Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
3

Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zaměřování a kontrola stavu stavby před zhotovováním a montáží bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu kontrolovaných parametrů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.
3

Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí podle ČSN 73 3150 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky podle ČSN 73 3150 – ověření souladu provedených tesařských konstrukcí s projektovou dokumentací (zejména tvar a rozměry konstrukce, rozměry prvků) Písemné ověření
d Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431 a ČSN 73 3150.
3

Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry jakosti řeziva podle ČSN EN 1310 – sukovitost, napadení dřevokaznými škůdci, trhliny, točivost Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 1310.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu materiálů na konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční opracování dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) podle zadání včetně nástrojů, nářadí a ručního mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ručně opracovat materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zhotovování dřevěných prvků bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí bednění, lešení a pomocné konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit prvek tesařské konstrukce podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431, ČSN 73 2810, ČSN 73 3150, EN 336 a ČSN EN 912.
3

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit tesařský spoj podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit spoj spojovacími prostředky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431ČSN 73 3150 a ČSN EN 912.
3

Zhotovování, montáž a demontáž tesařských bednění betonových a železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypočítat spotřebu materiálů Písemné ověření
c Rozměřit bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat části, funkci a zajištění bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit bednění základů (základový pás, patka) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit bednění svislého konstrukčního prvku (sloup, pilíř, stěna) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zhotovit bednění vodorovného prvku (trám, deska) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zhotovit bednění přímého schodišťového ramene Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat tvar a rozměry bednění podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tesařských pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských pomocných konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat a schematicky nakreslit tesařskou pomocnou konstrukci podle zadání Praktické předvedení s nakreslením náčrtu
c Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s výpočtem
d Zhotovit tesařskou pomocnou konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu Písemné ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní a písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní a písemné ověření
d Popsat pravidla pro práci ve výšce Ústní a písemné ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní a písemné ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
3

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky a jejich použití Ústní a písemné ověření
b Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Ústní a písemné ověření
c Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení
d Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí mít odbornou způsobilost k obsluze mechanizovaného ručního elektrického nářadí podle zákona 42/ 1987 Sb. a podle zákona 28/2002 Sb.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-64-H/01 Tesař s praxí v délce nejméně 5 let ve funkci mistra provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti tesařských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením s praxí v délce nejméně 5 let ve funkci osoby podílející se na realizaci tesařských prací (stavbyvedoucí atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce nejméně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku se zaměřením na obor tesař, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

  4. Výkon povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-64-H/01 Tesař nebo 36-64-E/01 Tesařské práce s praxí v délce nejméně 5 let, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

  5. Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-071-H Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí, vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a praxí v délce nejméně 5 let v činnostech souvisejících s předmětem profesní kvalifikace, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými tesařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění tesařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením).

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

Měřidla: metr skládací, metr svinovací, pásmo, posuvné měřidlo, tyčové měřidlo, vodováha pevná, vodováha hadicová, sklonoměr

Rýsovací pomůcky: tesařská tužka, rudka s kolovrátkem a šňůrou, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, dřevěné rýsovadlo, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem

Nářadí a zařízení: tesařské kozy, tesařské skoby, ztužidla, podpírací pahýlek, svěrák, dřevěná čelisťová vložka, železné stahovalo, pokosnice, střihovačka, tesařské ruční pily, tesařské sekery, tesařská dláta, tesařské vrtáky na dřevo, ruční hoblíky, rašple, pilníky na opracování dřeva a kovů, kladiva, dřevěné a pryžové paličky, nářadí na přípravu pil a seker (pilníky na ostření pil a seker, rozváděcí kleště na rozvádění pil, měřidla rozvodu pil, šablona na měření ostří seker), šroubováky, průbojníky, zednické sekáče, klíče na matice a šrouby, štětce na provádění nátěrů lepidly a ochrannými prostředky

Ruční řetězová pila, ruční elektrická pila kotoučová, stolová kotoučová pila, elektrická vrtačka a šroubovák, elektrická ruční bruska, přenosné a stabilní srovnávací frézky, nástroje na čepování, řetězová dlabačka

Materiál: podle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

Šnajdr truhlářství, tesařství

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy