Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí pro internet, multimédia a nová média
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od klienta a dotázat se klienta na doplňující informace potřebné pro umístění reklamních sdělení, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních internetových médií včetně analýzy předností vybraných internetových médií pro umístění reklamních sdělení dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních multimédií včetně analýzy předností vybraných multimédií pro umístění reklamních sdělení dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních nových médií včetně analýzy předností vybraných nových médií pro umístění reklamních sdělení dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat mediální plán pro dané zadání Praktické předvedení
b Zdůvodnit výběr médií a načasování kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
d Zpracovat rozpočet nákupu kampaně na internetu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zpracovat rozpočet nákupu kampaně v multimédiích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat rozpočet nákupu kampaně v nových médiích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetu, multimédií a nových médií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu internetových médií Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu multimédií Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu nových médií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z internetových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní Písemné a ústní ověření
b Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z multimédií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní Písemné a ústní ověření
c Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní pro internetový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
e Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní pro multimediální trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
f Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní pro trh nových médií a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 modelových zadání kampaně pro ověření kompetencí:

- Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta

- Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta

- Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen

- Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných pro rozhodování o umístění reklamních sdělení

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 5 předložených modelových zadání kampaně.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém nákupu internetových médií, multimédií a nových médií.

 

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetových médií, multimédií a nových médií uchazeč vysvětlí význam 5 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou u každého z kritérií hodnocení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovatalespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti marketingu a médií, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

PC (software – sada MS Office), dataprojektor, místnost pro provádění zkoušky, připojení k internetu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

Smart-Point, s. r. o.