Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Podnikový ekolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování plánů, koncepcí a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje informací pro stanovení plánů, koncepce, cílů a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí Ústní ověření
b Navrhnout klíčové indikátory, postupy jejich monitorování a vyhodnocování pro cíle a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit příklad SWOT analýzy ke koncepci ochrany životního prostředí ve fiktivní organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklad environmentálních nákladů k některému z klíčových indikátorů z kritéria b) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „řízení provozu“ a uvést příklady realizace řízení provozu Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy "rizika a příležitosti" vzhledem k EMS Ústní ověření
c Vypracovat registr environmentálních aspektů pro fiktivní organizaci, obhájit a zdůvodnit postup sestavení registru a metodiku hodnocení dopadů Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
d Navrhnout cíle a opatření ke snížení environmentálních dopadů pro jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů z vypracovaného registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam životního cyklu výrobku/služby při určování environmentálních aspektů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v bilancování materiálových toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit východiska bilančních modelů, Sankeyův diagram, indikátory materiálových toků, jejich účel a možnosti jejich využití v organizaci Ústní ověření
b Vysvětlit s využitím schématu (metodika čistší produkce) metodiku analýzy příčin vzniku odpadů a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel studie posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment) a uvést, jaké dopady na životní prostředí z ní lze vyvodit Ústní ověření
d Uvést, proč vychází metodika ekodesignu z hodnocení celého LCA výrobku a jak se tento přístup prakticky uplatňuje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace právních předpisů k ochraně životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit termín "nejlepší dostupné techniky (BAT)" Ústní ověření
b Uvést principy technických zařízení, která brání neřízenému přechodu znečištění do životního prostředí Ústní ověření
c Sestavit obecné schéma činností při nakládání s odpady s komentářem pro potřeby vzdělávání zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit movitou věc za vedlejší produkt nebo odpad na modelovém příkladu materiálového toku Praktické předvedení a ústní ověření
e Analyzovat data z protokolu o rozboru odpadních vod a pomocí popisu materiálových toků v daném technologickém procesu stanovit místa pro kontrolní měření znečištění vod Praktické předvedení a ústní ověření
f Posoudit obsah a strukturu modelového plánu pro případ úniku závadných látek (havarijního plánu) v souladu se zněním §5 vyhlášky č. 450/2005 Sb. Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést povinnosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší Ústní ověření
h Popsat požadavky na monitorování zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných uhlovodíků Ústní ověření
i Popsat požadavky nařízení o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH) na předávání informací o chemických látkách po směru a proti směru dodavatelského řetězce Ústní ověřeníí
j Uvést povinnosti vyplývající pro organizaci ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
k Uvést povinnosti organizace při nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi Ústní ověření
l Uvést povinnosti organizace při nakládání s látkami závadnými pro vody Ústní ověření
m Popsat, co je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí, a uvést způsob tohoto posuzování Ústní ověření
n Popsat účel energetického auditu a možnosti využití jeho výstupů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Posuzování databází pro odpady a znečištění v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit obsah databáze k vedení průběžné evidence odpadů v organizaci a její využití k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat a doplnit strukturu databáze průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod, která má poskytnout podklady po roční hlášení vodoprávnímu úřadu, Povodí a České inspekci životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit s využitím formuláře pro ohlášení souhrnné provozní evidence ohlašovací povinnosti podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout údaje o chemických látkách a směsích evidované pro účely splnění požadavků na prevenci závažných havárií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování a udržování dokumentace k ochraně životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout proces nakládání s chemickými látkami v organizaci od nákupu až po jejich spotřebování či předání Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit obsah a strukturu modelového provozního řádu ke kotli pro spalování paliv o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW srovnáním se zněním přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit a zdůvodnit obsah informace o postupu při evidenci přepravy nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace k obalům uváděným na trh a uvést příklady harmonizovaných norem specifikujících požadavky na obaly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy „místní příslušnost“ a „věcná příslušnost“ na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Popsat obsah žádosti o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
c Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést odběratelé podzemních a povrchových vod pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést provozovatelé zdroje znečišťování ovzduší pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat alespoň pět stěžejních zásad/kroků správního řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč prokáže, že má dovednosti požadované pro kvalifikační úroveň 7, to znamená, že umí organizovat a řídit činnosti, integrovat poznatky z různých oblastí a používá systémové myšlení při inovacích. Při zkoušce se nebude ověřovat podrobná citace zákona, ale schopnost požadavky zákona aplikovat a dávat do souladu s požadavky jiných zákonných předpisů.

