Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Karierový poradce
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 16.7.2025
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 16.7.2025.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit kariérové poradenství jako obor lidské činnosti, jeho předmět, cíle, sektory působení, cílové skupiny klientů Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat teorie kariérového poradenství v minimálním rozsahu zdrojů v českém jazyce Ústní ověření
c Představit vlastní portfolio metod, technik a strategií kariérového poradenství, uvést příklady aplikace jednotlivých metod, technik a postupů kariérového poradenství v praxi Ústní ověření
d Charakterizovat metody shromažďování kariérových informací o klientovi (uvést příklady) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérních informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kariérové informace a způsob práce s nimi Ústní ověření
b Popsat alespoň pět okruhů informací, které jsou klíčové pro kariérové poradenství Ústní ověření
c Vyjmenovat základní zdroje kariérových informací, předvést práci s jedním zvoleným zdrojem (vyhledání dle zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést modelový rozhovor s klientem zaměřený na sdělování kariérových informací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní etické principy při kariérové diagnostice Ústní ověření
b Popsat základní metody kariérové diagnostiky a jejich užití s ohledem na cíle diagnostiky Ústní ověření
c Popsat zásady volby konkrétních diagnostických metod vzhledem k cílům diagnostiky Ústní ověření
d Popsat základní zásady interpretace diagnostických metod v kariérové diagnostice Ústní ověření
e Předvést 2 metody kariérové diagnostiky (jednu testovou a jednu netestovou) – zdůvodnění volby metody, její administrace, vyhodnocení a interpretace klientovi Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru, identifikovat motivaci klienta, jeho předpoklady a schopnosti s ohledem na prostředí, v němž se klient pohybuje, identifikovat cesty možného kariérového rozvoje Ústní ověření
b Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru Ústní ověření
c Popsat techniky vedení rozhovoru, včetně technik kladení otázek ‒ sestavit uzavřené a otevřené otázky Ústní ověření a praktické předvedení
d Charakterizovat prostředí pro bezpečně vedený poradenský rozhovor Ústní ověření
e Předvést průběh poradenského rozhovoru a prokázat dovednost efektivně komunikovat a řešit potřeby klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku tvorby individuálních plánů, sběr informací, uzavření kontraktu, určení priorit, posilování aktivních rozhodování a volby klienta, kontrolu plnění cílů Ústní ověření
b Uvést metody kariérového plánování rozvoje: akční plán, osobní projekt, hodnocení alternativ, ujasnění hodnot, průzkum kompetencí Ústní ověření
c Předvést a popsat motivační techniky kariérového poradenství při individuální a skupinové práci s klienty Praktické předvedení a ústní ověření
d Zdůvodnit užití skupinového poradenství v rámci kariérového poradenství, uvést možná zaměření akcí skupinového kariérového poradenství a výhody heterogenní nebo homogenní skupiny Ústní ověření
e Popsat techniky a metody práce se skupinou Ústní ověření
f Sestavit ukázkový program skupinového poradenství podle specifika vybrané cílové skupiny, zdůvodnit volbu jednotlivých postupů, metod Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady, význam, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi ve vztahu k jeho vzdělání, kvalifikaci a rekvalifikaci, zaměstnání a řízení kariéry Ústní ověření
b Efektivně vést dokumentaci v elektronické podobě na PC Praktické předvedení
c Identifikovat aktéry kariérového poradenství (instituce, které realizují nebo mají vliv na rozvoj kariérového poradenství či poskytovatele poradenství, zaměstnavatele) a u každého aktéra popsat jeho roli v kariérovém poradenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Skupinové a individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zaměstnatelnost a popsat, jak vést klienta k tomu, aby si ji posílil nebo zvýšil Ústní ověření
b Popsat obvyklý průběh výběrového řízení na obsazení pracovního místa Ústní ověření
c Charakterizovat termín další vzdělávání dospělých, popsat jeho význam a užití v rámci kariérového poradenství v oblasti zaměstnanosti Ústní ověření
d Vysvětlit základní principy a možnosti konstrukce strukturovaného životopisu pro účely výběrového řízení. Uvést hlavní chyby sestavování životopisu Ústní ověření
e Vysvětlit účel motivačního dopisu a jeho struktury. Uvést hlavní chyby při psaní motivačního dopisu Ústní ověření
f Popsat hlavní nástroje a prostředky, které se využívají v procesu hledání zaměstnání Ústní ověření
g Popsat příklady specifických skupin uchazečů o zaměstnání a základní zaměření kariérového poradenství v práci s těmito skupinami Ústní ověření
h Připravit a předvést ukázku skupinového kariérového poradenství pro nezaměstnané (např. Job Club nebo motivační poradenský program) Praktické předvedení
i Popsat strukturu a postupy individuálního kariérového poradenství zaměřeného na oblast zaměstnanosti (včetně dalšího vzdělávání) Ústní ověření
j Předvést rozhovor v rámci kariérového poradenství zaměřeného na oblast zaměstnanosti (klient dlouhodobě nezaměstnaný 50+, klient čerstvý absolvent SŠ, klient ‒ osoba se zdravotním postižením po odebrání invalidního důchodu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je to trh práce, popsat jaké mechanismy se uplatňují v jeho fungování a jaké vlivy na něj působí Ústní ověření
b Vyhodnotit statistické údaje z příkladu aktuální statistiky regionálního trhu práce Praktické předvedení
c Popsat užití analýz a prognóz trhu práce v rámci kariérového poradenství Ústní ověření
d Popsat legislativní rámec oblasti zaměstnanosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní charakteristiky volného místa Ústní ověření
b Vyhledat volná místa na webových portálech Praktické předvedení
c Posoudit vhodnost 4 vyhledaných pracovních míst vzhledem ke kvalifikaci, praxi a preferencím 2 vzorových uchazečů (2 místa na 1 uchazeče) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit a které požadované materiály musí uchazeč ke zkoušce zpracovat, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba na svých webových stránkách zpřístupní požadavky ke zkoušce, uvede formální průběh zkoušky, dá k dispozici příklad portfolia k praktickým zkouškám, zpřístupní příklad zkoušení s tématy i tematické okruhy či otázky k ústnímu zkoušení. Autorizovaná osoba tyto informace doplní aktuální odbornou literaturou a legislativními předpisy vztahujícími se ke kariérovému poradenství ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů. Tyto informace bude nejméně jednou ročně aktualizovat.

Autorizovaná osoba musí personálně zabezpečit při ověřování některých kritérií, aby bylo možné ověřovat práci se skupinou i jednotlivcem.

K průběhu zkoušky:

Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a kompetence.

Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Expertní tým pro kariérové poradenství, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP )

Asociace soukromých poradenských pracovníků

Unie psychologických asociací ČR

Vysočina Education

ÚP ČR – krajská pobočka v Hradci Králové

Asociace pracovních agentur, o. s.