Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii hutní výroby a tváření kovů Ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají hutní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kapacitní a výrobní parametry výrobního zařízení (pro hutní výrobu a pro tvářecí a upravárenské technologie) Ústní ověření
b Vypracovat technologický postup podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení
c Stanovit druhy polotovarů a množství materiálů pro hutní výrobu podle zadané technické a technologické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní bezpečnostní předpisy platné v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologických postupů v jednotlivých technologických procesech konkrétního úseku hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a vysvětlit zdroje pro tvorbu interních bezpečnostních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technických zkoušek v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systematické členění zkušebních metod a stanovit postup zkoušky hutního materiálu Ústní ověření
b Popsat základní vlastnosti vstupních surovin a materiálů a na zadaném vzorku ukázat postup jejich přezkoušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci v hutní výrobě a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Na modelovém případě předvést provedení konkrétního záznamu do provozní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Interpretace systémů a standardů kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit systémy řízení kvality v hutní výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, ISO/TS 16949) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v ekonomice hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit kontrolu plnění kvalitativních parametrů v jednotlivých výrobních úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat základní nákladové položky (přímé - nepřímé náklady, fixní - variabilní náklady) Ústní ověření
c Vysvětlit ekonomické a obchodní vazby v hutní výrobě (koordinace útvarů obchodu a technologie z hlediska proveditelnosti zakázek) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání automatizovaných systémů řízení (ASŘ) hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy automatizovaných systémů řízení hutní výroby Ústní ověření
b Popsat hierarchicky ASŘ technologických procesů včetně systémů měření a identifikace prvotních provozních dat Ústní ověření
c Vysvětlit možnosti použití automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v útvaru technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-technolog#zdravotni-zpusobilost).

 

U kompetence Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě (e71.D.3132) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí. Dále sdělí, na jakou oblast hutní výroby bude zkouška orientována (tavení a operace sekundární metalurgie, odlévání kontinuální, odlévání ingotů, odlitků, tyčí, válcování, kování, tepelné zpracování) a které části procesu hutní výroby budou ověřovány výhradně v simulovaném prostředí.

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru (PC vybavené aktuálním simulačním programem hutních technologií) nikoliv v reálném prostředí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.