Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení činností v instituci dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pravidla z oblasti daní a účetnictví potřebná pro řízení vzdělávací instituce Ústní ověření
b Charakterizovat základní principy tvorby a vyhodnocování podnikové strategie vzdělávací instituce, včetně řízení změn Ústní ověření
c Charakterizovat možná rizika fungování vzdělávací instituce, příčiny jejich vzniku a způsoby jejich eliminace Ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro složení kvalitního lektorského týmu, pro jeho motivaci a profesní rozvoj. Ústní ověření
e Zhodnotit vedení výuky lektorem, uvést jeho chyby na modelové situaci nebo videu Praktické předvedení
f Charakterizovat možnosti a způsoby personálního výběrového řízení a stanovit kritéria pro výběr z uchazečů Ústní ověření
g Vést rozhovor s uchazečem na zadanou pozici ve vzdělávací organizaci Praktické předvedení
h Popsat legislativní prostředí vzdělávací instituce s uvedením klíčových legislativních norem a strategických dokumentů pro vzdělávání dospělých Ústní ověření
i Orientovat se v pravidlech a postupech vedoucích k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce podle zákona č. 563/2004 Sb., a autorizace podle zákona č. 179/ 2006 Sb. Ústní ověření
j Na konkrétním příkladu předvést základní postupy a principy při tvorbě finančního rozpočtu vzdělávací instituce na stanovené časové období Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Provádění marketingu v dalším vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přínos realizace vzdělávání dospělých pro konkrétní typ klienta Ústní ověření
b Popsat tvorbu marketingové koncepce, strategie a marketingového mixu pro vzdělávací instituce, popsat možnosti využití marketingového průzkumu Ústní ověření
c Charakterizovat aktuální marketingové trendy a marketingové nástroje pro vzdělávací instituce a uvést jejich výhody a nevýhody a podmínky jejich efektivního použití Ústní ověření
d Posoudit situaci na vzdělávacím trhu a identifikovat typy potenciálních klientů pro danou vzdělávací instituci Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat cílovou skupinu vhodnou pro konkrétní vzdělávací produkt a způsob oslovení cílové skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit marketingové nástroje a způsob jejich uplatnění při nabídce vzdělávacích produktů pro konkrétní typ klienta Praktické předvedení a ústní ověření
g Sestavit nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Analýza vzdělávacích potřeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody a techniky zjišťování a hodnocení vzdělávacích potřeb a uvést jejich výhody a nevýhody a podmínky jejich efektivního použití Ústní ověření
b Stanovit postupné kroky analýzy vzdělávacích potřeb pro konkrétní typ klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Projektování vzdělávacích aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit cíle vzdělávání pro konkrétní cílovou skupinu prostřednictvím rámcově stanovených znalostí, dovedností, kompetencí a potřeb Praktické předvedení
b U vzdělávacího programu stanovit: rámcový obsah vedoucí ke stanoveným cílům a způsob evaluace dosažených cílů, vhodný hodinový rozsah, materiálně technické vybavení, vč. místa konání a zajištění bezpečnosti aktivit, personální zajištění a vhodné doprovodné služby Praktické předvedení
c Popsat jednotlivé fáze realizace vzdělávacího programu Ústní ověření
d Stanovit jednotlivé položky rozpočtu vzdělávacího programu a odhadnout jeho celkové náklady, stanovit prodejní cenu, marži, optimální a minimální počet účastníků Praktické předvedení
e Navrhnout ekonomickou optimalizaci vzdělávacího programu Praktické předvedení
f Provést analýzu návratnosti prostředků vložených do vývoje nového vzdělávacího programu Praktické předvedení
g Stanovit rámcové požadavky na dodavatele zadaných externích služeb pro vzdělávací program, včetně systému hodnocení kvality Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést možná rizika vzdělávacího projektu a způsob jejich předcházení Ústní ověření
i Zpracovat plán realizace několika vzdělávacích programů pro určité časové období zahrnující časový plán, kapacity zadaného týmu lektorů, využití zadaných učeben a techniky, rozdělení zadaného počtu účastníků kurzů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kritéria rozhodování o využití distančního vzdělávání, popsat jeho druhy a formy, včetně jejich specifik, možností, technologie a předpokladů využití Ústní ověření
b Naplánovat všechny kroky potřebné pro vytvoření a realizaci zadaného typu distančního vzdělávání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné nastavení systému evaluační činnosti v rámci organizace Ústní ověření
b Popsat práci se zpětnou vazbou v rámci instituce – popsat oblasti hodnocení, jeho druhy, etapy, bariéry a vhodné nástroje Ústní ověření
c Popsat práci se zpětnou vazbou v rámci organizační a marketingové činnosti Ústní ověření
d Navrhnout využití evaluační činnosti v práci s odběrateli, zadavateli a při rozvoji organizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví 10 případových studií. Případové studie zahrnují v logických souvislostech konkrétní případy, na kterých se ověřuje více kompetencí (zejména souhrn kritérií ověřovaných praktickým předvedením v kompetencích 4 a 5). Zadání je formulováno tak, aby uchazeč měl možnost zohlednit obor a cílové skupiny, se kterými je zvyklý pracovat. Uchazeč si vybere případovou studii a v návaznosti na ni navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií.

