Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, elektrotechnických normách, normách z oblasti technických zdravotních prostředků a zákonech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách z oblasti elektrotechniky, používat normy při práci s konkrétní zdravotnickou technikou či zařízením Praktické předvedení
b Orientovat se v normách z oblasti technických zdravotních prostředků, používat normy při práci s konkrétní zdravotnickou technikou či zařízením Praktické předvedení
c Orientovat se v technické dokumentaci či manuálu k zdravotnickému přístroji či zařízení, která umožňuje zařízení měřit, kontrolovat a opravovat Praktické předvedení
d Orientovat se v ekodesignových postupech při údržbě zdravotnické techniky, způsobech optimalizace životnosti a likvidace zdravotnického zařízení; z manuálu zjistit, jak provozovat příslušné zdravotnické zařízení s ohledem na spotřebu energie, hluk, záření, elektromagnetické pole a jak zařízení po skončení životnosti zařízení zlikvidovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
f Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování provozuschopnosti zdravotnické techniky, kontrola a zabezpečení činnosti související s jejím provozem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demonstrovat znalost obsluhy a princip funkčnosti na vybraném zdravotnickém přístroji či zařízení. Lze využít manuál k zařízení Praktické předvedení
b Ověřit správnou funkčnost zařízení a provést požadovanou údržbu; lze využít manuál k zařízení Praktické předvedení
c Ověřit znalost principů a fungování různých druhů zdravotnických přístrojů a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Školení obsluhy zdravotnických přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Proškolit obsluhu zdravotnického přístroje či zařízení, uvést ho do chodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést obsluhu zdravotnického zařízení, vysvětlit indikace stavů, chyb Praktické předvedení a ústní ověření
c Ukončit práci se zdravotnickým přístrojem či zařízením a provést jeho údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Diagnostika závad zdravotnické techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat uměle vytvořené problémy či závady na vybraném zdravotnickém přístroji či zařízení Praktické předvedení
b Navrhnout řešení diagnostikovaných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit diagnostikované závady Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat bezpečnost práce na elektrických zařízeních Praktické předvedení
e Provést zápis o závadě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny v definovaných bodech zdravotnického přístroje či zařízení Praktické předvedení
b Vyhodnotit naměřené hodnoty v definovaných bodech, konfrontovat hodnoty s manuálem zdravotnického přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-77bf#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Uchazeč demonstruje svoje znalosti či schopnosti na konkrétním zdravotnickém přístroji či zařízení (monitor základních životních funkcí, EKG, ultrazvuk, echokardiografický přístroj, radiodiagnostický přístroj, laboratorní přístroj), který určí autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba nasimuluje na konkrétním přístroji či zdravotnickém zařízení nejméně dvě závady. Uchazeč se v průběhu přípravy na zkoušku seznámí s konkrétním typem přístroje či zdravotnického zařízení a po celou dobu zkoušky, včetně přípravy na zkoušku, má k dispozici manuál zařízení.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.“

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, biomedicínský technik, biomedicínská informatika, biomedicínský inženýr, systémová integrace procesů ve zdravotnictví a alespoň 5 let odborné praxe na zdravotnických přístrojích a zařízeních a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 2. Vysokoškolské vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, biomedicínský technik, biomedicínská informatika, biomedicínský inženýr, systémová integrace procesů ve zdravotnictví a alespoň 5 let praxe v odborné výuce na školách zapsaných v rejstříku škol v některém z oborů vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik, nebo 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 3. Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a alespoň 5 let odborné praxe na zdravotnických přístrojích a zařízeních a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 4. Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, biomedicínský technik, biomedicínská informatika, biomedicínský inženýr, systémová integrace procesů ve zdravotnictví a alespoň 5 let praxe v odborné výuce na školách zapsaných v rejstříku škol v některém z oborů vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik, nebo 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • minimálně 3 druhy zdravotnických přístrojů či zařízení – monitor základních životních funkcí, EKG, ultrazvuk, echokardiografický přístroj, radiodiagnostický přístroj, laboratorní přístroj
 • manuál a technická dokumentace k zařízení
 • papír na poznámky, psací potřeby
 • digitální multimetr servisní (V, A, odpor, kapacita)
 • osciloskop digitální
 • nástroje pro údržbu či opravu zdravotnického přístroje či zařízení
 • sada šroubováků plochých, křížových, mikrošroubováků
 • sada kleští (kombinované, stranové štípací, dlouhé špičaté)
 • sada klíčů plochých, očkových (3/3, 2/3, 5/4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20)
 • sada klíčů imbus (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)

 

Zkoušky je možné realizovat na výukovém i reálném pracovišti.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.