Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Specialista bezpečnostního a krizového řízení
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v manažerském řízení bezpečnosti organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost teorie řízení, sekvenčních a paralelních funkcí řízení, zásad řízení a vedení týmů Písemné ověření
b Vysvětlit pravidla výběru dodavatele bezpečnostních služeb, dodávky materiálu a služeb v oblasti řešení havarijních a krizových situací Ústní ověření
c Vysvětlit smluvní zakotvení poskytování služeb na úseku bezpečnosti a krizového řízení Písemné ověření
d Vysvětlit pojem krizové řízení a jeho vazbu na krizový management Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v právních a odborných normách v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních ustanovení zákonů v oblasti bezpečnostního a krizového řízení Písemné ověření
b Prokázat znalost základních ustanovení katalogů typových činností složek Integrovaného záchranného systému Písemné ověření
c Vysvětlit základní ustanovení technických norem vztahujících se k projektování, instalaci a provozování systému technické ochrany Ústní ověření
d Popsat obsah odborných norem z oblasti bezpečnosti a krizového řízení a na příkladu ukázat jejich využití v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení bezpečnosti organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat návrh bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
b Formulovat požadavky na řízení projektu implementace bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
c Navrhnout způsob zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací Praktické předvedení
d Vytvořit koncepci fyzické ostrahy, využití systémů technické ochrany a stanovení režimových a organizačních opatření Praktické předvedení
e Prokázat znalost plánování lidských, materiálních a finančních zdrojů bezpečnosti Písemné ověření
f Aplikovat poznatky z oblasti managementu rizik při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
g Prokázat znalost řízení kvality v oblasti bezpečnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění krizového řízení, havarijního plánování a zachovávání kontinuity činnosti organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatnit zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
b Orientovat se v obsahu krizových plánů, plánu krizové připravenosti, havarijních a traumatologických plánů, plánu ochrany obyvatelstva a plánů prevence kriminality Ústní ověření
c Vysvětlit zásady ochrany kritické infrastruktury a uplatnit je při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření k zachování kontinuity činnosti organizace Praktické předvedení
e Uplatnit zásady krizového řízení, havarijního plánování a zachování kontinuity činnosti organizace při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v požární ochraně a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních ustanovení právních a odborných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Písemné ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a odborných norem v oblasti požární ochrany (PO) Písemné ověření
c Prokázat znalost obsahu dokumentace BOZP organizace a řízení systému BOZP, zadání dodavatelského zajištění BOZP a posouzení kvality poskytnutých služeb v oblasti BOZP Písemné ověření
d Prokázat znalost struktury a obsahu dokumentace PO organizace a řízení systému požární ochrany, zadání dodavatelského zajištění požárního posouzení a zpracování požární dokumentace a posouzení kvality poskytnutých služeb v oblasti PO Písemné ověření
e Vysvětlit základní zásady řízení systému BOZP a PO organizace Ústní ověření
f Vysvětlit rizika spojená s přepravou nebezpečných látek dopravní logistikou organizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Veškeré písemné ověření se děje formou písemného testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje alespoň 6 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) 3 otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 26 správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Každá varianta zkušebního testu obsahuje 33 otázek, z nichž musí uchazeč správně odpovědět minimálně na 26 z nich (tj. dosáhnout úspěšnosti 79 %). Doba na vypracování testu je 60 minut. Zkrátit čas na vypracování testových otázek může jen sám uchazeč svým předčasným odevzdáním vypracovaných testových otázek.

 

Kompetence ověřované obhajobou případové studie:

  • Řízení bezpečnosti organizace

  • Zavádění krizového řízení, havarijního plánování a zachovávání kontinuity činnosti organizace

 

 Případovou studii zadá autorizovaná osoba v průběhu zkoušky. Doba na vypracování případové studie je 3 až 4 hodiny.

 

Autorizovaná osoba disponuje souborem minimálně 10 zadání případové studie zaměřené na prověření obou uvedených kompetencí, to znamená celkem 20 zadáními. Možnost zaměření případové studie na obě kompetence zároveň není vyloučena. Nemá to však vliv na celkový požadovaný počet zadání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český klub bezpečnostních služeb, o. s..

F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně