Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Školkař
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení v okrasné a ovocné školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojit průmyslovým hnojivem ve volné půdě i v kontejnerovně Praktické předvedení
b Vysvětlit použití substrátů při množení a dopěstování okrasných a ovocných dřevin a trvalek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby přímého vegetativního rozmnožování okrasných a ovocných dřevin a trvalek Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat způsoby štěpování okrasných a ovocných dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
c Stratifikovat osivo a zdůvodnit význam této činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyset osivo okrasných nebo ovocných dřevin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pěstování dřevin v kontejnerech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přesadit dřeviny včetně přípravy rostlin a jejich následného ošetření Praktické předvedení
b Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných v kontejnerech a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování školkařského materiálu ve volné půdě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných ve školce a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsob řezu, provést řez a zdůvodnit potřebu řezu u konkrétního školkařského materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit alejové stromy, včetně zajištění opory a řezu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit školkařské výpěstky podle zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit výpěstky pro expedici, zvolit vhodný způsob označení druhu a balení, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kultivace s využitím traktoru a další mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit traktor a kultivační nářadí Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor ve školce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Množení a ošetřování podnoží pro okrasné a ovocné dřeviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sortiment podnoží pro ovocné i okrasné dřeviny Ústní ověření
b Popsat jednotlivé způsoby množení podnoží a předvést minimálně jeden z nich Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit podnože a zdůvodnit technologický postup ošetřování v závislosti na způsobu množení a využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění a expedice podnoží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit podnože Praktické předvedení
b Roztřídit podnože podle školkařských norem a vysvětlit zásady jejich třídění Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podnože pro expedici, zvolit vhodný způsob balení včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T.

U kompetence Hnojení v okrasné a ovocné školce v kritériu a) v případě hnojení průmyslovým hnojivem bude použito hnojivo v granulované nebo práškové formě na ploše minimálně 10 m2, v případě přihnojení hnojivem v kontejnerovně připraví uchazeč roztok hnojiva dle výrobcem určené koncentrace a provede přihnojení minimálně 50 ks rostlin v kontejnerech nebo ve volné půdě

 

U kompetence Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu v kritériu a) předvede uchazeč u zkoušky přípravu a výsadbu minimálně 50 ks dřevitých řízků a stejné množství bylinných řízků dřevin. Předvede množení keřů dělením (5 ks) a dále částečně předvede a vysvětlí množení dřevin odkopky u jednoho kusu matečné rostliny. U trvalek předvede uchazeč množení řízkováním minimálně 20 řízků u celkového množství minimálně 4 různých rostlin (tedy 4 x 5 řízků), dělením rostlin minimálně celkových 5 ks u 5 různých rostlin (tedy 5 x 1).

V kritériu b) bude prakticky ověřeno předvedením minimálně 3 způsobů roubování u okrasných nebo ovocných dřevin a je-li to možné vzhledem k vegetačnímu období i očkování ovocných nebo okrasných dřevin (u 1 dřeviny). Nebude-li pro očkování vhodné období, bude tato část ověřena ústně s demonstrační ukázkou, kterou předvede uchazeč o zkoušku.

Kritéria c) a d) budou ověřena předvedením stratifikace předloženého vzorku osiva (přiměřené množství pro plochu minimálně 30 x 50 cm a výsevem osiva na předem připravený záhon o ploše minimálně 2 m2.

 

U kompetence Pěstování dřevin v kontejnerech v kritériu a) přesadí uchazeč minimálně 5 ks listnatých okrasných nebo ovocných opadavých keřů, 5 ks jehličnatých keřů, 5 ks listnatých keřů stálezelených do vhodně zvolených kontejnerů a s použitím vhodného substrátu.

Kritérium b) bude ověřeno ošetřením minimálně 50 ks okrasných dřevin a 50 ks ovocných dřevin v kontejnerech. Ošetřením se rozumí odplevelení, odstranění mechu, zálivka, nové rozmístění na ploše, výchovný řez, odstranění suchých nebo poškozených částí dřevin.

