Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit termíny, definice a názvosloví z oblasti výroby, opravy a splétání ocelových lan Písemné ověření
b Vysvětlit konstrukce a základní rozdělení ocelových lan a způsob jejich užití Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit schéma zápletu pro ocelová šestipramenná lana a určit délku zápletu pomocí vzorce Praktické předvedení
b Zvolit vhodný technologický postup pro záplet ocelového lana Ústní ověření
c Popsat nástroje používané při splétání a opravách ocelových lan Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat a hodnotit jakost ocelového lana Praktické předvedení s ústním ověřením
b Měřit průměr lana a rozměřit lano k zápletu Praktické předvedení
c Rozplést konce lan a připravit je ke sražení Praktické předvedení
d Uspořádat konce lan, zaplést prameny lana Praktické předvedení
e Provést známky, upravit konce duše lana ve středu zápletu, dotvarovat známky Praktické předvedení
f Rozebrat převodní záplet a provést nový záplet Praktické předvedení
g Zkrátit lano pomocí smyčky mimo záplet Praktické předvedení
h Opravit poškozené lano nahrazením nové části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování technické zprávy o opravě lana

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit technickou zprávu o zápletu ocelového lana Praktické předvedení
b Vyhotovit technickou zprávu o zkrácení ocelového lana Praktické předvedení
c Vyhotovit technickou zprávu o opravě ocelového lana Praktické předvedení
d Vyhotovit technickou zprávu o zalévání koncovky nebo spojky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.

b) Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
  • Autorizovaná osoba musí prokázat praxi minimálně 5 let v oblasti školení a vzdělávání v oboru osobní lanové dopravy.
  • Žadatel o autorizace je povinen předložit, spolu se žádostí o autorizaci, soubor minimálně 30 testových otázek.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Technické normy z oblasti splétání ocelových lan (ČSN-EN 12927- 1-8 BPOLD; ČSN EN 02 44 60)

Šestipramenné ocelové lano; lanový zvedák; lyžiny pro odvíjení lana z bubnu; čelisti k ukotvení konců ocelového lana, nebo samosvorné čelisti; pásmo, svinovací metr; zámečnický svěrák s upravenými čelistmi se stojanem; splétací nůž rovný; splétací nůž zahnutý; svěrky na rozkroucení lana; nůž na přerušení duše; měděná palička a měděná podložka; kladivo a sekáč; svěrky na dotvarování zámků; štípací kleště; montážní nářadí; pomocný materiál (vázací drát, izolační páska, posuvné měřítko...)

 

Autorizovaná osoba musí zajistit vhodné prostory (dílnu, kde bude probíhat praktická zkouška v případě nepříznivého počasí).

 

Každý uchazeč si musí ke zkoušce přinést vlastní nářadí k opravám a splétání šestipramenných ocelových lan.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

SKI Centrum Říčky

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Březina

Petr Udatný