Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů dopravních a přepravních činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby dopravních a přepravních činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy palet a kontejnerů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik palet a kontejnerů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uvést příklady využití palet a kontejnerů v dopravně-přepravních procesech podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
c Vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést ekonomický rozbor pro stanovení dopravních ukazatelů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu tarifů a cen pro jednotlivé druhy dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést tarifní, cenové a přepravní podmínky pro jednotlivé druhy dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zpracovat cenovou nabídku na konkrétní přepravu podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat dokumentaci a evidenci dopravně-přepravních procesů a používaných dopravních prostředků a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky v kontextu dokumentace a evidence dopravně-přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit harmonogram nasazování a využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zpracovat případovou studii podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování kompetencí

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů.

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč na tři vylosované otázky z daných kritérií hodnocení a případné dotazy zkoušejících k daným kritériím hodnocení.

Při ověřování kritérií formou písemného a ústního ověření uchazeč písemně zpracuje tři otázky z daných kritérií hodnocení a podá vysvětlení (odpovědi na dotazy) k písemnému provedení dle jednotlivých kritérií.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při ověřování kompetence Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod. uchazeč prakticky předvede (prezentuje) a ústně zdůvodní případovou studii.

Předmětem hodnocení bude obhajoba případové studie uchazečem, která bude součástí zkoušky v souladu s kritériem hodnocení příslušné kompetence.

 

Metodické pokyny:

Autorizovaná osoba připraví pro ověřování odborné kompetence Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod. pro kritérium hodnocení c) zadání případové studie pro uchazeče v návaznosti na ověřované kompetence.

Případová studie bude zpracována v rozsahu minimálně 10 stránek a její zpracování bude provedeno před termínem vlastního provedení zkoušky. Uchazeč obdrží 21 dní předem jedno ze zadání, když se přihlásí ke zkoušce; 7 dní před zkouškou zašle studii autorizované osobě, která zpracuje připomínky a sdělí je 3 dny před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení studie.

 

Pro odbornou kompetenci Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení a); Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech pro kritérium hodnocení b); Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení a) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři zadání, která zpracuje v písemné formě.

 

Pro odbornou kompetenci Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů pro kritéria hodnocení b), c); Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů pro kritérium hodnocení b); Zpracování cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů pro kritérium hodnocení c); Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení pro kritérium hodnocení c); Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení b) připraví autorizovaná osoba modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence v minimálním počtu 5 zadání (tzn. pro každou odbornou kompetenci 5 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat jedno zadání.

 

Pro odbornou kompetenci Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení b); Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně-přepravních procesech pro kritérium hodnocení c) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři, které budou ověřeny ústním způsobem.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a kritérium a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na technologii dopravy a přepravy nebo logistiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo nákladní dopravy nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie dopravy a přepravy nebo logistiky.
  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii dopravy a přepravy nebo logistiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo nákladní dopravy nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie dopravy a přepravy nebo logistiky.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, software umožňující řešit komplexně problematiku logistiky, spedice, dopravy, skladování, CRM a ekonomiky, a případové studie v tištěné nebo elektronické podobě.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká logistická asociace, o. p. s.

ČSAD Hodonín, a. s.