 

U kompetence Ošetřování školkařského materiálu ve volné půdě v kritériu a) bude ověřeno na ploše minimálně 20 m2 a případně délce řádku minimálně 20 m. Ošetřením se rozumí prokypření půdy spojené s odplevelením, odstraněním suchých nebo poškozených částí dřevin, řez dřevin dle úsudku uchazeče, zálivka. Následně uchazeč přesadí školkařský materiál v počtu 20 ks.

V kritériu b) určí uchazeč způsob řezu a provede jej u minimálně 20 ks školkařského materiálu. Výběr školkařských výpěstků určí autorizovaná osoba, lze využít okrasné soliterní stromy, stromy pro živé stěny, ovocné stromy, listnaté opadavé keře, záhonové nebo stromkové růže – to vše v různém stadiu rozpěstovanosti.

V kritériu c) ošetří uchazeč minimálně 5 ks alejových stromů s přihlédnutím ke specifickému použití těchto výpěstků.

 

U kompetence Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků v kritériu a) bude ověřeno dobýváním minimálně 10 ks školkařských výpěstků z volné půdy ručně nebo s použitím dobývacího pluhu.

V kritériích b) a c) uchazeč roztřídí, označí a připraví k expedici minimálně 10 ks rostlin vyjmutých z volné půdy.

 

U kompetence Kultivace s využitím traktoru a další mechanizace v kritériu a) bude ověření realizováno přípravou kultivačního nářadí v kombinaci s traktorem či malotraktorem. Uchazeč připraví příslušný stroj, zapojí nářadí a u kritéria b) provede meziřádkovou kultivaci minimálně 50 m délky.

 

U kompetence Množení a ošetřování podnoží pro okrasné a ovocné dřeviny v kritériu c) bude ošetřeno minimálně 10 ks podnoží pro okrasné nebo ovocné dřeviny. Ošetřením se rozumí prokypření půdy s odplevelením, zálivka, přemístění nebo rozmístění dřevin jsou-li pěstovány v kontejnerech.

 

U kompetence Sklizeň, třídění a expedice podnoží v kritériu a) uchazeč bude dobývat minimálně 10 ks podnoží.

V kritériích b) a c) roztřídí, označí a připraví k expedici minimálně 10 ks rostlin vyjmutých z volné půdy.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve školkařském podniku nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe ve školkařském podniku nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe ve školkařském podniku nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe ve školkařském podniku nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví
 5. Profesní kvalifikace 41-113-M Technik školkař a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve školkařském podniku..

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Školkařský provoz se stroji pro zpracování půdy, pro ošetřování rostlin v průběhu vegetace a stroj pro sklizeň školkařských výpěstků
 • Ruční nářadí pro ošetřování školkařského materiálu a materiál používaný ve školkařské výrobě (nože, nůžky, pilky, vázací materiál, laboratorní váhy, klíčidla, přípravky pro ošetření řezů, sortiment komponentů pro přípravu substrátu, základní sortiment průmyslových hnojiv používaný ve školkařství)
 • Sklad, hala pro úpravu školkařského materiálu a úložiště používaných substrátů, základiště, kontejnerovna, stínoviště, expediční a prodejní část školky
 • Množitelský skleník a závlahový systém
 • Sortiment školkařského materiálu různého stáří a stupně rozpěstovanosti, odpovídající materiál pro označování výpěstků, úřední a neúřední návěsky, školkařská dokumentace – školkařská kniha
 • Modelové rostliny, rouby, podnože a řízky, osivo pro předvedení množitelských technik sloužící výhradně pro účely zkoušky. Minimálně 100 ks okrasných keřů listnatých i jehličnatých ve volné půdě, 100 ks okrasných keřů listnatých i jehličnatých v kontejnerech, 100 ks školkařských výpěstků na kmínku, 50 ks podnoží pro roubování, 50 ks matečných dřevin pro řízkování, 50 ks záhonových růží, minimálně 0,25 kg osiva dřevin
 • Zkušební místnost

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Zahradnictví Poruba

Zahradnictví Korner

SZaŠ Ostrava