Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Školkař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení v okrasné a ovocné školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojit průmyslovým hnojivem ve volné půdě i v kontejnerovně Praktické předvedení
b Vysvětlit použití substrátů při množení a dopěstování okrasných a ovocných dřevin a trvalek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby přímého vegetativního rozmnožování okrasných a ovocných dřevin a trvalek Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat způsoby štěpování okrasných a ovocných dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
c Stratifikovat osivo a zdůvodnit význam této činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyset osivo okrasných nebo ovocných dřevin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pěstování dřevin v kontejnerech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přesadit dřeviny včetně přípravy rostlin a jejich následného ošetření Praktické předvedení
b Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných v kontejnerech a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování školkařského materiálu ve volné půdě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných ve školce a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsob řezu, provést řez a zdůvodnit potřebu řezu u konkrétního školkařského materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit alejové stromy, včetně zajištění opory a řezu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit školkařské výpěstky podle zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit výpěstky pro expedici, zvolit vhodný způsob označení druhu a balení, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kultivace s využitím traktoru a další mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit traktor a kultivační nářadí Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor ve školce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Množení a ošetřování podnoží pro okrasné a ovocné dřeviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sortiment podnoží pro ovocné i okrasné dřeviny Ústní ověření
b Popsat jednotlivé způsoby množení podnoží a předvést minimálně jeden z nich Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit podnože a zdůvodnit technologický postup ošetřování v závislosti na způsobu množení a využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění a expedice podnoží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit podnože Praktické předvedení
b Roztřídit podnože podle školkařských norem a vysvětlit zásady jejich třídění Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podnože pro expedici, zvolit vhodný způsob balení včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T.

U kompetence Hnojení v okrasné a ovocné školce v kritériu a) v případě hnojení průmyslovým hnojivem bude použito hnojivo v granulované nebo práškové formě na ploše minimálně 10 m2, v případě přihnojení hnojivem v kontejnerovně připraví uchazeč roztok hnojiva dle výrobcem určené koncentrace a provede přihnojení minimálně 50 ks rostlin v kontejnerech nebo ve volné půdě

 

U kompetence Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu v kritériu a) předvede uchazeč u zkoušky přípravu a výsadbu minimálně 50 ks dřevitých řízků a stejné množství bylinných řízků dřevin. Předvede množení keřů dělením (5 ks) a dále částečně předvede a vysvětlí množení dřevin odkopky u jednoho kusu matečné rostliny. U trvalek předvede uchazeč množení řízkováním minimálně 20 řízků u celkového množství minimálně 4 různých rostlin (tedy 4 x 5 řízků), dělením rostlin minimálně celkových 5 ks u 5 různých rostlin (tedy 5 x 1).

V kritériu b) bude prakticky ověřeno předvedením minimálně 3 způsobů roubování u okrasných nebo ovocných dřevin a je-li to možné vzhledem k vegetačnímu období i očkování ovocných nebo okrasných dřevin (u 1 dřeviny). Nebude-li pro očkování vhodné období, bude tato část ověřena ústně s demonstrační ukázkou, kterou předvede uchazeč o zkoušku.

Kritéria c) a d) budou ověřena předvedením stratifikace předloženého vzorku osiva (přiměřené množství pro plochu minimálně 30 x 50 cm a výsevem osiva na předem připravený záhon o ploše minimálně 2 m2.

 

U kompetence Pěstování dřevin v kontejnerech v kritériu a) přesadí uchazeč minimálně 5 ks listnatých okrasných nebo ovocných opadavých keřů, 5 ks jehličnatých keřů, 5 ks listnatých keřů stálezelených do vhodně zvolených kontejnerů a s použitím vhodného substrátu.

Kritérium b) bude ověřeno ošetřením minimálně 50 ks okrasných dřevin a 50 ks ovocných dřevin v kontejnerech. Ošetřením se rozumí odplevelení, odstranění mechu, zálivka, nové rozmístění na ploše, výchovný řez, odstranění suchých nebo poškozených částí dřevin.

 

U kompetence Ošetřování školkařského materiálu ve volné půdě v kritériu a) bude ověřeno na ploše minimálně 20 m2 a případně délce řádku minimálně 20 m. Ošetřením se rozumí prokypření půdy spojené s odplevelením, odstraněním suchých nebo poškozených částí dřevin, řez dřevin dle úsudku uchazeče, zálivka. Následně uchazeč přesadí školkařský materiál v počtu 20 ks.

V kritériu b) určí uchazeč způsob řezu a provede jej u minimálně 20 ks školkařského materiálu. Výběr školkařských výpěstků určí autorizovaná osoba, lze využít okrasné soliterní stromy, stromy pro živé stěny, ovocné stromy, listnaté opadavé keře, záhonové nebo stromkové růže – to vše v různém stadiu rozpěstovanosti.

V kritériu c) ošetří uchazeč minimálně 5 ks alejových stromů s přihlédnutím ke specifickému použití těchto výpěstků.

 

U kompetence Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků v kritériu a) bude ověřeno dobýváním minimálně 10 ks školkařských výpěstků z volné půdy ručně nebo s použitím dobývacího pluhu.

V kritériích b) a c) uchazeč roztřídí, označí a připraví k expedici minimálně 10 ks rostlin vyjmutých z volné půdy.

 

U kompetence Kultivace s využitím traktoru a další mechanizace v kritériu a) bude ověření realizováno přípravou kultivačního nářadí v kombinaci s traktorem či malotraktorem. Uchazeč připraví příslušný stroj, zapojí nářadí a u kritéria b) provede meziřádkovou kultivaci minimálně 50 m délky.

 

U kompetence Množení a ošetřování podnoží pro okrasné a ovocné dřeviny v kritériu c) bude ošetřeno minimálně 10 ks podnoží pro okrasné nebo ovocné dřeviny. Ošetřením se rozumí prokypření půdy s odplevelením, zálivka, přemístění nebo rozmístění dřevin jsou-li pěstovány v kontejnerech.

 

U kompetence Sklizeň, třídění a expedice podnoží v kritériu a) uchazeč bude dobývat minimálně 10 ks podnoží.

V kritériích b) a c) roztřídí, označí a připraví k expedici minimálně 10 ks rostlin vyjmutých z volné půdy.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Zahradnictví Poruba

Zahradnictví Korner

SZaŠ Ostrava