Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha motorových vozíků nebo regálových zakladačů
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti regálových zakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy regálových zakladačů podle konstrukce Písemné ověření
b Popsat typické části konstrukce regálového zakladače Písemné ověření
c Určit základní parametry regálového zakladače Písemné ověření
d Popsat části zdvihového ústrojí regálového zakladače Písemné ověření
e Popsat části pojezdového ústrojí regálového zakladače Písemné ověření
f Určit požadavky na nosné prostředky regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele Písemné ověření
b Určit povinnosti a odpovědnost zaměstnance Písemné ověření
c Určit osobní ochranné pracovní prostředky obsluhy RZ Písemné ověření
d Určit požadavky na bezpečné ovládání regálového zakladače Písemné ověření
e Určit správné provedení přívodu el. proudu k regálovému zakladači Písemné ověření
f Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organizmus) Písemné ověření
g Popsat způsob poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit provozní dokumentaci nutnou k provozu regálového zakladače Písemné ověření
b Určit obsah Deníku regálového zakladače a prováděné zápisy Písemné ověření
c Určit druhy kontrol, které se zapisují do Deníku regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu , ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit části pojezdové dráhy regálového zakladače Písemné ověření
b Určit požadavky na ocelovou konstrukci regálového zakladače Písemné ověření
c Určit požadavky na kabinu regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit brzdy regálového zakladače, druhy, provedení Písemné ověření
b Určit koncové vypínače regálového zakladače, druhy, provedení Písemné ověření
c Určit požadavky na zachycovače a omezovače rychlosti spouštění regálového zakladače Písemné ověření
d Určit podmínky pro zařízení proti přetížení u regálového zakladače Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní zakázané manipulace obsluhy regálového zakladače Písemné ověření
b Určit další zakázané manipulace obsluhy regálového zakladače Písemné ověření
c Určit podmínky přepravy nebezpečných břemen Písemné ověření
d Určit možnosti ponechání regálového zakladače bez dozoru Písemné ověření
e Určit možnost údržby a prací na regálovém zakladači Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola regálového zakladače před započetím práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat deník regálového zakladače Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vychystávací prostor Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stanoviště obsluhy (přístup, ohrazení, osvětlení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat ovládací prvky a nouzové tlačítko STOP Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vizuální kontrolu regálového zakladače (závady na strojním nebo elektrickém zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu kolejnice pojezdové a vodicí dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu narážek a nárazníků RZ na koncích dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat uložení palet v regálech (přesah do průjezdného profilu RZ) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat zabezpečení vychystávacího prostoru a regálové uličky proti vstupu osob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příčná manipulace se zakládacím stolem – vysouvání a zasouvání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu brzd vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu koncových vypínačů vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu koncových narážek vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu blokování RZ při vysouvání stolu (vidlic) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody a vyzkoušet použití zvukové signalizace při pojezdu RZ Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit správné nastavení koncových vypínačů pojezdu RZ (najetí na pevné narážky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat důvody pro použití přemosťovacího zařízení pojezdu RZ (vyzkoušet) Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit možné překážky pojezdu v regálové uličce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést činnost obsluhy při zvedání prvního břemene těžšího než polovina nosnosti RZ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkce spínacího klíče Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyzkoušet funkce ovládacích a signálních zařízení v kabině RZ Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyzkoušet funkce všech zastavovacích a koncových vypínačů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyzkoušet brzdy všech pohybů RZ bez zatížení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy a zároveň sdělí uchazeči typ a výrobce regálového zakladače, na kterém bude praktická část zkoušky probíhat (např. Kovo Cheb - RZS 610, DAS Levoča - RZ 3 apod.).

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je pro obsluhu regálového zakladače podle vyhl. č. 79/2013 Sb. vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-regalovych-zaklad#zdravotni-zpusobilost).

Před vlastní zkouškou musí uchazeč absolvovat praktický zácvik obsluhy regálového zakladače ve smyslu ČSN EN 528, který musí doložit písemným dokladem.

 

Vstupní požadavky - minimální úroveň je dána základním vzděláním a věkem 18 let uchazeče. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zdravotní způsobilost uchazeče včetně práce ve výškách a předložení záznamu o průběhu praktického zácviku obsluhy.

 

A. Zkouška se skládá z písemné části a praktického předvedení a vždy musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

U kompetencí "Orientace ve všeobecných pojmech z oblasti regálových zakladačů" - "Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů" - "Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače" - "Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu, ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače" - "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače" - "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače" bude pro uvedená kritéria použito písemné ověření formou písemného testu. Musejí být dodržena následující pravidla:

 

A1. Zájemce o autorizaci vypracuje soubor 132 testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérií hodnocení následovně:

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech z oblasti regálových zakladačů" 28 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů" 34 otázek

Kompetence "Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače" 10 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu, ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače" 14 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače" 16 otázek

Kompetence "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače" 30 otázek

 

Testové otázky budou sestaveny ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné. Pro každé kritérium musí existovat min. dvě otázky.

 

B. Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodných testů pro každého uchazeče, sestavených z otázek v následujícím rozsahu:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech z oblasti regálových zakladačů" 14 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů" 17 otázek

Kompetence "Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače" 5 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu, ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače" 7 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače" 8 otázek

Kompetence "Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače" 15 otázek

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existují minimálně dvě otázky.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku. Počty otázek pro jednotlivá kritéria musí být podle možností úměrné počtům otázek pro tato kritéria obsažená v souboru 132 otázek

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavku testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každou kompetenci a každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

C. U kompetencí "Kontrola regálového zakladače před započetím práce" - "Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky" - "Příčná manipulace se zakládacím stolem - vysouvání a zasouvání" - "Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem" - "Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce" bude provedeno praktické předvedení s ústní obhajobou.

U všech kritérií musí být předveden správný postup při současném dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojírenství a min. 5 let odborné praxe v oblasti zdvihacích zařízení. Dále musí být nejméně 5 let držitelem Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení, vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství a min. 5 let odborné praxe v oblasti zdvihacích zařízení. Dále musí být nejméně 5 let držitelem Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení, vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a min. 5 let odborné praxe v oblasti zdvihacích zařízení. Dále musí být nejméně 5 let držitelem Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení, vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Vzor žádosti o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

A) Autorizovaná osoba musí disponovat uvedenými normami v platném znění v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku, nebo v elektronické podobě v off line formě (tedy již stažené) pro okamžité použití uchazečem:

- ČSN 26 7407

- ČSN EN 528

 

B) Materiálně-technické vybavení:

- regálový zakladač (viz "Pokyny k realizaci zkoušky"- např. Kovo Cheb - RZS 610, DAS Levoča - RZ 3 apod.) pro realizaci praktické části zkoušky

- břemeno v rozsahu nosnosti regálového zakladače

- psací potřeby a osobní ochranné prostředky (ochranná přilba, pracovní oděv, ochranné rukavice, pracovní obuv).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

 

Zájemce o autorizaci je povinen předložit spolu se žádostí o autorizaci soubor testových otázek.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba písemného ověření jednoho uchazeče je 90 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z. s