Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení dálkové pásové dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost předpisů pro bezpečné provádění činností na dálkové pásové dopravě Ústní ověření
b Prokázat znalost provozních řádů dálkové pásové dopravy Ústní ověření
c Uvést druhy sledovaných činností prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů umístěných na velínu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Provést simulaci spouštění pásové dopravy a popsat pořadí a postup řešení jednotlivých procesů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby zajišťování jednotlivých sekcí pásové dopravy proti nepovolenému spuštění nebo nenadálému rozjetí Písemné ověření
f Popsat způsob koordinace s navazujícími souvisejícími činnostmi (doprava, lomová mechanizace) Ústní ověření
g Popsat druhy výstražných návěstí (rozhlasová, zvuková, světelná) a způsoby jejích využití při provozu pásové dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání informací o množství a kvalitativních parametrech těženého produktu z informačních systémů Ústní ověření
b Na základě získaných informací předvést způsob provedení souhrnu a následné vkládání dat o průběhu těžby, poruchách a opravách do informačních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost havarijního plánu v lomu Písemné ověření
b Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v lomu Ústní ověření
c Popsat činnost operátora v lomu při mimořádné události podle pokynů směnového technika Ústní ověření
d Předvést činnost operátora v lomu při řešení mimořádné události podle různých typů mimořádných událostí Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost postupů při poskytování první pomoci v lomu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace těžby nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy technologického procesu lomové těžby, pásové dopravy, úpravy a odbytu těžené nerostné suroviny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy vedené dokumentace Písemné ověření
b Předvést způsob vedení jednotlivých provozních záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hornictví, strojírenství nebo elektrotechnika a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hornictví.
  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hornictví, strojírenství nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hornictví.

 

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- technická a provozní dokumentace pracoviště velínu

- standardně vybavené pracoviště velínu (panely, obrazovky, PC) s možností připojení na sledování pásové dopravy

- nebo školicí pracoviště s možností počítačového připojení na pracoviště velínu s připojením na sledování pásové dopravy

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Těžební unie