Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Řidič sněžných pásových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a obsluha sněžných pásových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu sněhové pokrývky a změnu jejích vlastností v závislosti na klimatických podmínkách Ústní ověření
b Zdůvodnit způsob úpravy sjezdové trati v konkrétních podmínkách - objasnit rozdíly mezi ekologickou a ekonomickou jízdou Ústní ověření
c Vysvětlit obsluhu čerpacích (tankovacích) systémů souvisejících s provozem pásových vozidel, zdůvodnit bezpečnostní aspekty manipulace s hořlavinami a popsat ekologická kritéria pro dané prostředí a druh činností Ústní ověření
d Řídit sněžné pásové vozidlo (rolbu) a provést údržbu sjezdové trati podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Řídit sněžné pásové vozidlo (skútr) a provést jízdu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba sněžných pásových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu technického stavu sněžného pásového vozidla (rolby) a jejího příslušenství; Navrhnout odstranění provozních závad Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu technického stavu sněžného pásového vozidla (skútru) a jeho příslušenství; Navrhnout odstranění provozních závad Praktické předvedení s ústním vystvětlením
c Zpracovat plán údržby sněžných pásových vozidel a příslušenství Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktická aplikace zásad bezpečnosti na sjezdových tratích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podmínky, které ovlivňují provoz v lyžařském areálu (klimatické podmínky, typická/atypická nebezpečí) Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečné jízdy pásového vozidla na sjezdové trati s lyžaři Ústní ověření
c Popsat značení a zabezpečení v zimních střediscích podle normy ČSN 01 8027 i s ohledem na to, že sněžná pásová vozidla jsou možný zdroj tzv. typických nebezpečí na sjezdových tratích Ústní ověření
d Popsat organizaci a postup záchrany v lyžařském areálu podle zadání modelové situace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zasnezovac#zdravotni-zpusobilost).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného řidičského oprávnění minimálně skupiny B.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe při řízení, obsluze a opravách sněžných pásových vozidel (rolba, skútr).

  2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe při řízení, obsluze a opravách sněžných pásových vozidel (rolba, skútr).

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem a profesní kvalifikaci 23-082-H Řidič/řidička sněžných pásových vozidel a alespoň 5 let praxe při řízení, obsluze a opravách sněžných pásových vozidel (rolba, skútr).

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici následující vybavení:

 

a) Zasněženou plochu o minimálním sklonu 20° a délce min. 100 m.

b) Sněžné pásové vozidlo – jednostopé

c) Sněžné pásové vozidlo o min. šířce 4,5 m

 

Pro zajištění přípravy a vykonání ústní části zkoušky:

- Učebnu - zkušební místnost

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března