 

Při ověřování teoretických znalostí uchazeč může používat potřebné zdroje informací (např. texty zákonů a vyhlášek, databáze látek, odpadů, www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty), jak je tomu v reálné praxi.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování těchto kompetencí:

Kompetence Zpracování plánů, koncepcí a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí v kritériu c):

autorizovaná osoba připraví tabulku SWOT analýzy k nakládání s odpady a tabulku SWOT analýzy pro nakládání s odpadními vodami jen s jedním nebo dvěma výroky v každém poli tabulky, uchazeč tabulku doplní dalšími výroky a zdůvodní je.

Kompetence Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu v kritériu c):

uchazeč vypracuje podle zadání autorizované osoby modelový registr environmentálních aspektů pro fiktivní organizaci. Alespoň jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů bude mít dopad na vznik odpadů, jeden na vznik znečištění ovzduší a jeden na vznik znečištění vod. Uchazeč u zkoušky obhájí postup sestavení registru a metodiku hodnocení dopadů znečištění. Zadání práce obdrží uchazeč při přihlášení ke zkoušce. Práci v rozsahu maximálně osm normostran zašle uchazeč autorizované osobě v elektronické formě nejpozději tři dny před datem zkoušky.

Kompetence Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu v kritériu d):

uchazeč podle zadání autorizované osoby (viz kritérium c) navrhne cíle a opatření k řízení jednoho z vybraných aspektů.

Kompetence Orientace v bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků v kritériu b):

autorizovaná osoba připraví schémata materiálových toků ve třech výrobních procesech podle metodiky čistší produkce; uchazeč popíše důvody vzniku odpadů v jednotlivých uzlech toku v jednom z procesů a možnosti předcházení vzniku odpadů.

Kompetence Aplikace právních předpisů k ochraně životního prostředí v kritériu d):

autorizovaná osoba připraví pět příkladů, kdy může být movitá věc podle splnění stanovených kritérií považována buď za odpad, nebo za vedlejší produkt; uchazeč na jednom z příkladů vysvětlí postup aplikace kritérií, může rovněž vysvětlit postup na vlastním příkladu.

Kompetence Aplikace právních předpisů k ochraně životního prostředí v kritériu e):

autorizovaná osoba připraví pro fiktivní organizaci popis výrobních procesů a materiálových toků a protokol o rozboru odpadních vod; uchazeč data z protokolu použije na stanovení kontrolních míst k měření znečištění.

Kompetence Aplikace právních předpisů k ochraně životního prostředí v kritériu f):

autorizovaná osoba připraví modelový dokument/plán pro případ úniku závadných látek.

Kompetence Posuzování databází pro odpady a znečištění v organizaci v kritériu a):

autorizovaná osoba připraví modelovou databázi k vedení průběžné evidence odpadů; uchazeč posoudí, zda databáze obsahuje všechny potřebné informace.

Kompetence Posuzování databází pro odpady a znečištění v organizaci v kritériu b):

autorizovaná osoba připraví modelovou databázi průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod, uchazeč posoudí, zda databáze obsahuje všechny potřebné informace.

Kompetence Posuzování databází pro odpady a znečištění v organizaci v kritériu c):

autorizovaná osoba připraví formulář pro ohlášení souhrnné provozní evidence podle zákona o ovzduší, vyplněný pro fiktivní organizaci; uchazeč popíše, jak data využije pro splnění ohlašovací povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší prostřednictvím ISPOP.

Kompetence Zpracování a udržování dokumentace k ochraně životního prostředí v kritériu b):

autorizovaná osoba připraví modelový provozní řád ke kotli pro spalování paliv o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW. Uchazeč porovná obsah dokumentu s požadavky přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jiří Seger, OSVČ

Mgr. Miroslav Krčma, Advimana

Ing. František Milichovský

RNDr. Anna Christianová, OSVČ