Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat právní postavení zasílatele a jeho vztah k zákazníkům Ústní ověření
b Prokázat orientaci v mezinárodních organizacích a konvencích zasílatelství a obchodu Ústní ověření
c Prokázat obecnou znalost dopravní geografie, světových přepravních toků včetně geopolitických aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé druhy přepravy s ohledem na typ komodity, čas, místo a spolehlivost doručení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v obchodních a právních podmínkach zasílatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dodacích a platebních podmínek Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost přepravních, skladovacích, pojišťovacích, finančních, celních a pomocných dokumentů a formulářů Ústní ověření
c Popsat základní mezinárodní dohody a způsoby kontroly karga Ústní ověření
d Vyplnit dopravní, skladovací, celní a pomocné dokumenty a formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit podmínky vedení a archivace dopravních, skladovacích, pojišťovacích, finančních, celních a pomocných dokumentů a formulářů Ústní ověření
f Prokázat orientaci v právních podmínkách celních procedur Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat skupinu parametrů pro výběr vhodného druhu dopravy Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby a postupy sledování zboží a dokladů Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat přepravu za zvláštních podmínek a další služby poskytované zasílatelem Písemné a ústní ověření
d Posoudit a vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu tarifů a sjednávání smluvních cen pro jednotlivé druhy přepravy Ústní ověření
b Uvést tarifní a přepravní podmínky pro jednotlivé druhy přepravy Písemné a ústní ověření
c Zpracovat cenovou nabídku na konkrétní přepravu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat orientaci v celních tarifech a poplatcích Ústní ověření
e Výpočítat celní poplatky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování přepravní a zasílatelské smlouvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přepravní smlouvu Ústní ověření
b Charakterizovat zasílatelskou smlouvu Ústní ověření
c Doplnit náležitosti přepravní a zasílatelské smlouvy dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava, balení a ložení zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na dopravní a přepravní prostředek tak, aby odpovídal zamýšlenému typu přepravy Ústní ověření
b Popsat způsoby značení, vážení, měření a výpočtu hmotnosti zásilek Písemné a ústní ověření
c Navrhnout způsob balení, ložení a značení zásilky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využití informačních a komunikačních technologií v zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu a funkce informačních systémů využívaných v dopravě a zasílatelství Ústní ověření
b Popsat EDIFOR- EDIFACT, e-zasilatelství, e-obchod Ústní ověření
c Charakterizovat čárové kódy a jejich aplikace Ústní ověření
d Popsat zásady přenosu elektronického krytí a e-platby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájení zkoušky musí uchazeč předložit následující doklad:

- doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kompetencí:

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Při ověřování znalostí uchazeče u kompetencí Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství - bod d), Orientace v obchodních a právních podmínkách zasílatelské činnosti – bod a), Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace – bod a), bod c), Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně-přepravních procesů - bod b), Příprava, balení a ložení zásilek – bod b), Využití informačních a komunikačních technologií v zasílatelství - bod d), dostane uchazeč tři otázky (úkoly) z každého z uvedených kritérií hodnocení.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 sad zadání pro praktické ověřování kompetencí dle kritérií hodnocení: Orientace v úlohach a úkolech mezinárodního zasílatelství – bod c), Orientace v obchodních a právních podmínkach zasílatelské činnosti - bod d), Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace - bod d), Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně-přepravních procesů - bod c), bod e), Zpracování přepravní a zasílatelské smlouvy – bod c), Příprava, balení a ložení zásilek - bod c). Každé zadání bude koncipováno tak, aby tvořilo ucelenou úlohu z oblasti mezinárodního zasílatelství.

Uchazeč o zkoušku si před zahájením zkoušky vylosuje jednu sadu zadání z minimálně 10 připravených sad.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření znalostí uchazeče dle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úlohy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zasílatelství nebo logistiku nebo na provoz a ekonomiku dopravy a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zasílatelství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zasílatelství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru technologie a řízení dopravy, technologie dopravy a přepravy nebo dopravní management, marketing a logistika, a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zasílatelství nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti zasílatelství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovujícím hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, software umožňující řešit komplexně problematiku zasílatelství, dopravy, skladování, a ekonomiky, aktuální studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě a sady zadání úloh.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut Jana Pernera, o. p. s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Svaz spedice a logistiky ČR