Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 10.4.2018 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení činností v instituci dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pravidla z oblasti daní a účetnictví potřebná pro řízení vzdělávací instituce Ústní ověření
b Charakterizovat základní principy tvorby a vyhodnocování podnikové strategie vzdělávací instituce, včetně řízení změn Ústní ověření
c Charakterizovat možná rizika fungování vzdělávací instituce, příčiny jejich vzniku a způsoby jejich eliminace Ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro složení kvalitního lektorského týmu, pro jeho motivaci a profesní rozvoj. Ústní ověření
e Zhodnotit vedení výuky lektorem, uvést jeho chyby na modelové situaci nebo videu Praktické předvedení
f Charakterizovat možnosti a způsoby personálního výběrového řízení a stanovit kritéria pro výběr z uchazečů Ústní ověření
g Vést rozhovor s uchazečem na zadanou pozici ve vzdělávací organizaci Praktické předvedení
h Popsat legislativní prostředí vzdělávací instituce s uvedením klíčových legislativních norem a strategických dokumentů pro vzdělávání dospělých Ústní ověření
i Orientovat se v pravidlech a postupech vedoucích k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce podle zákona č. 563/2004 Sb., a autorizace podle zákona č. 179/ 2006 Sb. Ústní ověření
j Na konkrétním příkladu předvést základní postupy a principy při tvorbě finančního rozpočtu vzdělávací instituce na stanovené časové období Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Provádění marketingu v dalším vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přínos realizace vzdělávání dospělých pro konkrétní typ klienta Ústní ověření
b Popsat tvorbu marketingové koncepce, strategie a marketingového mixu pro vzdělávací instituce, popsat možnosti využití marketingového průzkumu Ústní ověření
c Charakterizovat aktuální marketingové trendy a marketingové nástroje pro vzdělávací instituce a uvést jejich výhody a nevýhody a podmínky jejich efektivního použití Ústní ověření
d Posoudit situaci na vzdělávacím trhu a identifikovat typy potenciálních klientů pro danou vzdělávací instituci Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat cílovou skupinu vhodnou pro konkrétní vzdělávací produkt a způsob oslovení cílové skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit marketingové nástroje a způsob jejich uplatnění při nabídce vzdělávacích produktů pro konkrétní typ klienta Praktické předvedení a ústní ověření
g Sestavit nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Analýza vzdělávacích potřeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody a techniky zjišťování a hodnocení vzdělávacích potřeb a uvést jejich výhody a nevýhody a podmínky jejich efektivního použití Ústní ověření
b Stanovit postupné kroky analýzy vzdělávacích potřeb pro konkrétní typ klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Projektování vzdělávacích aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit cíle vzdělávání pro konkrétní cílovou skupinu prostřednictvím rámcově stanovených znalostí, dovedností, kompetencí a potřeb Praktické předvedení
b U vzdělávacího programu stanovit: rámcový obsah vedoucí ke stanoveným cílům a způsob evaluace dosažených cílů, vhodný hodinový rozsah, materiálně technické vybavení, vč. místa konání a zajištění bezpečnosti aktivit, personální zajištění a vhodné doprovodné služby Praktické předvedení
c Popsat jednotlivé fáze realizace vzdělávacího programu Ústní ověření
d Stanovit jednotlivé položky rozpočtu vzdělávacího programu a odhadnout jeho celkové náklady, stanovit prodejní cenu, marži, optimální a minimální počet účastníků Praktické předvedení
e Navrhnout ekonomickou optimalizaci vzdělávacího programu Praktické předvedení
f Provést analýzu návratnosti prostředků vložených do vývoje nového vzdělávacího programu Praktické předvedení
g Stanovit rámcové požadavky na dodavatele zadaných externích služeb pro vzdělávací program, včetně systému hodnocení kvality Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést možná rizika vzdělávacího projektu a způsob jejich předcházení Ústní ověření
i Zpracovat plán realizace několika vzdělávacích programů pro určité časové období zahrnující časový plán, kapacity zadaného týmu lektorů, využití zadaných učeben a techniky, rozdělení zadaného počtu účastníků kurzů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kritéria rozhodování o využití distančního vzdělávání, popsat jeho druhy a formy, včetně jejich specifik, možností, technologie a předpokladů využití Ústní ověření
b Naplánovat všechny kroky potřebné pro vytvoření a realizaci zadaného typu distančního vzdělávání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné nastavení systému evaluační činnosti v rámci organizace Ústní ověření
b Popsat práci se zpětnou vazbou v rámci instituce – popsat oblasti hodnocení, jeho druhy, etapy, bariéry a vhodné nástroje Ústní ověření
c Popsat práci se zpětnou vazbou v rámci organizační a marketingové činnosti Ústní ověření
d Navrhnout využití evaluační činnosti v práci s odběrateli, zadavateli a při rozvoji organizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví 10 případových studií. Případové studie zahrnují v logických souvislostech konkrétní případy, na kterých se ověřuje více kompetencí (zejména souhrn kritérií ověřovaných praktickým předvedením v kompetencích 4 a 5). Zadání je formulováno tak, aby uchazeč měl možnost zohlednit obor a cílové skupiny, se kterými je zvyklý pracovat. Uchazeč si vybere případovou studii a v návaznosti na ni navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií.

