Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Specialista bezpečnostního a krizového řízení
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v manažerském řízení bezpečnosti organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost teorie řízení, sekvenčních a paralelních funkcí řízení, zásad řízení a vedení týmů Písemné ověření
b Vysvětlit pravidla výběru dodavatele bezpečnostních služeb, dodávky materiálu a služeb v oblasti řešení havarijních a krizových situací Ústní ověření
c Vysvětlit smluvní zakotvení poskytování služeb na úseku bezpečnosti a krizového řízení Písemné ověření
d Vysvětlit pojem krizové řízení a jeho vazbu na krizový management Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v právních a odborných normách v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních ustanovení zákonů v oblasti bezpečnostního a krizového řízení Písemné ověření
b Prokázat znalost základních ustanovení katalogů typových činností složek Integrovaného záchranného systému Písemné ověření
c Vysvětlit základní ustanovení technických norem vztahujících se k projektování, instalaci a provozování systému technické ochrany Ústní ověření
d Popsat obsah odborných norem z oblasti bezpečnosti a krizového řízení a na příkladu ukázat jejich využití v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení bezpečnosti organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat návrh bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
b Formulovat požadavky na řízení projektu implementace bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
c Navrhnout způsob zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací Praktické předvedení
d Vytvořit koncepci fyzické ostrahy, využití systémů technické ochrany a stanovení režimových a organizačních opatření Praktické předvedení
e Prokázat znalost plánování lidských, materiálních a finančních zdrojů bezpečnosti Písemné ověření
f Aplikovat poznatky z oblasti managementu rizik při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
g Prokázat znalost řízení kvality v oblasti bezpečnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění krizového řízení, havarijního plánování a zachovávání kontinuity činnosti organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatnit zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
b Orientovat se v obsahu krizových plánů, plánu krizové připravenosti, havarijních a traumatologických plánů, plánu ochrany obyvatelstva a plánů prevence kriminality Ústní ověření
c Vysvětlit zásady ochrany kritické infrastruktury a uplatnit je při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření k zachování kontinuity činnosti organizace Praktické předvedení
e Uplatnit zásady krizového řízení, havarijního plánování a zachování kontinuity činnosti organizace při zpracování bezpečnostní politiky organizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v požární ochraně a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních ustanovení právních a odborných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Písemné ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a odborných norem v oblasti požární ochrany (PO) Písemné ověření
c Prokázat znalost obsahu dokumentace BOZP organizace a řízení systému BOZP, zadání dodavatelského zajištění BOZP a posouzení kvality poskytnutých služeb v oblasti BOZP Písemné ověření
d Prokázat znalost struktury a obsahu dokumentace PO organizace a řízení systému požární ochrany, zadání dodavatelského zajištění požárního posouzení a zpracování požární dokumentace a posouzení kvality poskytnutých služeb v oblasti PO Písemné ověření
e Vysvětlit základní zásady řízení systému BOZP a PO organizace Ústní ověření
f Vysvětlit rizika spojená s přepravou nebezpečných látek dopravní logistikou organizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Veškeré písemné ověření se děje formou písemného testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje alespoň 6 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) 3 otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 26 správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Každá varianta zkušebního testu obsahuje 33 otázek, z nichž musí uchazeč správně odpovědět minimálně na 26 z nich (tj. dosáhnout úspěšnosti 79 %). Doba na vypracování testu je 60 minut. Zkrátit čas na vypracování testových otázek může jen sám uchazeč svým předčasným odevzdáním vypracovaných testových otázek.

 

Kompetence ověřované obhajobou případové studie:

  • Řízení bezpečnosti organizace

  • Zavádění krizového řízení, havarijního plánování a zachovávání kontinuity činnosti organizace

 

 Případovou studii zadá autorizovaná osoba v průběhu zkoušky. Doba na vypracování případové studie je 3 až 4 hodiny.

 

Autorizovaná osoba disponuje souborem minimálně 10 zadání případové studie zaměřené na prověření obou uvedených kompetencí, to znamená celkem 20 zadáními. Možnost zaměření případové studie na obě kompetence zároveň není vyloučena. Nemá to však vliv na celkový požadovaný počet zadání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Všichni zkoušející musí být přítomni po celou dobu zkoušky.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

  1. Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním magisterského studijního programu v oboru právo nebo bezpečnost a 5 let praxe v oboru řízení bezpečnosti, obrany a ochrany, ochrany majetku a krizového řízení.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vhodné prostory k vykonání zkoušky, zejména místnost pro provedení písemné části zkoušky a prezentace výsledků a obhajobu případové studie

  • Dokumenty k vedení záznamu o průběhu zkoušky, hodnocení a dalších dokumentů

  • Předepsaný počet baterií testovacích otázek

  • Předepsaný počet zkušebních otázek

  • Předepsaný počet případových studií

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba na vypracování písemného testu je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český klub bezpečnostních služeb, o. s..

F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně