Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha motorových vozíků nebo regálových zakladačů
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti regálových zakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy regálových zakladačů podle konstrukce Písemné ověření
b Popsat typické části konstrukce regálového zakladače Písemné ověření
c Určit základní parametry regálového zakladače Písemné ověření
d Popsat části zdvihového ústrojí regálového zakladače Písemné ověření
e Popsat části pojezdového ústrojí regálového zakladače Písemné ověření
f Určit požadavky na nosné prostředky regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele Písemné ověření
b Určit povinnosti a odpovědnost zaměstnance Písemné ověření
c Určit osobní ochranné pracovní prostředky obsluhy RZ Písemné ověření
d Určit požadavky na bezpečné ovládání regálového zakladače Písemné ověření
e Určit správné provedení přívodu el. proudu k regálovému zakladači Písemné ověření
f Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organizmus) Písemné ověření
g Popsat způsob poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit provozní dokumentaci nutnou k provozu regálového zakladače Písemné ověření
b Určit obsah Deníku regálového zakladače a prováděné zápisy Písemné ověření
c Určit druhy kontrol, které se zapisují do Deníku regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu , ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit části pojezdové dráhy regálového zakladače Písemné ověření
b Určit požadavky na ocelovou konstrukci regálového zakladače Písemné ověření
c Určit požadavky na kabinu regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit brzdy regálového zakladače, druhy, provedení Písemné ověření
b Určit koncové vypínače regálového zakladače, druhy, provedení Písemné ověření
c Určit požadavky na zachycovače a omezovače rychlosti spouštění regálového zakladače Písemné ověření
d Určit podmínky pro zařízení proti přetížení u regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní zakázané manipulace obsluhy regálového zakladače Písemné ověření
b Určit další zakázané manipulace obsluhy regálového zakladače Písemné ověření
c Určit podmínky přepravy nebezpečných břemen Písemné ověření
d Určit možnosti ponechání regálového zakladače bez dozoru Písemné ověření
e Určit možnost údržby a prací na regálovém zakladači Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola regálového zakladače před započetím práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat deník regálového zakladače Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vychystávací prostor Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stanoviště obsluhy (přístup, ohrazení, osvětlení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat ovládací prvky a nouzové tlačítko STOP Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vizuální kontrolu regálového zakladače (závady na strojním nebo elektrickém zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu kolejnice pojezdové a vodicí dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu narážek a nárazníků RZ na koncích dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat uložení palet v regálech (přesah do průjezdného profilu RZ) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat zabezpečení vychystávacího prostoru a regálové uličky proti vstupu osob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příčná manipulace se zakládacím stolem – vysouvání a zasouvání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu brzd vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu koncových vypínačů vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu koncových narážek vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu blokování RZ při vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody a vyzkoušet použití zvukové signalizace při pojezdu RZ Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit správné nastavení koncových vypínačů pojezdu RZ (najetí na pevné narážky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat důvody pro použití přemosťovacího zařízení pojezdu RZ (vyzkoušet) Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit možné překážky pojezdu v regálové uličce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést činnost obsluhy při zvedání prvního břemene těžšího než polovina nosnosti RZ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkce spínacího klíče Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyzkoušet funkce ovládacích a signálních zařízení v kabině RZ Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyzkoušet funkce všech zastavovacích a koncových vypínačů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyzkoušet brzdy všech pohybů RZ bez zatížení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy a zároveň sdělí uchazeči typ a výrobce regálového zakladače, na kterém bude praktická část zkoušky probíhat (např. Kovo Cheb - RZS 610, DAS Levoča - RZ 3 apod.).

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je pro obsluhu regálového zakladače podle vyhl. č. 79/2013 Sb. vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-regalovych-zaklad#zdravotni-zpusobilost).

Před vlastní zkouškou musí uchazeč absolvovat praktický zácvik obsluhy regálového zakladače ve smyslu ČSN EN 528, který musí doložit písemným dokladem.

 

Vstupní požadavky - minimální úroveň je dána základním vzděláním a věkem 18 let uchazeče. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zdravotní způsobilost uchazeče včetně práce ve výškách a předložení záznamu o průběhu praktického zácviku obsluhy.

 

A. Zkouška se skládá z písemné části a praktického předvedení a vždy musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

U kompetencí "Orientace ve všeobecných pojmech z oblasti regálových zakladačů" - "Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů" - "Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače" - "Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu, ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače" - "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače" - "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače" bude pro uvedená kritéria použito písemné ověření formou písemného testu. Musejí být dodržena následující pravidla:

 

A1. Zájemce o autorizaci vypracuje soubor 132 testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérií hodnocení následovně:

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech z oblasti regálových zakladačů" 28 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů" 34 otázek

Kompetence "Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače" 10 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu, ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače" 14 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače" 16 otázek

Kompetence "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače" 30 otázek

 

Testové otázky budou sestaveny ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné. Pro každé kritérium musí existovat min. dvě otázky.

 

B. Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodných testů pro každého uchazeče, sestavených z otázek v následujícím rozsahu:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech z oblasti regálových zakladačů" 14 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů" 17 otázek

Kompetence "Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače" 5 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu, ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače" 7 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače" 8 otázek

Kompetence "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače" 15 otázek

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existují minimálně dvě otázky.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku. Počty otázek pro jednotlivá kritéria musí být podle možností úměrné počtům otázek pro tato kritéria obsažená v souboru 132 otázek

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavku testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každou kompetenci a každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

C. U kompetencí "Kontrola regálového zakladače před započetím práce" - "Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky" - "Příčná manipulace se zakládacím stolem - vysouvání a zasouvání" - "Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem" - "Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce" bude provedeno praktické předvedení s ústní obhajobou.

U všech kritérií musí být předveden správný postup při současném dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z. s