Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat právní postavení zasílatele a jeho vztah k zákazníkům Ústní ověření
b Prokázat orientaci v mezinárodních organizacích a konvencích zasílatelství a obchodu Ústní ověření
c Prokázat obecnou znalost dopravní geografie, světových přepravních toků včetně geopolitických aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé druhy přepravy s ohledem na typ komodity, čas, místo a spolehlivost doručení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v obchodních a právních podmínkach zasílatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dodacích a platebních podmínek Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost přepravních, skladovacích, pojišťovacích, finančních, celních a pomocných dokumentů a formulářů Ústní ověření
c Popsat základní mezinárodní dohody a způsoby kontroly karga Ústní ověření
d Vyplnit dopravní, skladovací, celní a pomocné dokumenty a formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit podmínky vedení a archivace dopravních, skladovacích, pojišťovacích, finančních, celních a pomocných dokumentů a formulářů Ústní ověření
f Prokázat orientaci v právních podmínkách celních procedur Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat skupinu parametrů pro výběr vhodného druhu dopravy Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby a postupy sledování zboží a dokladů Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat přepravu za zvláštních podmínek a další služby poskytované zasílatelem Písemné a ústní ověření
d Posoudit a vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu tarifů a sjednávání smluvních cen pro jednotlivé druhy přepravy Ústní ověření
b Uvést tarifní a přepravní podmínky pro jednotlivé druhy přepravy Písemné a ústní ověření
c Zpracovat cenovou nabídku na konkrétní přepravu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat orientaci v celních tarifech a poplatcích Ústní ověření
e Výpočítat celní poplatky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování přepravní a zasílatelské smlouvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přepravní smlouvu Ústní ověření
b Charakterizovat zasílatelskou smlouvu Ústní ověření
c Doplnit náležitosti přepravní a zasílatelské smlouvy dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava, balení a ložení zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na dopravní a přepravní prostředek tak, aby odpovídal zamýšlenému typu přepravy Ústní ověření
b Popsat způsoby značení, vážení, měření a výpočtu hmotnosti zásilek Písemné a ústní ověření
c Navrhnout způsob balení, ložení a značení zásilky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využití informačních a komunikačních technologií v zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu a funkce informačních systémů využívaných v dopravě a zasílatelství Ústní ověření
b Popsat EDIFOR- EDIFACT, e-zasilatelství, e-obchod Ústní ověření
c Charakterizovat čárové kódy a jejich aplikace Ústní ověření
d Popsat zásady přenosu elektronického krytí a e-platby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájení zkoušky musí uchazeč předložit následující doklad:

- doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kompetencí:

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Při ověřování znalostí uchazeče u kompetencí Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství - bod d), Orientace v obchodních a právních podmínkách zasílatelské činnosti – bod a), Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace – bod a), bod c), Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně-přepravních procesů - bod b), Příprava, balení a ložení zásilek – bod b), Využití informačních a komunikačních technologií v zasílatelství - bod d), dostane uchazeč tři otázky (úkoly) z každého z uvedených kritérií hodnocení.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 sad zadání pro praktické ověřování kompetencí dle kritérií hodnocení: Orientace v úlohach a úkolech mezinárodního zasílatelství – bod c), Orientace v obchodních a právních podmínkach zasílatelské činnosti - bod d), Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace - bod d), Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně-přepravních procesů - bod c), bod e), Zpracování přepravní a zasílatelské smlouvy – bod c), Příprava, balení a ložení zásilek - bod c). Každé zadání bude koncipováno tak, aby tvořilo ucelenou úlohu z oblasti mezinárodního zasílatelství.

Uchazeč o zkoušku si před zahájením zkoušky vylosuje jednu sadu zadání z minimálně 10 připravených sad.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření znalostí uchazeče dle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úlohy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut Jana Pernera, o. p. s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Svaz spedice a logistiky ČR