Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Řidič sněžných pásových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a obsluha sněžných pásových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu sněhové pokrývky a změnu jejích vlastností v závislosti na klimatických podmínkách Ústní ověření
b Zdůvodnit způsob úpravy sjezdové trati v konkrétních podmínkách - objasnit rozdíly mezi ekologickou a ekonomickou jízdou Ústní ověření
c Vysvětlit obsluhu čerpacích (tankovacích) systémů souvisejících s provozem pásových vozidel, zdůvodnit bezpečnostní aspekty manipulace s hořlavinami a popsat ekologická kritéria pro dané prostředí a druh činností Ústní ověření
d Řídit sněžné pásové vozidlo (rolbu) a provést údržbu sjezdové trati podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Řídit sněžné pásové vozidlo (skútr) a provést jízdu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba sněžných pásových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu technického stavu sněžného pásového vozidla (rolby) a jejího příslušenství; Navrhnout odstranění provozních závad Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu technického stavu sněžného pásového vozidla (skútru) a jeho příslušenství; Navrhnout odstranění provozních závad Praktické předvedení s ústním vystvětlením
c Zpracovat plán údržby sněžných pásových vozidel a příslušenství Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktická aplikace zásad bezpečnosti na sjezdových tratích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podmínky, které ovlivňují provoz v lyžařském areálu (klimatické podmínky, typická/atypická nebezpečí) Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečné jízdy pásového vozidla na sjezdové trati s lyžaři Ústní ověření
c Popsat značení a zabezpečení v zimních střediscích podle normy ČSN 01 8027 i s ohledem na to, že sněžná pásová vozidla jsou možný zdroj tzv. typických nebezpečí na sjezdových tratích Ústní ověření
d Popsat organizaci a postup záchrany v lyžařském areálu podle zadání modelové situace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zasnezovac#zdravotni-zpusobilost).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného řidičského oprávnění minimálně skupiny B.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března