Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách - základní a ostatní služby Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v příslušných provozních předpisech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční třídění listovních a balíkových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ručně listovní zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení
b Třídit ručně balíkové zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení
c Popsat druhy svazků, uzávěrů a závěrů a způsob vytváření, výpravy a vykartování Ústní ověření
d Přiřadit město k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovní přepravy nebo poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních pravidlech III Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém zpracování listovních zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
c Popsat systém zpracování balíkových zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
d Popsat zásady organizace poštovních kurzů sběrného přepravního uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha mechanizační techniky při třídění zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy pro práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
c Popsat parametry a podmínky pro strojně zpracovatelné listovní a balíkové zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Elektronické sledování objemu zpracovaného poštovního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při evidenci jednotlivých druhů zásilek v evidenčním a vyhodnocovacím softwaru Ústní ověření
b Popsat využití dat získaných z evidenčního a vyhodnocovacího softwaru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování elektronické evidence zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby evidence jednotlivých druhů zásilek v SW evidenci - rozdělení technologických úrovní Ústní ověření
b Popsat praktické využití systému a jeho význam pro zákazníky pošt Ústní ověření
c Provést evidenci zásilek pomocí ručního snímače čárového kódu a sehrání dat do SW evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření přepravních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby vykazování jednotlivých druhů poštovních zásilek v přepravních dokladech Ústní ověření
b Vytvořit přepravní doklad v aplikaci pro elektronické sledování zásilek Praktické předvedení
c Vytvořit ručně vedený přepravní doklad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována v rozsahu stanoveném na https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra a prokazuje se lékařským potvrzením.

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních listovních zásilek a 5 fiktivních balíkových zásilek, reprezentujících všechny kategorie a technologické úrovně.

V rámci kompetence Ruční třídění listovních a balíkových zásilek (h26.A.6018) je nutné pro praktické ověření dovednosti vytvořit 1 svazek listovních zásilek, 1 listovní uzávěr, 1 uzávěr II. technologické úrovně a 1 uzávěr I. technologické úrovně, včetně správného přiřazení zásilek do jednotlivých uzávěrů, použití příslušného označení svazku a uzávěrů a způsobu jejich uzávěry.

Při ústním ověření kritéria zařazení města k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu je uchazeči předloženo 10 náhodně vybraných okresních měst bez uvedení údaje PSČ.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomoci losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit ).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako lektor kvalifikační přípravy v rámci poštovního operátora

  2. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako učitel odborných předmětů nebo odborného výcviku (učitelé v oboru poštovnictví a logistika)

  3. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na pozici vedoucího poštovní provozovny

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební místnost

Provozní předpisy poštovního operátora v elektronické podobě v off-line formě

Poštovní podmínky poštovního operátora v elektronické podobě v off-line formě

Instradovací pomůcky (jízdní řády,...)

Poštovní zásilky či jejich fotokopie

Poštovní pytel, poštovní přepravka, plastové plomby, motouz, pytlovák

Vlaječky a svazovky

Přepravní doklad
Soupis zásilek nasnímaných na kurz

Soupis zásilek nasnímaných do uzávěru

Průkaz příbytku a úbytku

Zápis

Ohláška závad

PC se specializovaným poštovním SW

Projektor

Snímač čárových kódů

Tiskopisy předepsané k používání poštovním operátorem v přepravě

Třídnice

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.