Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik v dopravě a přepravě
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů dopravních a přepravních činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby dopravních a přepravních činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy palet a kontejnerů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik palet a kontejnerů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uvést příklady využití palet a kontejnerů v dopravně-přepravních procesech podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
c Vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést ekonomický rozbor pro stanovení dopravních ukazatelů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu tarifů pro jednotlivé druhy dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést tarifní a přepravní podmínky pro jednotlivé druhy dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zpracovat cenovou nabídku na konkrétní přepravu podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat dokumentaci a evidenci dopravně-přepravních procesů a používaných dopravních prostředků a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky v kontextu dokumentace a evidence dopravně-přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit harmonogram nasazování a využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zpracovat případovou studii podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kompetencí

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Při písemném ověřování znalostí uchazeč písemně zpracuje tři otázky nebo případové studie z daných kritérií hodnocení.

 

Metodické pokyny:

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 tematických zadání z oblasti logistiky dopravy a přepravy pro ověřování kompetencí Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků, Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně-přepravních procesech, Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně-přepravních procesů, Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů, Zpracování cenových nabídek a tarifů dopravně-přepravních procesů, Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně-přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení, Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků a Řízení dopravně-přepravních procesů v rozsáhlých dopravně-přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 10 předložených tematických zadání z oblasti logistiky dopravy a přepravy. Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou postupně ověřovány na vylosovaném tematickém zadání.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření znalostí uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úlohy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

ČSAD Hodonín, a. s.

Česká logistická asociace, o. s.