Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných stříkaných izolací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů (ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí výkresy zateplovacích systémů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytipovat kritická místa zateplení objektu a posoudit funkčnost navrženého řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech pro zateplování budov Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na tepelnou ochranu budov (ČSN 73 05 40 – 2) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve stavební fyzice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pojmy stavební fyziky související s tepelnými izolacemi Písemné a ústní ověření
b Definovat pojem tepelný odpor konstrukce „R“ a faktory, na nichž závisí Písemné a ústní ověření
c Popsat, jaké vlastnosti objektu ovlivňuje tepelný odpor stavební konstrukce Písemné a ústní ověření
d Definovat pojem tepelná vodivost materiálu a faktory, na nichž závisí Písemné a ústní ověření
e Definovat tepelnou vodivost izolace a faktory, na nichž závisí Písemné a ústní ověření
f Definovat kondenzaci v konstrukci, příčiny jejího vzniku a možnosti jejího snížení Písemné a ústní ověření
g Definovat difúzní odpor stavebních materiálů, uvést příklady materiálů s velkým a malým difúzním odporem Písemné a ústní ověření
h Popsat parametry stříkaných tepelných izolací z hlediska stavební fyziky Písemné a ústní ověření
i Popsat skládání materiálů do konstrukce vzhledem k jejich difúznímu odporu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v izolačních materiálech pro tepelné stříkané izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikální a chemické vlastnosti, požární odolnost, odolnost proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům a ekologické vlastnosti izolačních materiálů pro stříkané izolace Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti použití tepelných stříkaných izolací při zateplování budov Písemné a ústní ověření
c Posoudit vhodnost izolačních materiálů pro tepelné izolace dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést parametry kvality materiálů uvedené v technické dokumentaci
výrobců
Písemné a ústní ověření
e Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukčním řešení tepelných stříkaných izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční a materiálovou skladbu tepelných izolací svislých, vodorovných a šikmých konstrukcí včetně funkce jednotlivých částí Písemné a ústní ověření
b Nakreslit základní schémata konstrukčního řešení tepelné izolace svislých, vodorovných a šikmých konstrukcí Praktické předvedení s náčrtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav stříkaných tepelných izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve způsobech aplikace tepelných stříkaných izolací při zateplování budov Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na tepelnou ochranu budov (ČSN 73 05 40 – 2) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, posuzování a volba technologických podmínek při zateplování budov stříkanými izolacemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technologické podmínky pro zateplovací práce (klimatické podmínky, únosnost konstrukcí, odvětrání konstrukcí, skladba konstrukcí a ochrana konstrukcí proti povětrnostním vlivům a vlivům působení vlhkosti z interiéru) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup práce při zateplování budov tepelnými stříkanými izolacemi na základě zjištění dle kritéria a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytipovat kritická místa objektu z hlediska tepelné izolace a navrhnout jejich řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit, skladovat a správně uložit materiály na místě zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál před zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočty zateplovaných ploch, objemů a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat zateplované plochy a objemy z údajů naměřených na stavbě nebo zjištěných v technické dokumentaci Praktické ověření s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů s ohledem na jednotlivé typy konstrukcí (vodorovné, šikmé a svislé konstrukce) Praktické ověření s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování pomocných konstrukcí a vytváření izolačních prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel pomocných konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Nakreslit schémata pomocných konstrukcí pro svislé, vodorovné a šikmé konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zateplování tepelnou stříkanou izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup na základě technické dokumentace Ústní ověření
b Posoudit vhodnost navrženého materiálu pro tepelnou stříkanou izolaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit pomocné konstrukce, pokud jsou součástí zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit stroje, nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat izolační materiály stříkáním na ploše min 2 m2 Praktické předvedení a ústní ověření
f Povrchově upravit izolační materiál Praktické předvedení a ústní ověření
g Ošetřit stroje a zařízení po ukončení prací včetně nezbytné údržby Praktické předvedení
h Dodržet podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
c Popsat vliv prováděných činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu na veřejný prostor Ústní ověření
d Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101115).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním ochranným pracovním oděvem, pracovní obuví, ochrannými pracovními rukavicemi, ochrannými brýlemi a respirátorem (celoobličejová maska), které odpovídají prováděným činnostem. Po dohodě s autorizující osobou může použít vlastní osobní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným činnostem a BOZP.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem v platném znění:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-část1 – Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2 – Požadavky

EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

Metodické pokyny

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků a kvalita provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech obkladačů České republiky, o. s.

CIUR, a. s.

Sdružení stavebnictví