 

Všechna kritéria, která se ověřují praktickým předvedením, prokazuje uchazeč písemně. Některá z nich jsou ještě rozšířena o ústní ověření, které má roli doplňující.

Konkretizace ověřování kritérií v jednotlivých kompetencích:

Kompetence č. 1 Řízení činnosti v instituci dalšího vzdělávání

Kritérium f)

Pro uchazeče bude připravena buď videoukázka, nebo modelová situace vzdělávací činnosti lektora o délce 2-4 minuty, která bude obsahovat nevhodně zvolenou vzdělávací metodu, vzdělávací prostředek, verbální projev apod.

Kompetence č. 2 Provádění marketingu v dalším vzdělávání

Kritérium d) – f)

Uchazeč si vybere případovou studii a v návaznosti na ni navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií hodnocení.

Kritérium b)

V oblasti či oboru, kde působí uchazeč.

Kritérium f)

Pro uchazeče bude připravena buď videoukázka, nebo modelová situace vzdělávací činnosti lektora o délce 2-4 minuty, která bude obsahovat nevhodně zvolenou vzdělávací metodu, vzdělávací prostředek, verbální projev apod.

Kompetence č. 3 Analýza vzdělávacích potřeb

Kritérium a)

Příklady konkrétních typů klienta: Firma potřebující vzdělávat zaměstnance v nových technologiích, Úřad práce realizující rekvalifikace, Ambiciózní jednotlivec, který chce zvýšit své šance na dobré uplatnění, Žena končící mateřskou dovolenou apod.

Kompetence č. 4 Projektování vzdělávacích aktivit

Kritérium a)

Příklady konkrétních typů klienta: Firma potřebující vzdělávat zaměstnance v nových technologiích, Úřad práce realizující rekvalifikace, Ambiciózní jednotlivec, který chce zvýšit své šance na dobré uplatnění, Žena končící mateřskou dovolenou apod. Uchazeč při zkoušce zpracuje vybrané části vzdělávacího programu v souladu se zněním kritéria. Uchazeč si při zkoušce stanoví cílovou skupinu z příkladů konkrétních typů klienta (případně si ji upřesní), pro niž si stanoví cíle vzdělávání a písemně sestaví rámcový vzdělávací obsah, který splňuje stanovené cíle včetně způsobu jejich evaluace, vhodný hodinový obsah, materiálně technické vybavení, místo konání a zajištění bezpečnosti aktivit, personálního zajištění a vhodných doprovodných služeb

Kritérium e)

Např. optimalizace cen pro zákazníka na základě úpravy parametrů vzdělávacího programu.

Kritérium i)

Zadání obsahuje popis několika kurzů s různou délkou, lektorský tým a jeho časové možnosti, kapacitu a počet učeben, jejich technické vybavení, počty zájemců o kurzy.

Kompetence č. 5 Řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání

Kritérium b)

Příklady zadaného typu distančního vzdělávání: Korespondeční, webináře, LMS (systémy pro řízení učení), MOOC (Masové otevřené on-line kurzy), e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie ve vzdělávání.

Kompetence č. 6 Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí

Kritérium c)

Ověření bude provedeno na konkrétních reálných případech z případové studie.

 

Tam, kde je nutno provést výpočty, bude užit software pro tyto účely (min. z MS Office či Open Office).

Je třeba dbát na správnou terminologii z oblasti dalšího vzdělávání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v jakémkoliv oboru, 5letá prokazatelná manažerská praxe v dalším vzdělávání (tj. řízení vzdělávací instituce či oddělení, zabývající se vzděláváním dospělých).

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces, včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

  • Případová studie, umožňující ověřovat zejména kritéria: kompetence č. 2 - Provádění marketingu v dalším vzdělávání, kritérium d) - f), a kompetence č. 6 - Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí, kritérium c)
  • vhodná zkušební místnost
  • notebook
  • projektor
  • nejméně 4 videoukázky po 2-4 minutách nebo nejméně 4 scénáře modelových situací 2-4 minutách
  • reproduktory

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AIVD ČR

FDV (Fond dalšího vzdělávání)