Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení dálkové pásové dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost předpisů pro bezpečné provádění činností na dálkové pásové dopravě Ústní ověření
b Prokázat znalost provozních řádů dálkové pásové dopravy Ústní ověření
c Uvést druhy sledovaných činností prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů umístěných na velínu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Provést simulaci spouštění pásové dopravy a popsat pořadí a postup řešení jednotlivých procesů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby zajišťování jednotlivých sekcí pásové dopravy proti nepovolenému spuštění nebo nenadálému rozjetí Písemné ověření
f Popsat způsob koordinace s navazujícími souvisejícími činnostmi (doprava, lomová mechanizace) Ústní ověření
g Popsat druhy výstražných návěstí (rozhlasová, zvuková, světelná) a způsoby jejích využití při provozu pásové dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání informací o množství a kvalitativních parametrech těženého produktu z informačních systémů Ústní ověření
b Na základě získaných informací předvést způsob provedení souhrnu a následné vkládání dat o průběhu těžby, poruchách a opravách do informačních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost havarijního plánu v lomu Písemné ověření
b Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v lomu Ústní ověření
c Popsat činnost operátora v lomu při mimořádné události podle pokynů směnového technika Ústní ověření
d Předvést činnost operátora v lomu při řešení mimořádné události podle různých typů mimořádných událostí Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost postupů při poskytování první pomoci v lomu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace těžby nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy technologického procesu lomové těžby, pásové dopravy, úpravy a odbytu těžené nerostné suroviny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy vedené dokumentace Písemné ověření
b Předvést způsob vedení jednotlivých provozních záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Těžební unie