ověření
e Zkontrolovat osobu bez použití ručního detektoru kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikace podezřelého předmětu Praktické předvedení
b Popsat a předvést postup při nálezu, manipulace, zajištění místa Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsob komunikace s Integrovaným záchranným systémem, veřejností, objednatelem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání záznamových a pozorovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup a zásady při pořizování obrazového příp. zvukového záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést nakládání se záznamem, archivace, práce s médii Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zásady použití pozorovací techniky (dalekohledy, noční vidění….) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, kdy a komu může pracovník soukromé bezpečnostní služby provést kontrolu na přítomnost omamných látek či alkoholu Písemné ověření
b Zadokumentovat kontrolu Písemné ověření
c Provést kontrolu na přítomnost alkoholu a omamných látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadržení a předvedení podezřelé osoby Praktické předvedení
b Zkontrolovat podezřelou osobu Praktické předvedení
c Zajistit místo činu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup při vzniku mimořádné události (zranění, požár, únik plynu) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v legislativní regulaci veřejných akcí a jejich průběhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit legislativní ukotvení regulace veřejných akcí a jejich průběhu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat oprávnění státní správy a samosprávy ve věci regulace veřejných akcí a jejich průběhu Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat nutné dokumenty pro pořádání veřejných akcí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel silničního provozu s ohledem na parkoviště, vjezd a výjezd z/na komunikaci Písemné ověření
b Charakterizovat technické prostředky regulace dopravy Ústní ověření
c Předvést navigaci/směrování řidiče s vozidlem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost, vybavení a pravomoci Požárně preventivní hlídky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řešení konfliktních situací na veřejných akcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady řešení konfliktní situace na veřejné akci Ústní ověření
b Vysvětlit nebezpečí davové psychózy Ústní ověření
c Vyřešit modelovou konfliktní situaci na veřejné akci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vzhledem ke skutečnosti, že výkon zkoušky odpovídá výkonu povolání pracovníka bezpečnostní agentury a vzhledem k rizikům, které z toho vyplývají jak pro něj, tak pro figuranty na zkoušce se podílející, tak je uchazeč povinen doložit odbornou způsobilost pro výkon povolání v rámci živnosti Ostraha majetku a osob jak stanovuje Příloha č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění. Musí tedy předložit osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo doklad o příslušném vzdělání dle tohoto zákona.

 

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

 

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

 

Soubor testových otázek obsahuje kompetence:

 • Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Orientace v legislativní regulaci veřejných akcí a jejich průběhu
 • Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů;
 • Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

 

Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

 

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Délka písemného testu je 45 minut.

 

Kde stanovuje tento standard praktické předvedení a ústní ověření, dochází k ústnímu ověřování i během praktického předvedení.

 

V praktické části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence:

Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany; Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

 • Provádění život zachraňujících úkonů
 • Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
 • Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
 • Používání záznamových a pozorovacích prostředků
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů

 

K praktické části zkoušky uchazeč přistupuje plně vystrojen jako člen ostrahy. Minimální výstroj:

 1. Stejnokroj příslušné bezpečnostní agentury
 2. Teleskopický obušek, pouta, baterka, balíček první pomoci, obranný sprej
 3. Pevná pracovní obuv (min. třída S1)
 4. Radiostanice nebo mobilní telefon

 

Výstroj pod body a) a c) musí mít uchazeč vlastní. Pokud uchazeč nevlastní stejnokroj příslušníka bezpečnostní agentury, nebo pokud není plně vybaven zaměstnavatelem, lze stejnokroj nahradit trikem s krátkým/dlouhým rukávem a vhodnými kalhotami.

 

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně-bezpečnostních situací.

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Při ověřování kompetence Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků, kritérium d) zadá autorizovaná osoba uchazeči předvedení jednoho druhu hasicího přístroje. Uchazeč předvede, jak by hasil požár. Z důvodu bezpečnosti během zkoušky nedochází k hasení skutečného ohně.

 

Při ověřování kompetence Řešení konfliktních situací na veřejných akcích, kritérium c) uchazeč na figurantovi(figurantech) předvede řešní konfliktní situace na veřejné akci. Figurantem může být i člen zkušební komise.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Group BBS, s. r. o.

Mark 2 Corporation, a. s.

Securitas, s. r. o.