Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách - základní a ostatní služby Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v příslušných provozních předpisech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční třídění listovních a balíkových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ručně listovní zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení
b Třídit ručně balíkové zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení
c Popsat druhy svazků, uzávěrů a závěrů a způsob vytváření, výpravy a vykartování Ústní ověření
d Přiřadit město k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovní přepravy nebo poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních pravidlech III Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém zpracování listovních zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
c Popsat systém zpracování balíkových zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
d Popsat zásady organizace poštovních kurzů sběrného přepravního uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha mechanizační techniky při třídění zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy pro práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
c Popsat parametry a podmínky pro strojně zpracovatelné listovní a balíkové zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Elektronické sledování objemu zpracovaného poštovního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při evidenci jednotlivých druhů zásilek v evidenčním a vyhodnocovacím softwaru Ústní ověření
b Popsat využití dat získaných z evidenčního a vyhodnocovacího softwaru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování elektronické evidence zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby evidence jednotlivých druhů zásilek v SW evidenci - rozdělení technologických úrovní Ústní ověření
b Popsat praktické využití systému a jeho význam pro zákazníky pošt Ústní ověření
c Provést evidenci zásilek pomocí ručního snímače čárového kódu a sehrání dat do SW evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření přepravních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby vykazování jednotlivých druhů poštovních zásilek v přepravních dokladech Ústní ověření
b Vytvořit přepravní doklad v aplikaci pro elektronické sledování zásilek Praktické předvedení
c Vytvořit ručně vedený přepravní doklad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována v rozsahu stanoveném na https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra a prokazuje se lékařským potvrzením.

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních listovních zásilek a 5 fiktivních balíkových zásilek, reprezentujících všechny kategorie a technologické úrovně.

V rámci kompetence Ruční třídění listovních a balíkových zásilek (h26.A.6018) je nutné pro praktické ověření dovednosti vytvořit 1 svazek listovních zásilek, 1 listovní uzávěr, 1 uzávěr II. technologické úrovně a 1 uzávěr I. technologické úrovně, včetně správného přiřazení zásilek do jednotlivých uzávěrů, použití příslušného označení svazku a uzávěrů a způsobu jejich uzávěry.

Při ústním ověření kritéria zařazení města k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu je uchazeči předloženo 10 náhodně vybraných okresních měst bez uvedení údaje PSČ.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomoci losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit ).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.