 

Všechna kritéria, která se ověřují praktickým předvedením, prokazuje uchazeč písemně. Některá z nich jsou ještě rozšířena o ústní ověření, které má roli doplňující.

Konkretizace ověřování kritérií v jednotlivých kompetencích:

Kompetence č. 1 Řízení činnosti v instituci dalšího vzdělávání

Kritérium f)

Pro uchazeče bude připravena buď videoukázka, nebo modelová situace vzdělávací činnosti lektora o délce 2-4 minuty, která bude obsahovat nevhodně zvolenou vzdělávací metodu, vzdělávací prostředek, verbální projev apod.

Kompetence č. 2 Provádění marketingu v dalším vzdělávání

Kritérium d) – f)

Uchazeč si vybere případovou studii a v návaznosti na ni navrhne konkrétní řešení podle požadavků jednotlivých kritérií hodnocení.

Kritérium b)

V oblasti či oboru, kde působí uchazeč.

Kritérium f)

Pro uchazeče bude připravena buď videoukázka, nebo modelová situace vzdělávací činnosti lektora o délce 2-4 minuty, která bude obsahovat nevhodně zvolenou vzdělávací metodu, vzdělávací prostředek, verbální projev apod.

Kompetence č. 3 Analýza vzdělávacích potřeb

Kritérium a)

Příklady konkrétních typů klienta: Firma potřebující vzdělávat zaměstnance v nových technologiích, Úřad práce realizující rekvalifikace, Ambiciózní jednotlivec, který chce zvýšit své šance na dobré uplatnění, Žena končící mateřskou dovolenou apod.

Kompetence č. 4 Projektování vzdělávacích aktivit

Kritérium a)

Příklady konkrétních typů klienta: Firma potřebující vzdělávat zaměstnance v nových technologiích, Úřad práce realizující rekvalifikace, Ambiciózní jednotlivec, který chce zvýšit své šance na dobré uplatnění, Žena končící mateřskou dovolenou apod. Uchazeč při zkoušce zpracuje vybrané části vzdělávacího programu v souladu se zněním kritéria. Uchazeč si při zkoušce stanoví cílovou skupinu z příkladů konkrétních typů klienta (případně si ji upřesní), pro niž si stanoví cíle vzdělávání a písemně sestaví rámcový vzdělávací obsah, který splňuje stanovené cíle včetně způsobu jejich evaluace, vhodný hodinový obsah, materiálně technické vybavení, místo konání a zajištění bezpečnosti aktivit, personálního zajištění a vhodných doprovodných služeb

Kritérium e)

Např. optimalizace cen pro zákazníka na základě úpravy parametrů vzdělávacího programu.

Kritérium i)

Zadání obsahuje popis několika kurzů s různou délkou, lektorský tým a jeho časové možnosti, kapacitu a počet učeben, jejich technické vybavení, počty zájemců o kurzy.

Kompetence č. 5 Řízení procesů a logistiky distančních forem vzdělávání

Kritérium b)

Příklady zadaného typu distančního vzdělávání: Korespondeční, webináře, LMS (systémy pro řízení učení), MOOC (Masové otevřené on-line kurzy), e-learning, vzdělávání v cloudu, mobilní technologie ve vzdělávání.

Kompetence č. 6 Evaluace a hodnocení vzdělávacích akcí

Kritérium c)

Ověření bude provedeno na konkrétních reálných případech z případové studie.

 

Tam, kde je nutno provést výpočty, bude užit software pro tyto účely (min. z MS Office či Open Office).

Je třeba dbát na správnou terminologii z oblasti dalšího vzdělávání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AIVD ČR

FDV (Fond dalšího vzdělávání)